Cristin-prosjekt-ID: 441889
Sist endret: 25. november 2015 18:23
Cristin-prosjekt-ID: 441889
Sist endret: 25. november 2015 18:23
Prosjekt

Skills development for realizing the workforce competence reserve (SkillsREAL)

prosjektleder

Tarja Irene Tikkanen
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • IRIS - International Research Institute of Stavanger ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet
 • Universitetet i Stavanger

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 7.300.000
 • Norges forskningsråd

  • Prosjektkode: 228298/H20

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emneord

Læring og problemløsning • Kompetanse • Unge voksne • Livslang læring • Grunnleggende ferdigheter med fokus på lesing og regning • Læringsteknologi • Voksenpedagogikk • Eldre arbeidstakere • Literacy • Digitale verktøy • Teknologiske læringsverktøy • Arbeidsplasslæring • Innvandrere • Voksnes læring • Grunnleggende ferdigheter • Pedagogisk bruk av IKT

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 30. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skills development for realizing the workforce competence reserve (SkillsREAL)

Sammendrag

Livslang læring er mye mer enn et honnørord som mange strør om seg. Et nytt stort forskningsprosjekt Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL), finansiert av Forskingsrådet for årene 2014-2017, går i dybden på temaet. Prosjektet går inn i problematikken der det i Norge kommer stadig meldinger om mangel på arbeidskraft og kompetanse og der vi samtidig vet at det er mange mennesker som ikke bruker kompetansen sin på grunn av at de står utenfor arbeidslivet eller ikke får brukt all sin kompetanse i jobben. Prosjektet skal studere og finne fram til hvordan vi best kan løse ut det store lærings- og kompetansepotensialet som er blant voksne mennesker, slik at vi opprettholder og øker arbeidskraften ved å ta i bruk kompetansereserven. Sentralt i forskningsprosjektet står den nye OECD-undersøkelsen PIAAC. Muligheter for å forske på livslang læring i forbindelse med arbeidslivdeltakelse med PIAAC-data er unike: undersøkelsen er den største noensinne rettet mot voksnes ferdigheter. Basert på den vi skal avdekke de komplekse forhold som det finnes mellom voksnes ferdigheter, karakteristikk og holdninger samt deres deltakelse i læring og i arbeidslivet, i Norge og på tvers av Nordiske land. Videre skal prosjektet finne ut av hvordan kan erfaringer om og organiseringen av læring på arbeidsplass optimalt fremme voksnes lærings- or jobbpotensial. Det er et viktig mål både å finne de gode eksemplene på de som lykkes med livslang læring og å skape nye læringsinnovasjoner som benytter pedagogiske muligheter som ny teknologi tilbyr til disse, og som kan brukes av flere. Ved siden av kvantitative analyser skal det samles inn kvalitativ data, samt gjennomføres eksplorativt feltarbeid, case- og intervensjonsundersøkelser, og sammenligninger på tvers av de Nordiske land. Prosjektet bygger på et godt Vestlandssamarbeid mellom Høgskolen Stord/Haugesund (prosjektleder), Universitetet i Stavanger og International Research Institute of Stavanger (IRIS). I tillegg er det med universitet fra Finland, Sverige og Australia i Scientific Advisory Board.

Vitenskapelig sammendrag

Utgangspunktet for prosjektet Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) (2014-2017), finansiert fra Norges Forskningsrådets program Utdanning 2020, er situasjonen dagens Norge befinner seg i med samtidig mangel på arbeidskraft og ubenyttet kompetanse. Vi ønsker å finne ut hvordan best å optimere læring og kompetansepotensialet blant grupper av vokse som er i risikosonen for å falle utenfor eller er utenfor arbeidslivet, eller ikke har mulighet til å benytte sin kompetanse i arbeidet de har. Med dette for øyet, skal vi undersøke de komplekse forholdene mellom voksnes ferdigheter, karakteristika og holdninger - som målt av OECDs internasjonale PIAAC-undersøkelse - og deres deltakelse i læring og arbeidsliv. Prosjektet har fire mål: 1. å undersøke forhold mellom voksnes ferdigheter, karakteristika og holdninger på den ene siden og deres deltakelse/ikke-deltakelse i arbeidslivet på den andre siden; 2. å undersøke og sammenligne forhold mellom voksnes ferdigheter, karakteristika og holdninger i relasjon til deltakelse/ikke-deltakelse i læring i ulike kontekster på tvers av de nordiske land; 3. å undersøke hvordan erfaringer og organiseringen av læring på arbeidsplass optimalt kan fremme voksnes lærings- or jobbpotensial; og 4. å identifisere, utvikle, implementere, og analysere "best praksis" og innovative løsninger for optimering av arbeids- og læringskapasiteten i målgruppene gjennom innovativ, pedagogisk bruk av ny teknologi i læringstilbud for voksne. Vi skal benytte både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Prosjektet ledes av Høgskolen Stord/Haugesund. Partnere er Universitet i Stavanger og International Research Institute of Stavanger (IRIS), sammen med en internasjonal Scientific Advisory Board bestående av eksperter på forskning innen voksenopplæring fra Sverige, Finland og Australia.

Metode

Det benyttes både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tarja Irene Tikkanen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Anne Kristin Rønsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen

Gunn Vedøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved IRIS - Samfunns- og næringsutvikling ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Egil Gabrielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger

Billington Mary G

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Skills and participation in lifelong learning among adults with tertiary education. A comparison between Denmark, Finland, Norway, Sweden.

Tikkanen, Tarja Irene; Kari, Nissinen; Heikki, Silvennoinen; Andersson, Per. 2015, The 6th Nordic Conference on Adult Education and Learning Adult Education and the Planetary Condition. Ty, LIU, Jy, HVLVitenskapelig foredrag

Basic skills and participation in lifelong learning among low-educated adults. A comparison between Denmark, Finland, Norway, Sweden.

Tikkanen, Tarja Irene; Kari, Nissinen; Per, Andersson; Silvennoinen, Heikki. 2015, The NERA 2015 Conference Marketisation and Differentiation in Education. Ty, LIU, HVL, JyVitenskapelig foredrag

Lifelong learning and skills development in the context of innovation performance: An international comparison.

Tikkanen, Tarja Irene. 2014, Sense Publishers. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Problem-solving skills, skills needs and participation in learning and training in technology-intensive work.

Tikkanen, Tarja Irene. 2014, International Conference on Skills for the Future: Training, employment, occupations and employability in turbulent times . HVLVitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4