Cristin-prosjekt-ID: 409368
Sist endret: 1. februar 2016, 22:19

Cristin-prosjekt-ID: 409368
Sist endret: 1. februar 2016, 22:19
Prosjekt

Seminar-modellen - det multimodale læringsrommet

prosjektleder

Tjalve Gjøstein Madsen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
97775617
Sted
Tjalve Gj. Madsen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. januar 2013 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Seminar-modellen - det multimodale læringsrommet

Sammendrag

Prosjektet bygger på en ny organisering av undervisningen der bruk av teknologi, undervisningsassistenter og nytt innhold og nye arbeidsmåter på lærestedet introduseres for å aktivisere studentene mer i læringsarbeidet og få mer fokus på dybdelæring.

Populærvitenskapelig sammendrag

Det multimodale læringsrommet.

Tjalve Gj. Madsen og Marianne Leikvoll Eide
HiB

De utdanningspolitiske føringene og den offentlige debatten har lagt press på lærerutdanningen for å øke bruken av IKT-verktøy i utdanningssystemet. Fra et fokus på mulighetene ved ulike enkeltstående IKT-verktøy, er det nå nødvendig å se på hvordan a) organisering/struktur, b) rolleutvikling og relasjoner, c) faglig innhold og d) valg av arbeidsformer og verktøy kan spille sammen og utfylle hverandre innen de rammer som læringsarbeidet skal foregå.

85 lærerstudenter og 3 faglærere gjennomførte studieåret 2012-2013 et forsøk der IKT-baserte verktøy og arbeidsformer ble koblet til tradisjonelle arbeidsformer i en integrert struktur. Forsøket var knyttet til emnet Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) og ble kalt «Det multimodale læringsrommet». Tittelen henviser til et rom, et læringsmiljø der ulike meningsbærende enheter sammen skaper innsikt og kompetanse inne det aktuelle fagfeltet.  Hovedmålet var å bedre studentenes læringsutbytte. Dette ville vi prøve gjennom å utvikle det helhetlige læringsmiljøet ved å koble det beste fra den analoge og digitale læringskulturen. Delmålene var å utvikle studentenes og lærernes digitale kompetanse, bidra til en mer variert undervisning og øke studentenes arbeidsinnsats i læringsarbeidet.

Med forbehold om begrensingene som ligger i et avgrenset forsøk både med hensyn til antall deltakere og prosjektets varighet, antyder erfaringene etter ett års prosjektperiode;

Organiseringen av undervisningen fikk konsekvenser for relasjonen mellom lærer og student og mellom studentene seg i mellom. Oppfølging av de uttrykte forventningene og gjensidige forpliktelsene til f.eks. forarbeid/læringsoppdrag fikk avgjørende betydning for læringsutbyttet og de personlige relasjonene i læringsmiljøet. Det multimodale læringsrommet bidro til mer studentaktive læringsformer og mer variert undervisning. Av ulike digitale verktøy var «prosessvideoer» den læringsressursen som uten sammenligning ble verdsatt høyest av studentene.  Valg av arbeidsmåter og digitale verktøy måtte tilpasses den type faglig innhold det til enhver tid ble arbeidet med. Læringsutbyttet i det multimodale læringsrommet var derfor avhengig av sammenhengen og den innholdsmessige kvaliteten på de ulike oppgavene/problemstillingene som studentene ble satt til å arbeide med. I tillegg hadde studentene klare personlige preferanser mht ønskete arbeidsformer. Selv om det i utgangspunktet var enighet om struktur, organisering og den  pedagogiske tilnærmingen bestod gruppene av ulike individer og læringsmiljøet ble ulikt. Vi erfarte videre at multimodalitet i seg selv ser ikke var noen garanti for bedre læringsmiljø. Mangfoldet i pålagte arbeidsmåter kunne også virke hemmende. I dette helhetlige bildet ble det avgjørende at læreren med sitt faglig, pedagogiske skjønn ble nøkkelen til de justeringene som kontinuerlig måtte gjøres for å få et utfordrende, positivt og produktivt læringsmiljø.

Metode

Begrepsutvikling,dokumenttolkning gjennom hermeneutisk metode. Intervjuer av studenter og lærerassistenter,og kvantitative spørreundersøkelser til studenter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tjalve Gjøstein Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Marianne Leikvoll Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2