Cristin-prosjekt-ID: 414789
Sist endret: 20. november 2013, 11:28

Cristin-prosjekt-ID: 414789
Sist endret: 20. november 2013, 11:28
Prosjekt

Språkbruk og språkhaldningar i eit språkdelt skulemiljø : ungdomsspråk i Lunde i Telemark

prosjektleder

Kristian Ihle Hanto
ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Emneord

Språk • Språksosiologi • Sosiolingvistikk • Norsk • Dialektologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 1994 Slutt: 27. desember 1995

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Språkbruk og språkhaldningar i eit språkdelt skulemiljø : ungdomsspråk i Lunde i Telemark

Sammendrag

Tettstadmål har hatt ei akselererande utjamnande utvikling vekk frå det opphavelege talemålsgrunnlaget de siste 20-30 åra. Utviklinga i ungdomsspråket går då i retning av eit "bymål" eller bokmålsprega austlandsmål. Undersøkinga tar for seg kor langt dette har gått når det gjeld ungdomsmålet i aldersgruppa 13-15 år - tilsvarande ungdomsskulesteget - i Lunde i Telemark. Dette blir sett i høve til både val av skriftmål i skulen og haldningar til talemål og skriftmål. Det er bruka både kvalitativ og kvantitativ metode på materialet som viser at det har gått føre seg eit heilt kodeskifte sidan kring 1970. Det er såleis to språksamfunn i Lunde i dag : eitt ungdomsspråkleg og eitt som nyttar det opphavelege talemålet i bygda. Stoda blir sett på bakgrunn av og delvis forklart ut frå den utviklinga bygda har sett både når det gjeld samferdsle, næring og sosiokulturelle tilhøve.

Vitenskapelig sammendrag

Tettstadmål har hatt ei akselererande utjamnande utvikling vekk frå det opphavelege talemålsgrunnlaget de siste 20-30 åra. Utviklinga i ungdomsspråket går då i retning av eit "bymål" eller bokmålsprega austlandsmål. Undersøkinga tar for seg kor langt dette har gått når det gjeld ungdomsmålet i aldersgruppa 13-15 år - tilsvarande ungdomsskulesteget - i Lunde i Telemark. Dette blir sett i høve til både val av skriftmål i skulen og haldningar til talemål og skriftmål. Det er bruka både kvalitativ og kvantitativ metode på materialet som viser at det har gått føre seg eit heilt kodeskifte sidan kring 1970. Det er såleis to språksamfunn i Lunde i dag : eitt ungdomsspråkleg og eitt som nyttar det opphavelege talemålet i bygda. Stoda blir sett på bakgrunn av og delvis forklart ut frå den utviklinga bygda har sett både når det gjeld samferdsle, næring og sosiokulturelle tilhøve.

Tittel

Language usage and language attitudes in a language divided school environment : youth language in Lunde, Telemark

Sammendrag

Village dialects have shown an accelerating development away from the original way of speaking over the last 20 to 30 years. The youth language tends to develop towards a "city language" or a book language - like general dialect of eastern Norway. The report examines how far this has developed regarding language among youth aged from 13 to 15 - corresponding to secondary school - in Lunde, Telemark. This is examined in relation to both choice of written language in school and attitudes toward varieties of spoken and written language. Both qualitative and quantitative methods have been used on the data, that show a complete change of code since around 1970. There are so to speak two social languages in Lunde today: one youth language and one language using the original local dialect. The situation is seen as pertaining to the development Lunde has gone through regarding communications, business and sociocultural conditions.

Vitenskapelig sammendrag

Village dialects have shown an accelerating development away from the original way of speaking over the last 20 to 30 years. The youth language tends to develop towards a "city language" or a book language - like general dialect of eastern Norway. The report examines how far this has developed regarding language among youth aged from 13 to 15 - corresponding to secondary school - in Lunde, Telemark. This is examined in relation to both choice of written language in school and attitudes toward varieties of spoken and written language. Both qualitative and quantitative methods have been used on the data, that show a complete change of code since around 1970. There are so to speak two social languages in Lunde today: one youth language and one language using the original local dialect. The situation is seen as pertaining to the development Lunde has gone through regarding communications, business and sociocultural conditions.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristian Ihle Hanto

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1