Cristin-prosjekt-ID: 415231
Sist endret: 10. desember 2007, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 415231
Sist endret: 10. desember 2007, 00:00
Prosjekt

”Egenomsorgsevne hos hjemmeboende eldre som får hjemmesykepleie, og deres muligheter for å leve et uavhengig liv så lenge som mulig i eget hjem”

prosjektleder

Bjørg Dale
ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Hjemmesykepleie • Eldre • Egenomsorg

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2004 Slutt: 31. desember 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

”Egenomsorgsevne hos hjemmeboende eldre som får hjemmesykepleie, og deres muligheter for å leve et uavhengig liv så lenge som mulig i eget hjem”

Sammendrag

Økningen i antall eldre vil by på store utfordringer i offentlig helsesektor i årene som kommer. Et viktig spørsmål er hvordan økt levealder vil influerte på forekomst av kroniske sykdommer, sammensatte og komplekse helseproblemer og funksjonstap, og behovet for pleie- og omsorgstjenester. Planlegging, gjennomføring og evaluering av omsorgstjenestene for å kunne imøtekomme individuelle behov på riktig omsorgsnivå er helt avgjørende. Samtidig viser forskning at eldre selv i stor grad ønsker å leve så uavhengig som mulig i eget hjem. Forskningsspørsmål: 1. Hvordan er sammenhengen mellom pleieavhengige hjemmeboende eldres evne til egenomsorg og deres alder, kjønn, tidligere utdanning og yrke, økonomi, boforhold og uformelt sosialt nettverk? 2. Hvordan er sammenhengen mellom pleieavhengige hjemmeboende eldres evne til egenomsorg og deres helsetilstand? 3. Hvordan er sammenhengen mellom pleieavhengige hjemmeboende eldres evne til egenomsorg og den type helsetjenester som gis? Metode: Sekundæranalyse av data innsamlet gjennom en longitudinell survey studie blant 242 pasienter over 75, i hjemmesykepleien i 7 kommuner på Agder. Hvilke fakterer som er sentrale jfr forskningsspørsmålene og hvilken effekt de har, kartlegges gjennom multiple regresjonsanalyser

Vitenskapelig sammendrag

Økningen i antall eldre vil by på store utfordringer i offentlig helsesektor i årene som kommer. Et viktig spørsmål er hvordan økt levealder vil influerte på forekomst av kroniske sykdommer, sammensatte og komplekse helseproblemer og funksjonstap, og behovet for pleie- og omsorgstjenester. Planlegging, gjennomføring og evaluering av omsorgstjenestene for å kunne imøtekomme individuelle behov på riktig omsorgsnivå er helt avgjørende. Samtidig viser forskning at eldre selv i stor grad ønsker å leve så uavhengig som mulig i eget hjem. Forskningsspørsmål: 1. Hvordan er sammenhengen mellom pleieavhengige hjemmeboende eldres evne til egenomsorg og deres alder, kjønn, tidligere utdanning og yrke, økonomi, boforhold og uformelt sosialt nettverk? 2. Hvordan er sammenhengen mellom pleieavhengige hjemmeboende eldres evne til egenomsorg og deres helsetilstand? 3. Hvordan er sammenhengen mellom pleieavhengige hjemmeboende eldres evne til egenomsorg og den type helsetjenester som gis? Metode: Sekundæranalyse av data innsamlet gjennom en longitudinell survey studie blant 242 pasienter over 75, i hjemmesykepleien i 7 kommuner på Agder. Hvilke fakterer som er sentrale jfr forskningsspørsmålene og hvilken effekt de har, kartlegges gjennom multiple regresjonsanalyser

Tittel

”Self-care ability among elderly care-dependent people, and their possibilities to live in their home as independent as possible, - as long as possible"

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørg Dale

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder
1 - 1 av 1