Cristin-prosjekt-ID: 435325
Sist endret: 9. september 2014 14:05

Cristin-prosjekt-ID: 435325
Sist endret: 9. september 2014 14:05
Prosjekt

Tannhelse og livskvalitet hos personer som har erfart hjerneslag

prosjektleder

Hilde Haugen
ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 13. mars 2010 Slutt: 1. oktober 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tannhelse og livskvalitet hos personer som har erfart hjerneslag

Sammendrag

Bakgrunn: Mennesker som erfarer hjerneslag antas å kunne oppleve økte orale problemer som følge av lammelser i ansikt, munn og tunge, og redusert førlighet til å betjene spisebestikk og tannbørste. Det er lite utforsket om fysiske begrensninger knyttet til spising, svelging og tannstell influerer negativt på kariesutvikling, tanntap og livskvalitet. Hensikt: Hensikten med studien er å kartlegge selvopplevd tannhelse og oral funksjon hos eldre slagrammede, samt å se på mulige sammenhenger mellom oral funksjon, generell livskvalitet og oral helserelatert livskvalitet. Resultater: Resultatene viser at kun 5 % av de slagrammede ble informert om tannstell i rehabiliteringsperioden etter hjerneslag. En tredjedel opplever redusert tannstatus etter slaget. Slagrammede med færre enn 19 tenner og/eller brukere av tannprotese hadde signifikant dårligere oral helserelatert livskvalitet sammenlignet med de uten tannprotese og med flere enn 20 egne tenner. Den enkeltfaktoren som påvirker opplevelsen av livskvalitet mest, er graden av munntørrhet. Konklusjon: Informasjon om tannstell og munnhygiene må fokuseres sterkere i rehabiliteringen etter hjerneslag. Samhandlingsreformen åpner for komplimentering av kompetanse på tvers av profesjoner. Å trekke tannhelsepersonell inn i oppfølgingen av slagpasienters tannhelse på et tidligere stadium kan redusere muligheten for dårligere tannstatus og forringelse av livskvalitet.

Vitenskapelig sammendrag

Hensikten med prosjektet er å få ny kunnskap om i hvilken grad tannstatus og tyggefunksjon påvirker personenes generelle livskvalitet og sosiale deltagelse. Prosjekts mål er i tillegg å øke kunnskapen om tannstatus og tannbehandlingsbehov hos pasienter som har opplevd hjerneslag. Sammenligning av opplevd tannhelse i rehabiliteringsinstitusjon kontra en hjemmesituasjon ett år senere vil gi ny kunnskap om behandlingsbehov og nødvendigheten av spesielle tilrettelagte tilbud. Økt kunnskap vil danne grunnlag for å tilrettelegge for en tidsmessige og forsvarlige tannhelsetjenester tilpasset denne pasientgruppens behov, og for bedre samhandling innen tannhelseprofesjonene. Prosjektet vil også bidra innen et av satsningsområdene for forskning ved HiO -”Eldre og helse”. Her defineres nettopp funksjon og sosial deltagelse i eldre år som et ønsket forskningsområde.

Metode

Metode: En kvantitativ tverrsnitts studie ble gjennomført ved en spørreundersøkelse blant medlemmer av Norsk forening for slagrammede. Svarprosenten var 46 % (N=293). Studien omfattet sosiodemografiske variabler, generell livskvalitet (HUNT-5), tannhelserelatert livskvalitet (OIDP), tannstatus, munntørrhet, matkonsistens, samt tidsbruk og trygghet i spisesituasjonen.

Utstyr

Data ble analysert med SPSS.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Trude Myhrer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Astrid Bergland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Tiril Willumsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4