Cristin-prosjekt-ID: 409224
Sist endret: 5. oktober 2018 11:20

Cristin-prosjekt-ID: 409224
Sist endret: 5. oktober 2018 11:20
Prosjekt

Ph.d.-program i sosialt arbeid og sosialpolitikk: Anerkjennelse, samarbeidsrelasjoner og institusjonelle barrierer - NAVs kvalifiseringsprogram som aktiveringspraksis

prosjektleder

Helle Cathrine Hansen
ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Sosialpolitikk • Sosialt arbeid • Arbeidsinkludering • Brukerperspektiv

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
67238133
Sted
Helle Cathrine Hansen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 15. mars 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ph.d.-program i sosialt arbeid og sosialpolitikk: Anerkjennelse, samarbeidsrelasjoner og institusjonelle barrierer - NAVs kvalifiseringsprogram som aktiveringspraksis

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunnen for studien er regjeringens målsetting om å hindre fattigdom og sikre sosial inklusjon gjennom satsingen på kvalifiserende tiltak for at langtidsmottakere av sosialhjelp skal komme i inntektsgivende arbeid og den lave måloppnåelsen tiltakene har vist seg å ha. NAVs kvalifiseringsprogram ble fremmet som et av de viktigste tiltakene for å få personer som står langt fra arbeidsmarkedet over i jobb.

Avhandlingen er en kvalitativ, eksplorerende studie om aktiveringspolitikk og aktiveringspraksis slik den kommer til uttrykk i det norske kvalifiseringsprogrammet (KVP). Formålet med avhandlingen er å forstå aktiveringspolitikkens kompleksitet gjennom å studere hvordan hverdagslig, lokal aktiveringspraksis er forbundet til og påvirkes av både institusjonelle rammer og relasjonelle og strukturelle forhold. Problemstillingen for avhandlingen er: Hvordan preger relasjonelle, institusjonelle og strukturelle forhold KVP som aktiveringspraksis, og hvilken betydning har de for deltakernes muligheter til å kvalifisere seg for arbeidsmarkedet?

Et sentralt funn er hvordan aktiveringsprosessen handler om å styrke deltakernes identitet som ansettelsesbar og hvordan anerkjennelse ser ut til å være avgjørende for deltakernes identitetskonstruksjon i prosessen mot å se seg som ansettelsesbar. Artikkel 1 viser hvordan KVP-veilederne jobber relasjonsbasert ved å anvende ulike strategier på et kontinuum mellom personorienterte, oppgaveorienterte, byråkratiske og regelstyrte tilnærminger. Dette drøftes som en pragmatisk praksis der veilederne søker å skape hensiktsmessige samarbeidsrelasjoner med deltakerne, der de både ivaretar deltakernes individuelle behov og aktiveringspolitikkens mål om at deltakerne skal komme i jobb. Den pragmatiske praksisen har betydning for hvordan deltakerne opplever å bli anerkjent, for hvordan de utvikler selvforståelse og identitet som ansettelsesbar, og den bør derfor anerkjennes som en sosialfaglig kompetanse.

Et viktig bidrag er at anerkjennelse ikke bare er noe som det kan tilrettelegges for i det relasjonelle samarbeidet mellom deltaker og veileder, men at også strukturelle og institusjonelle forhold innvirker på opplevelsen av å bli anerkjent. I artikkel 2 viser jeg hvordan strukturer, konkretisert gjennom kulturelle forestillinger omkring kjønn, arbeid og forsørgelse, hadde betydning for hvordan deltakerne opplevde seg anerkjent i aktiveringsprosessen og for deres identitet som ansettelsesbar. Artikkel 3 berører særlig betydningen av den institusjonelle konteksten for KVP: Hvordan aktiveringspraksis er innleiret i regelverk, organisering, økonomi, lokale retningslinjer og praksis, og hvordan disse institusjonelle forholdene skaper paradokser som setter begrensninger for hva deltakerne kan oppnå i aktiveringsprosessen, og for veiledernes aktiveringsarbeid. Et viktig diskusjonspunkt i avhandlingen er at også veilederne befinner seg innenfor en handlingsstruktur som kan innebære barrierer for deres aktiveringsarbeid, inkludert deres mulighet til å utøve en anerkjennende praksis overfor deltakerne.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Helle Cathrine Hansen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

The art of recognition in an activation policy context.

Hansen, Helle Cathrine. 2015, European Conference of Social Work Research. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Approaches in follow-up of long-term unemployed - a case from Norway.

Hansen, Helle Cathrine. 2014, Nordic FORSA symposium 2014. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Negotiating the dual aims of personalization and activation - the Norwegian Qualification Programme.

Hansen, Helle Cathrine. 2014, ESPAnet Annual Conference 2014. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Various Logics of Practice in Comprehensive Follow-up of Users in the Qualification Programme.

Hansen, Helle Cathrine. 2014, Third International Conference on Practice Research. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4