Cristin-prosjekt-ID: 437708
Sist endret: 27. januar 2015, 12:35

Cristin-prosjekt-ID: 437708
Sist endret: 27. januar 2015, 12:35
Prosjekt

Lydfiler som redskap til forbedring av sangferdigheter – Del 2: Individuell veiledning i sang ved hjelp av lydfiler (2013 – 2014)

prosjektleder

Anne Kristine Wallace Turøy
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Musikkpedagogikk • Musikkvitenskap

Emneord

sangferdigheter • lydfiler

Kategorier

Prosjektkategori

  • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
55585793
Sted
Anne Kristine Wallace Turøy

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 31. juli 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lydfiler som redskap til forbedring av sangferdigheter – Del 2: Individuell veiledning i sang ved hjelp av lydfiler (2013 – 2014)

Sammendrag

Prosjektets mål er å utvikle bedre sangferdigheter hos voksne som ikke mestrer å synge enkle sanger korrekt. Gjennom analyser av individuelle innspillinger av selvvalgte sanger (eksamensinnspillinger) fra 6 klasser på førskolelærerstudiet våren 2012 og 2013, har jeg kommet fram til kriterier for enkle sanger, spilt inn sanger som svarer til disse kriteriene og gjort lydfilene tilgjengelige for nye studentgrupper som støtte for egenøving i sang. Våren -13 ble 6 studenter med karakterene D-F i sang forespurt om å delta i videre sangveiledning via e-post. Deltakerne fikk individuelt tilpassede sanger med tilsvarende lydfiler å øve til, spilte inn leksene sine digitalt etter noen måneder og returnerte lydfilene for evaluering. Tilbakemelding og nye lekser ble deretter gitt, og prosessene fortsetter. Gjennom analyse av nye eksamensinnspillinger våren 2014 økes kunnskapstilfanget om hva som er enkelt eller vanskelig å synge, og denne kunnskapen brukes i veiledningsprosessene.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets mål er å utvikle bedre sangferdigheter hos voksne som ikke mestrer å synge enkle sanger korrekt. Prosjektet er en videreføring av «Lydfiler som redskaper til forbedring av sangferdigheter – Del 1».

Våren -13 ble 6 førskolelærerstudenter med karakterene D-F i sang forespurt om å delta i videre sangveiledning via e-post. Deltakerne fikk individuelt tilpassede sanger med tilsvarende lydfiler å øve til, spilte inn leksene sine digitalt etter noen måneder og returnerte lydfilene for evaluering. Grunnlaget for veiledningen var litteratur om Kodalymetoden, vestlig hørelærelitteratur, kunnskap utledet fra eksamensinnspillingene samt egne erfaringer som hørelærepedagog. Evaluering og nye lekser ble deretter gitt, og prosessene fortsatte. Gjennom analyse av nye eksamensinnspillinger våren 2014 økte kunnskapstilfanget om hva som er enkelt eller vanskelig å synge. Denne kunnskapen ble brukt i den videre veiledningen.

Metode

Intervju, individuell sangveiledning via lydfiler og korrespondanse, evaluering av eksamensinnspillinger fra nye studentgrupper for økt kunnskapstilfang

Tittel

Soundfiles as tools for improving poor pitch singing - part 2: Individual instruction in singing by use of sound files (2013 – 2014)

Sammendrag

Abstract The aim of this project is improving singing skills with adults who are poor pitch singers. By analyzing individual student recordings (singing exam) from 6 classes at the preschool teacher program, criterias for songs that are easy to sing has been developed, and songs matching these criterias have been recorded and made available to new student groups as helping aids for individual practice. Spring 2013 six students graded D-F on their singing exams were invited to participate in learning processes by e-mail. Individually adapted songs together with corresponding soundfiles were given as assignments. The participants returned soundfiles with their rehearsed material, and new evaluation and assignments were given. The process were then repeated.New knowledge acquired through analysis of exam recordings spring 2014 will be used in the correspondance processes.

Vitenskapelig sammendrag

Abstract The aim of this project is improving singing skills with adults who are poor pitch singers. By analyzing individual student recordings (singing exam) from 6 classes at the preschool teacher program, criterias for songs that are easy to sing has been developed, and songs matching these criterias have been recorded and made available to new student groups as helping aids for individual practice. Spring 2013 six students graded D-F on their singing exams were invited to participate in learning processes by e-mail. Individually adapted songs together with corresponding soundfiles were given as assignments. The participants returned soundfiles with their rehearsed material, and new evaluation and assignments were given. The process were then repeated.New knowledge acquired through analysis of exam recordings spring 2014 will be used in the correspondance processes.

Metode

Interview, individual singing instruction through soundfiles and correspondence by e-mail, assessment of new exam recordings for accumulating new knowledge

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kristine Wallace Turøy

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1