Cristin-prosjekt-ID: 411106
Sist endret: 26. november 2013 20:19

Cristin-prosjekt-ID: 411106
Sist endret: 26. november 2013 20:19
Prosjekt

A pharmacoepidemiological study of lipid-lowering drugs in Norway

prosjektleder

Ingeborg Hartz
ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2002 Slutt: 31. desember 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

A pharmacoepidemiological study of lipid-lowering drugs in Norway

Vitenskapelig sammendrag

Salget av kolesterolsenkende legemidler (99.5% statiner), med tilhørende kostnader, har økt dramatisk i Norge siden begynnelsen av 90-tallet, og er høyt sammenlignet med andre europeiske land. I tillegg eksisterer store og vedvarende fylkesvise forskjeller i salg i Norge. Evaluering av bruk i klinisk praksis opp mot anbefalinger, f.eks hvorvidt et økt salg gjenspeiler et over- eller underforbruk, har til nå fokusert på sekundær forebyggende behandling. Med utgangspunkt i data fra store befolkningsundersøkelser, den femte Tromsøundersøkelsen (Tromsø V, 2001) og helseundersøkelsen i Oppland og Hedmark (OPPHED, 2001), samt data fra det nasjonale reseptregisteret (NorPD, 2004), var målet med avhandlingen å studere nåværende bruk av kolesterolsenkende legemidler i en uselektert populasjon, primærprofylaksegruppen inkludert. Nåværende bruk diskuteres opp mot gjeldende anbefalinger, samt konsekvenser av å implementere Europeiske SCORE-baserte behandlingsgrenser for primær forebyggende behandling. I tillegg belyser avhandlingen aspekter ved bruk av kolesterolsenkende legemidler som bidrar til fylkesvise variasjoner i salg. Avhandlingen konkluderer med at til tross for en dramatisk økning i salg av kolesterolsenkende legemidler de senere år, med Norge på topp i Europa, så eksisterer det et gap opp mellom bruk i klinisk praksis og opp mot anbefalt nivå, både med tanke på andeler på behandling så vel som behandlingsintensitet når behandling er igangsatt. Blant kandidater for sekundærprofylakse hadde 2/3 av alle menn og ¾ av alle kvinner kolesterolverdi over anbefalt nivå. Kun halvparten oppga at de sto på kolesterolsenkende legemidler. Tatt i betraktning tilstedeværelse av andre risikofaktorer, så hadde halvparten av alle individer uten kardiovaskulær sykdom i Tromsø V studiepopulasjonen kolesterol over det anbefalte. Under 10% oppga å stå på kolesterolsenkende legemidler. Blant alle brukere av kolesterolsenkende legemidler var det 40-60% som nådde kolesterol behandlingsmål på 5 mmol/L. Tilsvarende så var doseringen av de mest brukte substansene (atorvastatin, simvastatin) lav sammenlignet med doser brukt i kliniske studier. Implementering av nye Europeiske anbefalinger, med SCORE-baserte intervensjonsgrenser for primærprofylakse, kan medføre en seksdobling av antall individer på kolesterolsenkende legemidler. Økningen vil primært være blant menn og eldre. SCORE-modellen er utarbeidet på bakgrunn av foreldede epidemiologiske data, og bør valideres og justeres før den eventuelt tas i bruk som verktøy for risiko-vurdering i klinisk praksis i Norge. Ved sammenligning av fylker var høyere prevalenser for bruk, med en tendens til økt bruk ved primærprofylakse, og høyere dosering med flere brukere som når behandlingsmål, faktorer som bidrar til fylkesvise forskjeller i salg av kolesterolsenkende legemidler, som oppgitt i enheten definerte døgndoser (DDD). Fortolkning av salgsstatistikk som presentert ved antall DDD, med nasjonale og internasjonale variasjoner i salg, bør ta i betraktning forskjellen i DDD og den faktisk forskrevne daglige dose.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingeborg Hartz

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Kolesterolsenkende legemidler – en legemiddelepidemiologisk studie.

Hartz, Ingeborg. 2007, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. HINN, UITVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Whom are we treating with lipid-lowering drugs? Are we following the guidelines?Evidence from a population-based study: the Tromsø Study 2001.

Hartz, Ingeborg; Eggen, Anne Elise; Grimsgaard, Sameline; Skjold, Frode; Njølstad, Inger. 2004, European Journal of Clinical Pharmacology. UITVitenskapelig artikkel

Why do sales of lipid-lowering drugs vary between counties in Norway? Evidence from the OPPHED Health Study 2000-2001.

Hartz, Ingeborg; Njølstad, Inger; Furu, Kari; Skurtveit, Svetlana; Eggen, Anne Elise. 2006, Scandinavian Journal of Primary Health Care. UIT, FHIVitenskapelig artikkel

Aspects of statin prescribing in Norwegian counties with high, average and low statin consumption - an individual-level prescription database study.

Hartz, Ingeborg; Sakshaug, Solveig; Furu, Kari; Engeland, Anders; Eggen, Anne Elise; Njølstad, Inger; Skurtveit, Svetlana. 2007, BMC Clinical Pharmacology. HINN, UIT, FHI, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »