Cristin-prosjekt-ID: 428461
Sist endret: 16. september 2014 12:53

Cristin-prosjekt-ID: 428461
Sist endret: 16. september 2014 12:53
Prosjekt

Trygg lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune

prosjektleder

Reidun Hov
ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2013 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trygg lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune

Vitenskapelig sammendrag

I Stmeld 29 (2012-2013), Morgendagens omsorg er tilgang på sikre og gode tjenester for pasienter med alvorlig eller uhelbredelig sykdom og døende et prioritert område. Dette prosjektet har utspring i de utfordringene dette gir for hjemmetjenesten etter innføringen av Samhandlingsreformen. Her legges det opp til å overføre flere helsetjenester fra spesialisthelsetjenesten til den kommunale helse- og omsorgstjenesten i tillegg til at kommunene får et økonomisk ansvar for pasienter som behandles i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet ses også i sammenheng med forslag til Nasjonal strategi på kreftområdet (2013-2017). Her pekes det på nødvendigheten av kompetansetiltak fordi de kommunale helse- og omsorgstjenestene må ta hånd om flere og sykere pasienter, og en større del av omsorgen i livets sluttfase vil foregå i pasientens hjem. Både forskning, utredninger og erfaringer viser at kommunene står overfor store utfordringer innen utvikling av det palliative omsorgstilbudet slik at pasientene kan få mulighet til å være lengst mulig og mest mulig hjemme, og om mulig få dø hjemme. En forutsetning for at dette kan lykkes i større grad enn i dag er at pasienter og pårørende opplever trygghet på den tjenesten som gis i hjemmet. Derfor har Hamar kommune satt i gang prosjektet «Trygg lindrende omsorg i hjemmet». Prosjektet består av tre delprosjekter: 1) Prosjektforberedelse, utvikling av spørreskjema og pilottesting av spørreskjemaet 2) Undersøkelse av hjemmeboende pasienters og deres pårørendes trygghet med den lindrende omsorgen som pasientene mottar i hjemmet (60 pasienter og 60 pårørende). Resultatene danner grunnlag for hovedprosjektet: 3) Implementering av resultater fra delprosjekt 2, samt å undersøke effekten av resultatene. Resultatene blir publisert lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og antas å ha overføringsverdi til andre kommune og institusjoner. Prosjektet har økonomisk støtte fra RFF, Innlandt (Regionalt Forskningsfond, Innlandet).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Reidun Hov

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Bente Bjørsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Bente Ødegård Kjøs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Hamar kommune
1 - 3 av 3