Cristin-prosjekt-ID: 414198
Sist endret: 12. desember 2014 13:46
Cristin-prosjekt-ID: 414198
Sist endret: 12. desember 2014 13:46
Prosjekt

Skolen som arbeidsplass: trivsel, mestringsforventning, stress og utbrenthet blant lærere.

prosjektleder

Einar Melgren Skaalvik
ved Prosjektservice ved NTNU Samfunnsforskning AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NTNU Samfunnsforskning AS
 • Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
 • Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi

Emneord

Utstøting • Organisasjon • Lærere • Mestring

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. august 2009 Slutt: 15. august 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skolen som arbeidsplass: trivsel, mestringsforventning, stress og utbrenthet blant lærere.

Sammendrag

Internasjonal forskning viser at lærere tilhører en av de yrkesgruppene som opplever sterkest jobbrelatert stress og utbrenthet. Norsk forskning viser også at mange lærere opplever høy grad av stress og utmattelse og at få lærere fortsetter i arbeid til d e når pensjonsalder til tross for at lærerne rapporterer høy trivsel med arbeidet. Det generelle spørsmålet som vi vil sette søkelyset mot, er hvordan arbeidet i skolen oppleves av lærerne; hva som oppleves stimulerende og bidrar til trivsel og hva som oppleves stressende og bidrar til lave forventninger om å mestre utfordringene og til utbrenthet, lav trivsel, sykefravær og utstøting. Sentrale begreper knyttet til lærernes opplevelse er trivsel, mestring, mestringsforventning, stress og utbrenthet. P rosjektet gjennomføres som en kombinasjon av en intervjustudie og en survey-studie (spørreskjemaundersøkelse). Intervjuene gjennomføres som åpne (kvalitative) intervju av 15-20 lærere. Intervjuene vil for det første tegne et bilde av arbeidssituasjonen sl ik lærerne opplever den. For det andre vil intervjuene danne grunnlag for noen av kategoriene i spørreskjemaet. Det gjelder i særdeleshet stressfaktorer i skolehverdagen og hvilke strategier lærerne bruker for å takle stress.Survey-studien vil bli baser t på et representativt nasjonalt utvalg på ca. 3000 lærere. Data samles inn våren 2010. Analysene vil dels være deskriptive og dels vil vi analyse sammenhenger mellom sentralevariabler: organisatoriske og strukturelle forhold, lærernes opplevelse av skol ekonteksten, arbeidsforholdene, skolekulturen, stressfaktorer i arbeidet, forventninger om å mestre utfordringene i arbeidet, trivsel, symptomer på utbrenthet, sykefravær og planer om å forlate læreryrket. Analysene vil bli foretatt ved bruk av faktoranal yser, regresjonsanalyser, og SEM-analyser.

Vitenskapelig sammendrag

Internasjonal forskning viser at lærere tilhører en av de yrkesgruppene som opplever sterkest jobbrelatert stress og utbrenthet. Norsk forskning viser også at mange lærere opplever høy grad av stress og utmattelse og at få lærere fortsetter i arbeid til d e når pensjonsalder til tross for at lærerne rapporterer høy trivsel med arbeidet. Det generelle spørsmålet som vi vil sette søkelyset mot, er hvordan arbeidet i skolen oppleves av lærerne; hva som oppleves stimulerende og bidrar til trivsel og hva som oppleves stressende og bidrar til lave forventninger om å mestre utfordringene og til utbrenthet, lav trivsel, sykefravær og utstøting. Sentrale begreper knyttet til lærernes opplevelse er trivsel, mestring, mestringsforventning, stress og utbrenthet. P rosjektet gjennomføres som en kombinasjon av en intervjustudie og en survey-studie (spørreskjemaundersøkelse). Intervjuene gjennomføres som åpne (kvalitative) intervju av 15-20 lærere. Intervjuene vil for det første tegne et bilde av arbeidssituasjonen sl ik lærerne opplever den. For det andre vil intervjuene danne grunnlag for noen av kategoriene i spørreskjemaet. Det gjelder i særdeleshet stressfaktorer i skolehverdagen og hvilke strategier lærerne bruker for å takle stress.Survey-studien vil bli baser t på et representativt nasjonalt utvalg på ca. 3000 lærere. Data samles inn våren 2010. Analysene vil dels være deskriptive og dels vil vi analyse sammenhenger mellom sentralevariabler: organisatoriske og strukturelle forhold, lærernes opplevelse av skol ekonteksten, arbeidsforholdene, skolekulturen, stressfaktorer i arbeidet, forventninger om å mestre utfordringene i arbeidet, trivsel, symptomer på utbrenthet, sykefravær og planer om å forlate læreryrket. Analysene vil bli foretatt ved bruk av faktoranal yser, regresjonsanalyser, og SEM-analyser.

Tittel

The School as a Work Place: Well-being, stress, and burnout among teachers

prosjektdeltakere

prosjektleder

Einar Melgren Skaalvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Prosjektservice ved NTNU Samfunnsforskning AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sidsel Marianne Holiman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NTNU Samfunnsforskning AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Eirik J. Irgens

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Sidsel Skaalvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4