Cristin-prosjekt-ID: 415232
Sist endret: 10. desember 2007 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 415232
Sist endret: 10. desember 2007 00:00
Prosjekt

Fysiske aktivitetsvaner, fysisk form og fysisk funksjon hos eldre.

prosjektleder

Hilde Lohne Seiler
ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder
 • Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder
 • Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole
 • Sørlandet sykehus HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Forebyggende medisin

Emneord

Aktivitet • Fysisk form / kondisjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2000 Slutt: 1. juni 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fysiske aktivitetsvaner, fysisk form og fysisk funksjon hos eldre.

Sammendrag

Den relative og absolutte populasjonen av eldre mennesker øker, og etter fylte 60 år mosjonerer man mindre (2,3). Den fysiske inaktiviteten nesten dobler den årlige risikoen for total dødelighet og sykdom, noe som ofte resulterer i redusert fysisk funksjonsnivå og uførhet i den eldre befolkningen (4). Studier har vist at selv moderat trening kan forsinke den aldersbestemte reduksjonen av den fysiske formen med 8-10 år, og det interessante er da om dette har noen overføringsverdi til eldres funksjonsdyktighet(5). Formålet med undersøkelsen er å kartlegge fysiske aktivitetsvaner og fysisk funksjonsnivå hos individer eldre enn 67 år ~ studie I. Man ønsker også å se på effekter av ulike treningsregimer; multifaktoriell trening/funksjonell trening ~ studie II (7, 8) og en randomisert studie hvor man intervenerer med styrketrening og styrke- i kombinasjon med balansetrening ~ studie III (9, 10) med tanke på å kunne vedlikeholde/forbedre eldres fysiske form og funksjonsnivå. I forbindelse med studie I ble 750 spørreskjemaer, med spørsmål basert på tidligere surveys (3, 6, 11, 12, 13 ) og Kempen og Suurmeijer`s ADL-IADL skala (14 ), sendt ut november 2000 til hjemmeboende unge gamle/UG (67-74 år) og gamle, gamle/GG (eldre en 85 år) i Kristiansand. Utvalget ble randomisert utifra et nasjonalt telefonregister, hvor alder og adresse ble brukt som inklusjonskriterier. Studie II ble gjennomført i perioden september 2003 til desember 2003, med pre- og post testing før og etter en 11 ukers intervensjonsperiode. Totalt deltok 48 individer (73+4 år) eldre enn 67 år, 15 kvinner (73+6 år) og 33 menn (73+5 år). 9 kvinner (71+4 år) og 28 menn (73+4 år) utgjorde intervensjonsgruppen, 5 kvinner (76+7 år) og 6 menn (76+7 år) utgjorde kontrollgruppen. Utvalgsstørrelsen er basert på styrkeberegning. Deltakerne ble rekruttert fra blant annet studie I, hvor det ble sendt ut invitasjon om deltakelse (20 takket ja og 51 nei), og gjennom annonse i stedets lokalavis og innslag i lokalradio (28 personer). Testbatteriet deltakerne gjennomgikk under pre- og posttesting, er Health Related Fitness Test (15), Functional Fitness Test (8), samt komplimentære tester som registrerer ganghastighet og muskulær styrke i underekstremitet (16), funksjonell løftekapasitet (17) og dynamisk balanseevne (18). På bakgrunn av tidligere intervensjonsstudier (19, 20, 21) ble det multifaktorielle/funksjonelle treningsregimet utarbeidet. Studie III forventes å starte opp høsten 2005. Deltakerne randomiseres til en av tre grupper; en styrketreningsgruppe, en gruppe som får tilbud om kombinert styrke- og balansetrening og en kontrollgruppe. Det planlegges å rekruttere 30 personer i hver intervensjonsgruppe og 10 i kontrollgruppen. Utvalgsstørrelsen er basert på styrkeberegning fra studie II. Ved randomiseringen stratifiseres det for kjønn og alder. Kontrollgruppen vil få tilbud om trening etter at studien er gjennomført. Treningsintervensjonen vil vare i 12 uker for hver deltaker. Vedr.referanser; kan fåes ved henvendelse til prosjektleder.

Vitenskapelig sammendrag

Den relative og absolutte populasjonen av eldre mennesker øker, og etter fylte 60 år mosjonerer man mindre (2,3). Den fysiske inaktiviteten nesten dobler den årlige risikoen for total dødelighet og sykdom, noe som ofte resulterer i redusert fysisk funksjonsnivå og uførhet i den eldre befolkningen (4). Studier har vist at selv moderat trening kan forsinke den aldersbestemte reduksjonen av den fysiske formen med 8-10 år, og det interessante er da om dette har noen overføringsverdi til eldres funksjonsdyktighet(5). Formålet med undersøkelsen er å kartlegge fysiske aktivitetsvaner og fysisk funksjonsnivå hos individer eldre enn 67 år ~ studie I. Man ønsker også å se på effekter av ulike treningsregimer; multifaktoriell trening/funksjonell trening ~ studie II (7, 8) og en randomisert studie hvor man intervenerer med styrketrening og styrke- i kombinasjon med balansetrening ~ studie III (9, 10) med tanke på å kunne vedlikeholde/forbedre eldres fysiske form og funksjonsnivå. I forbindelse med studie I ble 750 spørreskjemaer, med spørsmål basert på tidligere surveys (3, 6, 11, 12, 13 ) og Kempen og Suurmeijer`s ADL-IADL skala (14 ), sendt ut november 2000 til hjemmeboende unge gamle/UG (67-74 år) og gamle, gamle/GG (eldre en 85 år) i Kristiansand. Utvalget ble randomisert utifra et nasjonalt telefonregister, hvor alder og adresse ble brukt som inklusjonskriterier. Studie II ble gjennomført i perioden september 2003 til desember 2003, med pre- og post testing før og etter en 11 ukers intervensjonsperiode. Totalt deltok 48 individer (73+4 år) eldre enn 67 år, 15 kvinner (73+6 år) og 33 menn (73+5 år). 9 kvinner (71+4 år) og 28 menn (73+4 år) utgjorde intervensjonsgruppen, 5 kvinner (76+7 år) og 6 menn (76+7 år) utgjorde kontrollgruppen. Utvalgsstørrelsen er basert på styrkeberegning. Deltakerne ble rekruttert fra blant annet studie I, hvor det ble sendt ut invitasjon om deltakelse (20 takket ja og 51 nei), og gjennom annonse i stedets lokalavis og innslag i lokalradio (28 personer). Testbatteriet deltakerne gjennomgikk under pre- og posttesting, er Health Related Fitness Test (15), Functional Fitness Test (8), samt komplimentære tester som registrerer ganghastighet og muskulær styrke i underekstremitet (16), funksjonell løftekapasitet (17) og dynamisk balanseevne (18). På bakgrunn av tidligere intervensjonsstudier (19, 20, 21) ble det multifaktorielle/funksjonelle treningsregimet utarbeidet. Studie III forventes å starte opp høsten 2005. Deltakerne randomiseres til en av tre grupper; en styrketreningsgruppe, en gruppe som får tilbud om kombinert styrke- og balansetrening og en kontrollgruppe. Det planlegges å rekruttere 30 personer i hver intervensjonsgruppe og 10 i kontrollgruppen. Utvalgsstørrelsen er basert på styrkeberegning fra studie II. Ved randomiseringen stratifiseres det for kjønn og alder. Kontrollgruppen vil få tilbud om trening etter at studien er gjennomført. Treningsintervensjonen vil vare i 12 uker for hver deltaker. Vedr.referanser; kan fåes ved henvendelse til prosjektleder.

Tittel

Physical activity, physical fitness and physical function among elderly.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Lohne Seiler

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder

Maria Sandhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder

Sigmund Alfred Anderssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole

Camilla Michelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder

Gudrun Elin Rohde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 5 av 5