Cristin-prosjekt-ID: 415789
Sist endret: 12. desember 2013 16:12
Cristin-prosjekt-ID: 415789
Sist endret: 12. desember 2013 16:12
Prosjekt

Baltiske og nordiske storferaser i en global sammenheng: en molekylærgenetisk tilnærming

prosjektleder

Theodorus Meuwissen
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Genetikk og genomikk • Husdyravl, oppdrett, forplantning

Emneord

Utvikling • Storfe • Konservering • Slektskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2003 Slutt: 30. juni 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Baltiske og nordiske storferaser i en global sammenheng: en molekylærgenetisk tilnærming

Sammendrag

Prosjektets målsetning: 1) Å undersøke Y-kromosom mikrosatelitter (INRA189 og BYM-1) i baltiske og nordiske storferaser 2) Å undersøke mtDNA sekvens-variasjon i danske, estiske, finske, latviske, litauiske og svenske storferaser 3) Å kombinere disse resultatene med andre Y-kromosom- og mtDNA-data hos storfe, for å beskrive utviklingen av mødrenes og fedrenes genmateriale i de nordiske og baltiske storferasene, å identifisere genetiske unike raser, å generere ny informasjon til konserverings-strategier for genetiske ressurser hos storfe, og å studere utviklingen av storferaser i nord-Europa. I identifiseringen av det unike hos de baltiske og nordiske storferasene vil tidligere mikrosatelitt- (Kantanen et al 2000a, N-EURO-CAD-prosjektet), Y-kromosom- og mtDNA-data tas i bruk 4) Genetisk distanse- og genetisk slektskap-tilnærminger til konservering vil bli sammenlignet, forskjellene mellom dem undersøkt, og begges sterkeste punkter/sider kombinert til én felles tilnærming

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets målsetning: 1) Å undersøke Y-kromosom mikrosatelitter (INRA189 og BYM-1) i baltiske og nordiske storferaser 2) Å undersøke mtDNA sekvens-variasjon i danske, estiske, finske, latviske, litauiske og svenske storferaser 3) Å kombinere disse resultatene med andre Y-kromosom- og mtDNA-data hos storfe, for å beskrive utviklingen av mødrenes og fedrenes genmateriale i de nordiske og baltiske storferasene, å identifisere genetiske unike raser, å generere ny informasjon til konserverings-strategier for genetiske ressurser hos storfe, og å studere utviklingen av storferaser i nord-Europa. I identifiseringen av det unike hos de baltiske og nordiske storferasene vil tidligere mikrosatelitt- (Kantanen et al 2000a, N-EURO-CAD-prosjektet), Y-kromosom- og mtDNA-data tas i bruk 4) Genetisk distanse- og genetisk slektskap-tilnærminger til konservering vil bli sammenlignet, forskjellene mellom dem undersøkt, og begges sterkeste punkter/sider kombinert til én felles tilnærming

Tittel

Baltic and Nordic cattle breeds in the global context: Molecular genetic approach

Sammendrag

Project aims: 1) To investigate Y-chromosomal microsatellites (INRA189 and BYM-1) in Baltic and Nordic cattle breeds 2) To investigate mtDNA sequence variation in Danish, Estonian, Finnish, Latvian, Lithuanian and Swedish cattle breeds 3) To combine these results with other Y-chromosomal and mtDNA data in cattle to describe paternal and maternal gene pool development of the Nordic and Baltic cattle breeds, to identify genetically unique breeds, to generate new information for conservation strategies of cattle genetic resources and to study the history of cattle breeds in Northern Europe. In identification of uniqueness of the Baltic and Nordic cattle breeds, earlier microsatellite (Kantanen et al 2000a, N-EURO-CAD-project), Y chromosomal and mtDNA data will be used 4) Genetic distance and genetic relationship approaches to conservation will be compared, their differences investigated, and their strongpoint combined into one unifying approach

Vitenskapelig sammendrag

Project aims: 1) To investigate Y-chromosomal microsatellites (INRA189 and BYM-1) in Baltic and Nordic cattle breeds 2) To investigate mtDNA sequence variation in Danish, Estonian, Finnish, Latvian, Lithuanian and Swedish cattle breeds 3) To combine these results with other Y-chromosomal and mtDNA data in cattle to describe paternal and maternal gene pool development of the Nordic and Baltic cattle breeds, to identify genetically unique breeds, to generate new information for conservation strategies of cattle genetic resources and to study the history of cattle breeds in Northern Europe. In identification of uniqueness of the Baltic and Nordic cattle breeds, earlier microsatellite (Kantanen et al 2000a, N-EURO-CAD-project), Y chromosomal and mtDNA data will be used 4) Genetic distance and genetic relationship approaches to conservation will be compared, their differences investigated, and their strongpoint combined into one unifying approach

prosjektdeltakere

prosjektleder

Theodorus Meuwissen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 1 av 1