Cristin-prosjekt-ID: 441066
Sist endret: 26. mai 2016, 12:21

Cristin-prosjekt-ID: 441066
Sist endret: 26. mai 2016, 12:21
Prosjekt

Å være gode språklige forbilder i barnehagen -barnehagelæreres refleksjoner om arbeid med andrespråk

prosjektleder

Gunhild Tveit Randen
ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 62 51 77 75
Sted
Gunhild Alstad Tomter

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2014 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Å være gode språklige forbilder i barnehagen -barnehagelæreres refleksjoner om arbeid med andrespråk

Vitenskapelig sammendrag

Studien handler om barnehagelæreres oppfatninger av hva det innebærer å være gode språklige forbilder for barn som utvikler et andrespråk i barnehagen. Formålet er å utvikle kunnskap om barnehagelæreres språklige bevissthet, med særlig fokus på hva barnehagelærere definerer som gode og vellykkede språkpraksiser i møte med barn som utvikler norsk som andrespråk. Utgangspunktet for studien er et omfattende etterutdanningsprosjekt som Høgskolen i Hedmark skal gjennomføre for faglig tilsatte i Oslo kommune. Dataene som skal analyseres, er tekster som barnehagelærere skriver som en del av kursopplegget og der de diskuterer egenerfarte og konkrete eksempler på ulike former for språklig støtte som gis til barn som utvikler et andrespråk.

Metode

Studien har en kvalitativ innretning. Et vanlig utgangspunkt for en kvalitativ forskningstilnærming er nettopp når det er behov for en detaljert, kompleks forståelse av sosiale fenomen (Creswell, 2007, s. 40). Formålet med studien er å utforske barnehagelæreres syn på gode språkpraksiser i møte med barn som lærer norsk som andrespråk. Datagrunnlaget i dette prosjektet vil være skriftlige gruppeoppgaver som barnehagelærerne i Oslo-prosjektet skriver i forbindelse med Tema 4: Språklæringssituasjoner i barnehagen. I oppgaven relatert til dette temaet skal kursdeltakerne diskutere hva de mener kjennetegner vellykket språklig tilrettelegging i ulike situasjoner i barnehagen, og hva slags språklige kompetansekrav disse situasjonene stiller til dem som barnehagelærere. Innenfor lærerrefleksjonsforskning omtales denne typen data som en form for refleksiv skriving (reflective writing). En undersøker altså hvordan læreres oppfatninger rundt egne språkdidaktiske praksiser kommer til uttrykk i disse skrevne tekstene: "to elicit through writing tasks teachers' perceptions of their experiences, beliefs and knowledge of the concepts they associate with particular aspects of language teaching" (Borg, 2006, s. 168).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunhild Tveit Randen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Anne Marit Vesteraas Danbolt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Gunhild Tomter Alstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3