Cristin-prosjekt-ID: 416377
Sist endret: 19. august 2014, 10:21

Cristin-prosjekt-ID: 416377
Sist endret: 19. august 2014, 10:21
Prosjekt

Evaluering av «Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen»

prosjektleder

Marit Elisabeth Reinertsen
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF
 • RBUP Øst og Sør

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av «Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen»

Sammendrag

Formål
Våren 2011 ble det i Lindesnesregionen satt i gang et samhandlingsprosjekt, «Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen», med mål om å oppnå et helhetlig og sammenhengende pasientforløp med fokus på brukernes behov. Ved å flytte ressurser fra spesialisthelsetjenesten ut mot kommunene ønsker man også å redusere antall henvisninger til annenlinjen. Brukerne er barn, ungdom og voksne med psykiske lidelser og avhengighetsproblemer. Leder for samhandlingsprosjektet, Roy Madsen (ABUP), har i etterkant av prosjektstart henvendt seg til forskningsavdelingen v/ ABUP samt RBUP Øst og Sør med ønske om en evaluering av prosjektet.

Evalueringen tar utgangspunkt i målsettingen for prosjektet:”Gjennom nye ansvarslinjer, organisasjonsutvikling, endrede rutiner og nye måter å samarbeide på skal vi oppnå effektivisering og kvalitetsforbedringer. Dette skal igjen bidra til helhetlige og sammenhengende pasientforløp til beste for den enkelte bruker.”

Gjennom innsamling av tallmateriale fra spesialisthelsetjenestens registreringer og gjennom informasjon fra informanter som deltar i prosjektet, ønsker vi å vurdere om tiltaket når de målene det er ment å nå.

Forskningsmetode
I dette prosjektet har man flyttet 1-2 stillinger fra Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus (ABUP) til et ambulerende team som støtter kommunehelsetjenesten og som også yter helsehjelp til enkelte barn og unge. For å se om tiltaket har hatt en effekt på antall henvisninger fra kommunene til ABUP og på ventetid, samler vi inn tall fra spesialisthelsetjenestens registreringer. Data innhentes fra flere måletidspunkt i tiden før og etter prosjektstart. Vi ønsker å se om det har skjedd en endring som er større enn det man kan se av tidstrenden eller forvente av naturlige svingninger.

For å få brukerstemmen fram sender vi ut spørreskjema til brukere som har blitt henvist fra tre kommuner i regionen til ABUP i løpet av prosjektperioden. Ungdom som er 16 år og eldre svarer på skjemaene selv; for ungdom under 16 år svarer foresatte på skjemaene.

For å få et inntrykk av hvordan fagfolkene opplever prosjektet, samhandlingen og kvaliteten av tjenesten foretar vi også fokusgruppeintervju med fagfolk som har deltatt i prosjektet fra ABUP og de tre utvalgte kommunene.

Resultater
Resultatene av evalueringen er planlagt offentliggjort i en evalueringsrapport og gjennom en vitenskapelig artikkel

Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjoner
Det er viktig å evaluere effekter av nye måter å organisere tjenester på. Det er spesielt interessant å vurdere virkninger av nye samarbeidsformer mellom første- og annenlinjetjenester. Beskrivelser av dette prosjektet, brukervurderinger og evaluering av måloppnåelse vil både gi informasjon om hva man oppnådde i Lindesnesregionen i prosjektperioden og gi informasjon om hvordan man kan videreutvikle tiltaket. Det vil gjøre det lettere å vurdere overføringspotensialet og mulig nytteverdi for andre regioner i Norge.

Vitenskapelig sammendrag

Formål
Våren 2011 ble det i Lindesnesregionen satt i gang et samhandlingsprosjekt, «Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen», med mål om å oppnå et helhetlig og sammenhengende pasientforløp med fokus på brukernes behov. Ved å flytte ressurser fra spesialisthelsetjenesten ut mot kommunene ønsker man også å redusere antall henvisninger til annenlinjen. Brukerne er barn, ungdom og voksne med psykiske lidelser og avhengighetsproblemer. Leder for samhandlingsprosjektet, Roy Madsen (ABUP), har i etterkant av prosjektstart henvendt seg til forskningsavdelingen v/ ABUP samt RBUP Øst og Sør med ønske om en evaluering av prosjektet.

Evalueringen tar utgangspunkt i målsettingen for prosjektet:”Gjennom nye ansvarslinjer, organisasjonsutvikling, endrede rutiner og nye måter å samarbeide på skal vi oppnå effektivisering og kvalitetsforbedringer. Dette skal igjen bidra til helhetlige og sammenhengende pasientforløp til beste for den enkelte bruker.”

Gjennom innsamling av tallmateriale fra spesialisthelsetjenestens registreringer og gjennom informasjon fra informanter som deltar i prosjektet, ønsker vi å vurdere om tiltaket når de målene det er ment å nå.

Forskningsmetode
I dette prosjektet har man flyttet 1-2 stillinger fra Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus (ABUP) til et ambulerende team som støtter kommunehelsetjenesten og som også yter helsehjelp til enkelte barn og unge. For å se om tiltaket har hatt en effekt på antall henvisninger fra kommunene til ABUP og på ventetid, samler vi inn tall fra spesialisthelsetjenestens registreringer. Data innhentes fra flere måletidspunkt i tiden før og etter prosjektstart. Vi ønsker å se om det har skjedd en endring som er større enn det man kan se av tidstrenden eller forvente av naturlige svingninger.

For å få brukerstemmen fram sender vi ut spørreskjema til brukere som har blitt henvist fra tre kommuner i regionen til ABUP i løpet av prosjektperioden. Ungdom som er 16 år og eldre svarer på skjemaene selv; for ungdom under 16 år svarer foresatte på skjemaene.

For å få et inntrykk av hvordan fagfolkene opplever prosjektet, samhandlingen og kvaliteten av tjenesten foretar vi også fokusgruppeintervju med fagfolk som har deltatt i prosjektet fra ABUP og de tre utvalgte kommunene.

Resultater
Resultatene av evalueringen er planlagt offentliggjort i en evalueringsrapport og gjennom en vitenskapelig artikkel

Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjoner
Det er viktig å evaluere effekter av nye måter å organisere tjenester på. Det er spesielt interessant å vurdere virkninger av nye samarbeidsformer mellom første- og annenlinjetjenester. Beskrivelser av dette prosjektet, brukervurderinger og evaluering av måloppnåelse vil både gi informasjon om hva man oppnådde i Lindesnesregionen i prosjektperioden og gi informasjon om hvordan man kan videreutvikle tiltaket. Det vil gjøre det lettere å vurdere overføringspotensialet og mulig nytteverdi for andre regioner i Norge.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marit Elisabeth Reinertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør

Madsen Roy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Annette Jeneson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
Aktiv cristin-person

Arild Bjørndal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 4 av 4