Cristin-prosjekt-ID: 437400
Sist endret: 7. januar 2015, 15:10

Cristin-prosjekt-ID: 437400
Sist endret: 7. januar 2015, 15:10
Prosjekt

Det må være rom for begge deler – et skolebasert utviklingsarbeid

prosjektleder

Hege Knudsmoen
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
62517240
Sted
Hege Knudsmoen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. november 2012 Slutt: 1. juli 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Det må være rom for begge deler – et skolebasert utviklingsarbeid

Vitenskapelig sammendrag

SePU har gjennomført en evaluering av spesialundervisningen i Lillehammer kommune. I evalueringen har det vært lagt vekt på at det skal være rom for alle og blikk for den enkelte i Lillehammerskolen. I rapporten fra evalueringen konkluderes det blant annet med at skolene må ha rom for både enkeltelevenes og fellesskapets behov. Dette vil for Lillehammer innebære å operasjonalisere visjonen om en inkluderende skole og ikke minst arbeide med å fremme konkrete inkluderingsprinsipper i skolene. I rapporten dokumenteres det at det er relativt store variasjoner i læringsutbytte mellom både barneskolene og ungdomsskolene i kommunen. Videre eksisterer det i liten grad et system for å sikre kvalitet i spesialundervisningen og det er også behov for å utvikle et bedre kvalitetssikringssystem for den ordinære opplæringen. Flere av utfordringene for skolene og lærerne er å betrakte som et kompetanseproblem. Det er behov for å styrke både skoleledere, PP- tjenesten og lærernes kompetanse på en rekke områder. Om kvaliteten på Lillehammerskolen skal utvikles dreier det seg ikke først og fremst om ressurser eller organisatoriske prinsipper. Utfordringen er å tilføre kompetanse som kan bidra til å videreutvikle praksis. Det er behov for et skolebasert utviklingsarbeid i kommunen som bør omfatte alle skolene. Skolebasert utviklingsarbeid forutsetter en systematisk utvikling på organisasjons- og individnivå over tid. Både skoleeiere, skoleledelsen og personalet ved skolene må være involvert i et forpliktende samarbeid. Kompetanseutviklingen bør forankres i skoleeiers planer og målsettinger for skoleutviklingen. Dette må inngå som et sentralt element i skoleeiers styring, dialog og støttende tiltak rettet mot skolene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hege Knudsmoen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Lars Arild Myhr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3