Cristin-prosjekt-ID: 414919
Sist endret: 3. juni 2014 13:26

Cristin-prosjekt-ID: 414919
Sist endret: 3. juni 2014 13:26
Prosjekt

Førstelinjeledelse i komplekse organisasjonsprosesser

prosjektleder

Øyvind Glosvik
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet
 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon

Emneord

Teknologi • Ledelse • Organisasjoner • Innovasjon • Lederskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2011 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Førstelinjeledelse i komplekse organisasjonsprosesser

Sammendrag

Et kunnskapsdrevet nærings- og arbeidsliv De tre høyskolene leverer kandidater til et arbeids- og næringsliv som i økende grad er avhengig av å ta i bruk ny kunnskap for å opprettholde verdiskapningen. Men ?ny kunnskap? er ikke bare den forskingsbaserte, det omfatter også utvikling og bruk av faglig og teknisk kunnskap som er ny i den særlige konteksten den skal brukes. Det er særlig ledere på det laveste organisatoriske nivået som møter de utfordringene slike kunnskapsprosesser skaper for organisering og ledelse av arbeidsprosesser både på individuelt og kollektivt nivå. Men betyr ledelse på det operative nivået, førstelinjenivået, noe i slike sammenhenger? Peter Senge seier at; ?We have rarely seen any successful change initiative that did not involve imaginative, committed local line leaders.? (Senge et al.,1999, s.16) Vi vet likevel lite om utøving av lederskap og relevant lederkompetanse på førstelinjenivået i velferdsorganisasjoner og private virksomhet. Studiene av ledelse retter som regel søkelys på høyere, organisatoriske nivåer. Et komparativt perspektiv Utdannings- og prosjektporteføljene til de tre høyskolene gir en mulighet til å utvikle kunnskap om førstelinjeledelse innenfor tre ulike tematiske eller institusjonelle felt, og det åpner for en komparativ innfallsvinkel som vil bringe de tre høyskolene sammen i en spisset satsing som kan gi oss et unikt fortrinn, også i et internasjonalt perspektiv. Dette vil vi gjøre ved å sammenligne ledelses- og organisasjonsutfordringer på laveste nivå innen tre forskjellige felt. Ledelse av innovasjon og entreprenørskap i småbedrifter. Spørsmålet er hvordan ledere på det laveste nivået skal arbeide med ny teknologi, nye produkter og nye arbeidsprosesser. Et viktig empirisk spørsmål er hvilken rolle førstelinjeledere i slike virksomheter faktisk spiller. Er de dørvoktere eller døråpnere for ny teknologi og nye arbeidsprosesser i ulike virksomheter? Ledelse av innovasjon og entreprenørskap i maritim- og petroleumsrelatert virksomhet. Det er grunn til å anta at ledelsesutfordringene i større og mer etablerte enheter innen denne sektoren framtrer på andre måter enn tilfellet er innen småbedrifter. Det er også tale om andre typer teknologier, som krever en fokus på sikkerhet som gjør at innovasjonsarbeid kan få en annen mening enn i andre kontekster. Ledelse av innovasjon og entreprenørskap i offentlige helse- og velferdsorganisasjoner. Behovet for nyskaping innenfor de store, offentlige virksomhetene kan særlig forstås i lys av reformvirksomhet. Reformer kan kreve endring i grunnplanets slike organisering av tjenesteyting. Den operative lederens rolle i slike omstillingsprosesser kommer i fokus gjennom måten vedkommende håndterer spenningen mellom individuell skjønnsutøving og organisatorisk ledelse. Etablerte utdanninger og forskingsaktiviteter som grunnlag De tre høyskolene tilbyr alle masterutdanninger eller etter- og videreutdanninger der målgruppene ikke er generalister i utgangspunktet, men stiller med en sterk yrkes- eller profesjonsidentitet som gjør Mintzbergs lederperspektiv svært interessant. Et utviklingsprosjekt slik vi skisserer vil også bli direkte forankret i andre pågående faglige aktiviteter som bygger på, eller bygger opp under disse aktivitetene. HSF har siden 2002 hatt tilbud om master i organisasjon og leiing med spesialisering i velferdsleiing eller utdanningsleiing. Målgruppa for studiet er den typen profesjonsutøvere som etter endt u

Vitenskapelig sammendrag

Et kunnskapsdrevet nærings- og arbeidsliv De tre høyskolene leverer kandidater til et arbeids- og næringsliv som i økende grad er avhengig av å ta i bruk ny kunnskap for å opprettholde verdiskapningen. Men ?ny kunnskap? er ikke bare den forskingsbaserte, det omfatter også utvikling og bruk av faglig og teknisk kunnskap som er ny i den særlige konteksten den skal brukes. Det er særlig ledere på det laveste organisatoriske nivået som møter de utfordringene slike kunnskapsprosesser skaper for organisering og ledelse av arbeidsprosesser både på individuelt og kollektivt nivå. Men betyr ledelse på det operative nivået, førstelinjenivået, noe i slike sammenhenger? Peter Senge seier at; ?We have rarely seen any successful change initiative that did not involve imaginative, committed local line leaders.? (Senge et al.,1999, s.16) Vi vet likevel lite om utøving av lederskap og relevant lederkompetanse på førstelinjenivået i velferdsorganisasjoner og private virksomhet. Studiene av ledelse retter som regel søkelys på høyere, organisatoriske nivåer. Et komparativt perspektiv Utdannings- og prosjektporteføljene til de tre høyskolene gir en mulighet til å utvikle kunnskap om førstelinjeledelse innenfor tre ulike tematiske eller institusjonelle felt, og det åpner for en komparativ innfallsvinkel som vil bringe de tre høyskolene sammen i en spisset satsing som kan gi oss et unikt fortrinn, også i et internasjonalt perspektiv. Dette vil vi gjøre ved å sammenligne ledelses- og organisasjonsutfordringer på laveste nivå innen tre forskjellige felt. Ledelse av innovasjon og entreprenørskap i småbedrifter. Spørsmålet er hvordan ledere på det laveste nivået skal arbeide med ny teknologi, nye produkter og nye arbeidsprosesser. Et viktig empirisk spørsmål er hvilken rolle førstelinjeledere i slike virksomheter faktisk spiller. Er de dørvoktere eller døråpnere for ny teknologi og nye arbeidsprosesser i ulike virksomheter? Ledelse av innovasjon og entreprenørskap i maritim- og petroleumsrelatert virksomhet. Det er grunn til å anta at ledelsesutfordringene i større og mer etablerte enheter innen denne sektoren framtrer på andre måter enn tilfellet er innen småbedrifter. Det er også tale om andre typer teknologier, som krever en fokus på sikkerhet som gjør at innovasjonsarbeid kan få en annen mening enn i andre kontekster. Ledelse av innovasjon og entreprenørskap i offentlige helse- og velferdsorganisasjoner. Behovet for nyskaping innenfor de store, offentlige virksomhetene kan særlig forstås i lys av reformvirksomhet. Reformer kan kreve endring i grunnplanets slike organisering av tjenesteyting. Den operative lederens rolle i slike omstillingsprosesser kommer i fokus gjennom måten vedkommende håndterer spenningen mellom individuell skjønnsutøving og organisatorisk ledelse. Etablerte utdanninger og forskingsaktiviteter som grunnlag De tre høyskolene tilbyr alle masterutdanninger eller etter- og videreutdanninger der målgruppene ikke er generalister i utgangspunktet, men stiller med en sterk yrkes- eller profesjonsidentitet som gjør Mintzbergs lederperspektiv svært interessant. Et utviklingsprosjekt slik vi skisserer vil også bli direkte forankret i andre pågående faglige aktiviteter som bygger på, eller bygger opp under disse aktivitetene. HSF har siden 2002 hatt tilbud om master i organisasjon og leiing med spesialisering i velferdsleiing eller utdanningsleiing. Målgruppa for studiet er den typen profesjonsutøvere som etter endt u

Tittel

Tentative title: Management in first line service in complex organizations

Sammendrag

Not available

Vitenskapelig sammendrag

Not available

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øyvind Glosvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Jon Gunnar Nesse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet

Åge Svein Gjøsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Tom Skauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet

Chunyan Xie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »