Cristin-prosjekt-ID: 435785
Sist endret: 13. januar 2015, 10:41

Cristin-prosjekt-ID: 435785
Sist endret: 13. januar 2015, 10:41
Prosjekt

NETALGAE: Inter-regional network to promote sustainable development in the marine algal industry

prosjektleder

Céline Rebours
ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NETALGAE: Inter-regional network to promote sustainable development in the marine algal industry

Vitenskapelig sammendrag

The European macroalgae industry is based on the harvesting of natural resources of macroalgae. Worldwide macroalgae production (includes brown, red and green seaweeds) increases 5.7 % every year, in 2008 nearly 14 mill tons of macroalgae was produced from capture and aquaculture. In Europe the production has been stable since 1960, but has decreased in the last 10 years. The further expansion of the industry depends on a stable access to raw material, development of valuable products and the transfer of expertise between developed and less developed regions. Aims Therefore, the project NETALGAE aims to create a European network of relevant stakeholders within the marine macroalgae sector. Compilation of information from different regions will result in a wide ranging policy study of existing practice within the macroalgae industry. Analysis of the results will establish a best practice model and suggest policies for the successful, sustainable commercial utilization of marine macroalgae resources. Objectives The study of national and regional development policies and regulatory environments will identify and promote an existing development and regulatory model, or lead to development of a best practice model. The network is expected to make progress towards developing industrial, commercial and scientific links and foster a culture of trade and cooperation between the memberships, and will include primary producers, processors, technology suppliers, process consultants, research institutes, development agencies, local governments and relevant community groups and other stakeholders. A European macroalgae congress will bring together industry, policy makers, environmentalists, and regulators with a view to developing a sustainable industrial macroalgae sector across the Atlantic seaboard. Actions 1.General baseline study of all national algae industries across the project area. 2.Assessment of algae regulation, administration and management systems. 3.Development of best practice guidelines for management and sustainability of algae resources. 4.Development of a European algal industry database. 5.Creation of a European- wide algae industry portal and business tools.

Tittel

Netalgae: Interregionalt nettverk for å fremme bærekraftig utvikling i den marine algeindustrien

Vitenskapelig sammendrag

Den europeiske makroalgeindustrien er basert på innhøsting av naturlige ressurser fra makroalger. Global makroalgeproduksjon (inkludert brune, røde og grønne alger) øker med 5,7% hvert år, i 2008 ble nesten 14 millioner tonn med makroalger produsert fra høsting og akvakultur. I Europa har produksjonen vært stabil siden 1960, men har minsket de siste 10 årene. Videre utvikling av industrien avhenger av en stabil tilgang til råmateriale, utvikling av verdifulle produkter og overføring av ekspertise mellom utviklede og mindre utviklede regioner. Mål Derfor har prosjektet NETALGAE som mål å opprette et europeisk nettverk av relevante interessenter innen den marine makroalgesektoren. Sammenlikning av informasjon fra forskjellige regioner vil føre til et bredt studie av eksisterende praksis innen makroalgeindustrien. Analyse av resultatene vil etablere et beste praksis-modell og foreslå praksis for en vellykket og bærekraftig kommersiell utnyttelse av marine makroalgeressurser. Objektiver Studien av nasjonale og regionale utviklingspolitikker og regulerende miljøer vil identifisere og fremme en eksisterende utviklings- og reguleringsmodell, eller føre til utviklingen av en beste praksis-modell. Nettverket forventes å gjøre fremgang innen utvikling av industrielle, kommersielle og vitenskapelige lenker, og fostre en kultur med handel og samarbeid mellom medlemmene, og vil inkludere primære produsenter, bearbeidere, teknologileverandører, prosesskonsulenter, forskningsinstitutter, utviklingsbyråer, lokale myndigheter og relevante samfunnsgrupper og andre interessenter. En europeisk makroalgekonferanse vil samle industri, politikere, forskning, miljøvernere og myndigheter, med sikte på å utvikle en bærekraftig industriell makroalgesektor langs atlanterhavskysten. Handlinger 1.Generell studie av alle nasjonale algeindustrier i prosjektområdet. 2.Vurdere av algeregulering, administrasjons- og forvaltningssystemer. 3.Utvikle beste praksis-retningslinjer for bærekraftig forvaltning av algeressurser. 4.Utvikle en europeisk algeindustridatabase. 5.Opprettelse av en algeindustriportal og forretningsverktøy for hele Europa.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Céline Rebours

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

Marte Meland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for bioøkonomi

Susanne Friis Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for bioøkonomi

Lise Haug Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for skog og utmark ved Norsk institutt for bioøkonomi

Lill Dreyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi
1 - 5 av 5