Cristin-prosjekt-ID: 418241
Sist endret: 15. desember 2021, 14:52

Cristin-prosjekt-ID: 418241
Sist endret: 15. desember 2021, 14:52
Prosjekt

PsykTestBarn Måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy

prosjektleder

Siri Saugestad Helland
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk psykologi

Emneord

Barnepsykologi • Psykometri • Psykologiske tester

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 4 Påvising, screening og diagnose
 • 1.4 Metodologi og målinger
 • 5.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PsykTestBarn Måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy

Populærvitenskapelig sammendrag

En rekke norske helse-, barnevernfaglige og undervisningsinstitusjoner har implementert rutinemessig bruk av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og unge. Vi mangler imidlertid systematisk kunnskap om måleegenskapene ved de testene som er i bruk.

De mest etterspurte testene er kanskje såkalte screeninginstrumenter, som skal fange opp de barna som trenger videre oppfølging på et tidlig stadium. Denne typen testbruk kan anses som forebyggingstiltak, hvor tidlig identifisering av underliggende problemer kan utløse tiltak som forebygger utvikling av alvorlige problemer.

For at det skal være forsvarlig å bruke screeninginstrumenter på denne måten bør man forvente at instrumentet er så nøyaktig at risikoen for feilbeslutninger basert på testresultatet blir så liten som mulig. Hvis instrumentet ikke er nøyaktig nok risikerer man å bruke ressurser på å gi oppfølging til barn som ikke har behov for det, eller, enda verre, ikke gi oppfølging til barn som burde ha hatt det.

Nøyaktighet og andre typer måleegenskaper kan undersøkes ved hjelp av forskning. Målet med PsykTestBarn er å samle inn slike forskningsresultater og gjøre dem tilgjengelige for norske testbrukere. Hensikten er at norske testbrukere baserer sine valg av tester på den forskningsbaserte kunnskapen.

PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift for forskningsresultater om måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøy. Alle artikler i tidsskriftet er baserte på systematiske metoder for å identifisere og velge ut forskningsresultatene, samt for å vurdere måleegenskapene.

 

Vitenskapelig sammendrag

PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og ungdom.

Hensikten med PsykTestBarn er å gi norske testbrukere et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å ta informerte valg om testbruk. Målet er å vurdere måleegenskapene ved samtlige norske versjoner av tester som brukes av klinikere og forskere i Norge.

PsykTestBarn er godkjent av Universitet- og høyskolerådets publiseringsutvalg som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Det er også et «open access»-tidsskrift, det vil si at alle artikler er fritt tilgjengelig for allmennheten på nettstedet www.psyktestbarn.no.

PsykTestBarn ble opprettet i 2013 og drives av Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør (RBUP) i samarbeid med de regionale kunnskapssenterne for barn og unge (RKBU) i helseregion Nord, Midt og Vest. Tidsskriftet kommer ut med to utgaver i året, hver på ca seks artikler.

Bibliotekarer søker systematisk i elektroniske forskningsdatabaser for å finne forskningsbasert dokumentasjon, og artikkelforfatterne velger ut dokumentasjonen i henhold til forhåndsbestemte inklusjonskriterier. Evalueringene av måleegenskaper baserer seg på den inkluderte dokumentasjonen og European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) Review model for the description and evaluation of psychological tests, versjon 4.2.6.

Et fagpanel bestående av PsykTestBarn-redaksjonen og en psykometrikyndig fagperson fra de tre RKBUene, samt RBUP, møtes to ganger i året for å kvalitetssikre prosjektet.

Test er i denne sammenhengen en fellesbetegnelse for kognitive funksjonstester, selvutfyllingsskjemaer, standardiserte intervjuer, kartleggingsverktøy, screeninginstrumenter og andre ikke/biologiske vurderingsmetoder som brukes av forskjellige yrkesgrupper som yter psykologiske og psykososiale tjenester.

Metode

Testutvalg

Et av målene for PsykTestBarn er å identifisere og vurdere måleegenskapene til samtlige tester for barn og unge som brukes i norsk praksis og forskning. Redaksjonen har til nå samlet inn navnene til over 120 tester som skal evalueres. Listen omfatter alle tester som ble rapportert brukt av norske psykologer i NPFs spørreundersøkelse (Vaskinn & Egeland, 2012; Vaskinn et al., 2010), tester som inngikk i Kunnskapssenterets prosjekt PsykTest, og tester som PsykTestBarns fagpanel har foreslått. I tillegg tar redaksjonen fortløpende imot forslag til relevante tester fra PsykTestBarns lesere.

Systematiske litteratursøk

RBUPs bibliotekarer setter opp søkestrategier for henholdsvis norsk og dansk/svensk dokumentasjon, og søker i databasene Norart, BIBSYS, SveMed+, CRIStin.no, Cochrane Library, PsycINFO, Medline, Embase og PubMed. Søkestrategiene inneholder ord og kombinasjoner av ord for testnavnet og for Norge, Sverige og Danmark.

Inklusjonskriterier
Alle publikasjoner av studier som har undersøkt og rapportert minst ett av følgende i skandinaviske utvalg:

 • normdata for testen
 • reliabilitet: indre konsistens, test-retest, interrater og endringssensitivitet
 • validitet: samsvar med liknende testskårer, samsvar med referansestandard eller annet kriterium, og/eller faktorstruktur

I tillegg, og kun for norske versjoner testen, inkluderes publikasjoner som rapporterer gjennomsnittsskårer og/eller forekomster for henholdsvis generelle populasjoner og kliniske undergrupper.

Litteraturutvelgelse
Begge PsykTestBarn-forfatterne går gjennom samtlige abstracts uavhengig av hverandre og i henhold til PsykTestBarns inklusjonskriterier. Alle publikasjoner som minst én av forfatterne vurderer som relevant bestilles inn i fulltekst. Inklusjonsprosessen for fulltekstpublikasjoner er den samme som for abstracts. Hvis forfatterne er uenige om hvorvidt en artikkel skal inkluderes kobles redaktøren inn for å avgjøre spørsmålet.

Når litteraturen fra de systematiske søkene er gjennomgått kontakter PsykTestBarn-forfatterne relevante forskere, oversettere og rettighetshavere til den norske versjonen av testen, for om mulig identifisere ytterligere relevant dokumentasjon. Relevante forskere vil minimum være førsteforfattere av inkluderte publikasjoner fra det norske litteratursøket, men andre kjente eksperter kan også være aktuelle. Den litteraturen som kommer inn gjennom denne prosessen skal også vurderes i henhold til inklusjonskriteriene.

Psykometrivurdering

EFPAs Review model for the description and evaluation of psychological tests, versjon 4.2.6. kom ut i juli 2013 etter en omfattende revidering av 2008-utgaven (2013). EFPA-modellen inneholder retningslinjer for hva man skal legge vekt på i beskrivelser av tester og hvordan man skal vurdere psykometriske egenskaper. PsykTestBarn-metoden legger først og fremst vekt den delen av modellen som handler om vurdering av normer, reliabilitet og validitet.

Fagfellevurdering

Alle PsykTestBarn-artikler blir vurdert og kommentert av to uavhengige fagfeller. Forfatterne må forholde seg til fagfellenes og redaktørens tilbakemeldinger før artikkelen kan godkjennes og publiseres.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siri Saugestad Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør

Kjell Morten Stormark

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jannike Kaasbøll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Simon-Peter Neumer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Brynhildur Axelsdottir

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Tester for barn og unge i Norge bør kvalitets­sikres bedre.

Paap, Muirne C. S.; Martinussen, Monica; Jakobsen, Reidar; Jozefiak, Thomas; Axelsdottir, Brynhildur; Neumer, Simon-Peter. 2018, Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist. UIT, NORCE, RG, NTNU, RBUPFagartikkel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Sense of Coherence [SOC-13].

Kaiser, Sabine; Strøm, Henriette Kyrrestad. 2018, PsykTestBarn. UITVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Måleegenskaper ved de norske versjonene av Ravens matriser [Standard Progressive Matrices (SPM)/Coloured Progressive Matrices (CPM)].

Helland-Riise, Fredrik; Martinussen, Monica. 2017, PsykTestBarn. UIT, UIOVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Adolescent Sleep-Wake Scale (ASWS).

Hysing, Mari; Jakobsen, Reidar. 2017, PsykTestBarn. NORCEVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI).

Jakobsen, Reidar; Kornør, Hege. 2017, PsykTestBarn. NORCE, RBUPVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 57 | Neste | Siste »