Cristin-prosjekt-ID: 412555
Sist endret: 29. august 2016 13:02

Cristin-prosjekt-ID: 412555
Sist endret: 29. august 2016 13:02
Prosjekt

Lærende regioner

prosjektleder

Gjert Langfeldt
ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 21. mai 2012 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lærende regioner

Sammendrag

Lærende regioner har tre forskningsspørsmål. For det første skal vi undersøke hva som gjør at Sogn og Fjordane presterer uforholdsmessig godt på Nasjonale prøver. For det andre skal vi undersøke om en kan lage en metodikk for å finne frem til hva man på skole og kommunenivå kan gjøre for å forbedre undervisningsresultatene. For det tredje skal Lærende regioner undersøke om det er slik at statlig politikk trenger å anerkjenne det regionale nivåets betydning hvis en skal makte å skape gode resultater for de mål som staten setter for skolene. Gode resultater er foreløpig satt til å være resultater på Nasjonale prøver.

Vitenskapelig sammendrag

Lærende regioner har tre forskningsspørsmål; For det første skal vi undersøke hva som gjør at Sogn og Fjordane presterer uforholdsmessig godt på Nasjonale prøver. For det andre skal vi undersøke om en kan lage en metodikk for å finne frem til hva man på skole og kommunenivå kan gjøre for å forbedre undervisningsresultatene. For det tredje skal Lærende regioner undersøke om det er slik at statlig politikk trenger å anerkjenne det regionale nivåets betydning hvis en skal makte å skape gode resultater for de mål som staten setter for skolene.Det er grunn til å tro at ulikheter i resultater mellom regioner dels skyldes strukturelle forhold, men at slike forhold blir aktivert i ulik grad eller på ulik måte av ulikhet i normer. Lærende regioners hovedinnretning er at det er forskjellige kulturelle forhold som best kan forklare forskjeller i resultater. Dette gjenspeiles i innretning av forskningsinnsatsen. Samtidig må en si at selv om vi måler forskjeller i resultater mellom ulike fylker, så er det all grunn til å tro at forskjellene ikke bare oppstår på det nivået. Innen hvert fylke vil en finne ulike regioner, en vil også finne ulikhet mellom kommuner og ikke minst vil en finne store forskjeller i resultater mellom ulike skoler i samme kommune og mellom ulike klasser i samme skole. Dette betyr både at vi må prosjekter som spenner over ulike nivå. Forskningsprosjektene er finansiert via NFR program PRAKUT som innebærer at prosjektene er innrettet slik at de kan tappe ut den erfaring og kompetanse som ligger i praksisfeltet og kommunisere med praksisfeltet i utviklingen av nye forklaringer.Forskningsprosjektene i Lærende Regioner (LR)er organisert i tre grupper: I den første gruppen finnes prosjekter som gjelder strukturelle og kulturelle forhold som en kan tenke seg påvirker kvaliteten på undervisningen på forskjellig måte i ulike regioner. De tre delprosjekter i denne gruppen: 1. Lucky Looser, 2. Læreren som bygdehøvding og 3. Tvimæle. I den andre gruppen er det en rekke prosjekter som har det til felles at de undersøker ulike forhold i skolens omgivelser, forhold som kan virke inn på undervisningen ulikt i ulike regioner. De fem studiene i denne gruppen er: 4. Styrings- og kontrollsystemer, 5. Foreldreengasjement, 6. Hva skoler lærer, 7. Skole og bygd – hand i hand, og 8. Lærerkompetanse. Den tredje gruppen av studier, de har det til felles at de alle søker å forklare ulike forhold i selve undervisningen, og de funn som måtte fremkomme i disse studiene, vil derfor ha direkte betydning for spørsmålet om hvorfor undervisningen får ulike resultater. LR inneholder i alt 4 prosjekter av denne typen: 9. Mestringsforventninger, 10. Innhold og betydning i undervisning, 11. Praksis i gode skoler, og 12. Læringsmiljø og resultater. Delprosjekt 12 gjennomføres av Senter for praksisrettet utdanningsforskning, høgskolen i Hedmark.

Metode

Kvantatitiv og kvalitative metode. Forskningsprosjektene er finansiert via NFR program PRAKUT som innebærer at prosjektene er innrettet slik at de kan tappe ut den erfaring og kompetanse som ligger i praksisfeltet og kommunisere med praksisfeltet i utviklingen av nye forklaringer.

Tittel

Learning regions project (LRP) - developing better basic skills through better understanding of local culture

Vitenskapelig sammendrag

The introduction of national Tests from 2006 has made differences between the counties in pupil attainment apparent. This project represents an alliance of 4 counties, 3 of which perform below average, according to what is espected, and one who performs a mong the top three, without being too different from the others. Understanding of regional differences will build on the work of Rokkan (1985) and the post-rokkanists - an analytical stance where analyzing the school system as an expression of regional cu lture, linking schools represents an innovation of this tradition. The basic assumption of the project is that regional variances in attainment can be explained byy variationin local culture, better than being seen as a statitical oddity.Differences in regional culture should not be seen as stemming from variations at the regional level only. This study assumes a multilayered, multifaceted concept, and will investigate three different levels. In a first circle three studies chart query what regional cul ture is, and how it provides imagery and discourses for stability and change. In a second circle five studies chart strategies of governance, involvement and control. In a third circle, four studies chart how teaching reflects and reinforces local culture . All these studies will help explain variances in basic skills as measured by national tests.This project is linked to the practice-field first by already organized project groups. These groups,mix researchers and practitioners and give room for mutual learning: In these groups are also teacher education colleges representatives, linking the project to teacher education, providing colleges with knowledge about how to develop basic skills. The regional groups will form the core in the project organisati on, involving municipalities and schools in their region. The project will strengthen the teaching of basic skills in teacher education, move colleges and practice field together and develop new knowledge.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gjert Langfeldt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder

Hege Knudsmoen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Jorunn Haugesten Midtsundstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Ilmi Willbergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Turid Skarre Aasebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Danning og didaktisk praksis.

Aasebø, Turid Skarre. 2015, Phd.seminar, 'Danning og didaktiske praksiser', PHD901. UIAVitenskapelig foredrag

Student positions in the perspective of democratic identity formation.

Aasebø, Turid Skarre. 2015, International Reseach Symposium: Towards the fusion of horizons. UIAVitenskapelig foredrag

Teaching in the age of accountability: Restrained by school culture?

Aasebø, Turid Skarre; Midtsundstad, Jorunn H.; Willbergh, Ilmi. 2015, Journal of Curriculum Studies. UIAVitenskapelig artikkel

Klasseromskommunikasjon i skolen i Aust-Agder og Sogn og Fjordane.

Willbergh, Ilmi; Midtsundstad, Jorunn H.; Aasebø, Turid Skarre. 2015, Lærende Regioners avslutningskonferanse. UIAVitenskapelig foredrag

Examples in whole-class talk on subject matter - a mimetic didactic perspective.

Willbergh, Ilmi. 2015, Nordic Educational Research Association, NERA, Congress. UIAVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »