Cristin-prosjekt-ID: 416433
Sist endret: 4. mars 2015, 12:57

Cristin-prosjekt-ID: 416433
Sist endret: 4. mars 2015, 12:57
Prosjekt

Grenser for makt og ansvar. Institusjonelle rammebetingelser og profesjonell yrkesutøvelse i samarbeidet mellom den kommunale barneverntjenesten og psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

prosjektleder

Ingerid Aamodt
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Grenser for makt og ansvar. Institusjonelle rammebetingelser og profesjonell yrkesutøvelse i samarbeidet mellom den kommunale barneverntjenesten og psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

Sammendrag

Formål
Det er et spenningsfylt forhold mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Det får store konsekvensene for barn og unge i familier hvor det både er spørsmål om omsorg og psykisk helse. Vanskelighetene beskrives i hovedsak enten som organisatoriske eller som uttrykk for manglende samarbeidsvilje og – kompetanse. Vi mangler kunnskap om sammenhengen mellom institusjonelle rammebetingelser og de profesjonelles praktiske yrkesutøvelse. Siktemålet for studien er å identifisere og forklare sosiale prosesser som foregår på tvers av institusjonsgrenser og på tvers av hierarkiske nivåer. Hvilke sosiale prosesser utspiller seg når aktører fra ulike instanser skal inngå i et samarbeid; Hvilke forhold spiller inn og hva resulterer de i?

Metode
Det er gjennomført et 10 måneder langt feltarbeid hvor prosjektleder har beveget seg mellom barneverntjenesten og BUP på to ulike steder i Norge. Hun har vært til stede på ledermøter, inntaksmøter, behandlingsmøter, samarbeidsmøter og fulgt saksbehandlere og behandlere i konkrete samarbeidssaker, med og uten familiene til stede. I etterkant av observasjonene fulgte samtaler om hva som skjedde, avveiningene de involverte sto overfor og begrunnelsene for å handle som de gjorde. Det er gjort formaliserte individuelle intervju med ledere og mellomledere. Feltarbeidet ble avsluttet med fokusgruppeintervju med ledere i begge tjenestene, saksbehandlere og behandlere. Sentrale offentlige dokument er gjennomgått.

Resultater
Resultatene publiseres som artikler i norske og nordiske tidsskrift.

Praktisk betydning
Kunnskap og forståelse om sammenhengen mellom institusjonelle rammebetingelser og de profesjonelles praktiske yrkesutøvelse kan motvirke en individualisering av politiske og organisatoriske dilemmaer, men likeså viktig; motvirke en individuell ansvarsfraskrivelse. Det er kunnskap som kan ha betydning for kommunikasjonen mellom hierarkiske nivå innen hver av tjenestene, men også mellom tjenestene. Det er kunnskap som kan gjøre det mulig å begrepsfeste erfaring og å forholde seg mer reflekterende til praksis. Derigjennom øker også muligheten for å utvikle nye praksisformer til beste for barn og unge i familier hvor det både er spørsmål om omsorg og psykisk helse.

Finansiering
Prosjektet finansieres av EkstraStiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom søkerorganisasjonen Mental Helse, Stiftelsen Wøyen, RBUP Helseregion Øst og Sør og Vestre Viken HF Bærum BUP.

Vitenskapelig sammendrag

Formål
Det er et spenningsfylt forhold mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Det får store konsekvensene for barn og unge i familier hvor det både er spørsmål om omsorg og psykisk helse. Vanskelighetene beskrives i hovedsak enten som organisatoriske eller som uttrykk for manglende samarbeidsvilje og – kompetanse. Vi mangler kunnskap om sammenhengen mellom institusjonelle rammebetingelser og de profesjonelles praktiske yrkesutøvelse. Siktemålet for studien er å identifisere og forklare sosiale prosesser som foregår på tvers av institusjonsgrenser og på tvers av hierarkiske nivåer. Hvilke sosiale prosesser utspiller seg når aktører fra ulike instanser skal inngå i et samarbeid; Hvilke forhold spiller inn og hva resulterer de i?

Metode
Det er gjennomført et 10 måneder langt feltarbeid hvor prosjektleder har beveget seg mellom barneverntjenesten og BUP på to ulike steder i Norge. Hun har vært til stede på ledermøter, inntaksmøter, behandlingsmøter, samarbeidsmøter og fulgt saksbehandlere og behandlere i konkrete samarbeidssaker, med og uten familiene til stede. I etterkant av observasjonene fulgte samtaler om hva som skjedde, avveiningene de involverte sto overfor og begrunnelsene for å handle som de gjorde. Det er gjort formaliserte individuelle intervju med ledere og mellomledere. Feltarbeidet ble avsluttet med fokusgruppeintervju med ledere i begge tjenestene, saksbehandlere og behandlere. Sentrale offentlige dokument er gjennomgått.

Resultater
Resultatene publiseres som artikler i norske og nordiske tidsskrift.

Praktisk betydning
Kunnskap og forståelse om sammenhengen mellom institusjonelle rammebetingelser og de profesjonelles praktiske yrkesutøvelse kan motvirke en individualisering av politiske og organisatoriske dilemmaer, men likeså viktig; motvirke en individuell ansvarsfraskrivelse. Det er kunnskap som kan ha betydning for kommunikasjonen mellom hierarkiske nivå innen hver av tjenestene, men også mellom tjenestene. Det er kunnskap som kan gjøre det mulig å begrepsfeste erfaring og å forholde seg mer reflekterende til praksis. Derigjennom øker også muligheten for å utvikle nye praksisformer til beste for barn og unge i familier hvor det både er spørsmål om omsorg og psykisk helse.

Finansiering
Prosjektet finansieres av EkstraStiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom søkerorganisasjonen Mental Helse, Stiftelsen Wøyen, RBUP Helseregion Øst og Sør og Vestre Viken HF Bærum BUP.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingerid Aamodt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør

Nicole Hennum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Ruth Toverud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

«Vi vegrer oss mot å sette psykiatrilappen på ungen» – rettighetsfesting og barnevernsbarnas tilgang til BUP.

Aamodt, Ingerid. 2014, Tidsskrift for psykisk helsearbeid. RBUPPopulærvitenskapelig artikkel

Profesjonalitet og prioritering Makt som styringens resultat.

Aamodt, Ingerid. 2014, Fokus på familien. RBUPPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2