Cristin-prosjekt-ID: 444762
Sist endret: 16. februar 2018, 16:12

Cristin-prosjekt-ID: 444762
Sist endret: 16. februar 2018, 16:12
Prosjekt

Drama - Teater - Demokrati

prosjektleder

Rikke Gürgens Gjærum
ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • Høgskolen i Bergen
  Prosjektkode: 444762

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teatervitenskap • Humaniora

Emneord

Drama i skolen • Anvendt teater • TIU/teater i undervisning • Dramapedagogikk • Kunstfagdidaktikk • Performance teater

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt
 • Anvendt forskning
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 911 83 337
Sted
Rikke Gürgens Gjærum

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2014 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Drama - Teater - Demokrati

Populærvitenskapelig sammendrag

Det nasjonale forskningsprosjektet Drama, teater og demokrati (2014-2017) er nå ferdig. Et felles mål har vært å undersøke hvordan drama og teater behandler demokratiske  tematikker og spørsmålsstillinger, og ikke minst undersøke hvordan drama- og teaterpraksiser kan bidra til en demokratisk kultur i møter mellom mennesker, ytringsprosesser, arbeidsformer og verk. Prosjektet har resultert i to antologier:

D-T-D, Antologi I: I barnehage, skole, museum og høyere utdanning. Boken har 17 kapitler som gir innsyn i og tilbyr nye perspektiver på dramapedagogikkens muligheter og utfordringer i forskjellige undervisningskontekster med utgangspunkt i begrepet demokrati. Bidragene fra undervisning og utdanning for barnehagen presenterer prosjekter som utforsker det å skape teater for og med barn, interaktivt barneteater og dramapedagogikkens muligheter i barnehagen. Prosjektene knyttet til grunnskolen undersøker prosessdramaets muligheter til å utvikle demokratisk kompetanse, den dramatiske dialogen og drama brukt i museumsformidling. Boken gir et innblikk i hvordan dramatiske arbeidsmåter og læringsformer kan bidra til utvikling av barn og unges demokratiske kompetanse.

 

D-T-D, Antologi II: I kultur og samfunn. Boken har 17 kapitler som gir innsyn i teaterkultur ut over undervisningskonteksten; arbeid med marginaliseringsprosesser og utenforskap, interkulturelle utfordringer og drama/teater i en demokratisk helse- og omsorgskultur. Felles for bidragene i boken er interessen og kunnskapen om hvordan demokrati kan iscenesettes og formidles. Flere av bidragene formidler prosjekter som setter fokus på fellesskap, brytninger og kollektive forhandlinger, ytringer av konflikt og konsensus, både på og utenfor scenen. Boken gir et innblikk i hvordan arbeid med teatret og teatrets arbeidsform og språk kan bidra sterkere i demokratiet ut over den tradisjonelle underholdningskulturen.

 

Sluttkonferanse og boklansering fant sted på Litteraturhuset i Oslo, 12.-13.06. 2017.

Det nasjonale paraplyprosjektet Drama - Teater - Demokrati knytter an til demokrati på følgende tre måter, gjennom kunstnerisk og vitenskapelig tilnærming:

 1. Demokrati og form. «Det poetiske rommet». Med det menes det dramatiske feltets formende egenart; mis-en-scene, performativitet og dramaturgi, som er med på å forme kunnskap, forme demokratisk kompetanse.
 2. Demokrati og den sosiale dimensjon i det skapende arbeidet. Med det menes teater som sosial og medskapende kunstform; kollektive forhandlinger, motstand, konfliktarbeid, konsensus.  
 3. Demokrati og tematikk. Med det menes iscenesetting og formidling av tematikk som angår demokrati; kunnskap om og forståelse av demokrati.

Hovedprosjektet har to fokusområder: «Medborgerskap og mangfold» samt «Virkningsstudier i utdannings- og kultursektoren».

På bakgrunn av delprosjektenes forankring i fokusområdene, har det utkrystallisert seg følgende seks tematiske grupper (klustre) av delprosjekter:

1.            Drama og teater i undervisning & skole

2.            Drama, teater, marginalitet

3.            Drama, teater og helse

4.            Drama og teater for og med små barn

5.            Stedsspesifikt teater

6.            Kunstnerisk forskning

Klustrene anbefales å vurdere etiske og økologisk spørsmålsstillinger underveis i sitt arbeid.  

 

 

 

 

 

Vitenskapelig sammendrag

Drama – Teater – Demokrati er et nasjonalt forskningsprosjekt (paraplyprosjekt) basert på hovedproblemstillingen: «Hvordan bidrar drama- og teater til å danne det demokratiske mennesket, i møtet mellom verk, hendelse og arbeidsform?»

Prosjektet er sammensatt av UHR-sektorens ulike forskningsmiljø for drama og teater, og realiseres gjennom en rekke delprosjekter, som anvender tradisjonelle vitenskapelige forskningsprosjekter, kunstnerisk forskning og pedagogisk utviklingsarbeid. Kunst, forskning og pedagogikk er likeverdige kunnskapsarenaer med forskjellige vitensformer. Ambisjonen om å belyse drama/teater på tvers av institusjonelle grenser er et innovativt grep som utgjør et paradigmeskift på tvers av kultur og utdanning. Et samlet kompetansemiljø innen drama og teater anser dette som nødvendig for å belyse og verdsette teaterets egenart.

Demokrati er mer enn et politisk statsprinsipp eller en liste over menneskerettigheter. Et reelt demokrati måles, med filosofen John Deweys ord, på hverdagsmenneskets mulighet til innflytelse og ansvar i sine gitte omstendigheter, og må gjenskapes og vedlikeholdes hver dag, i ordinære og transparente livspraksiser. Det vi kaller demokrati består ikke nødvendigvis av innbyggere med demokratisk kompetanse og forståelse. 22. juli 2011 lærte vi noe om dette. I Norge har det politiske landskap, på tvers av partigrensene, stor respekt for og kunnskap om demokratiet. Det feires blant annet i 2014 gjennom Grunnlovsjubileet. Men i det samme politiske landsskapet hersker det stor uvitenhet og liten interesse for kulturspråkenes potensial når det gjelder demokratiske prosesser og demokratisk danning. Særlig kommer dette til uttrykk for dramafaget utdanningspolitisk, og for teateret kulturpolitisk.

Drama og teater er en kollektiv og kulturspråklig praksis som tilbyr en uttrykksarena, samhandling, interaksjon og en estetisk potent, kritisk kommunikasjonsform. Som aktører og publikum deltar vi i en demokratisk prosess med ytringer, dialog og forhandling av mening, på linje med andre språklige praksiser som har høyere status i utdanning og kultur. Prosjektet ønsker å belyse kritisk hvordan drama og teater, på særskilt vis, som kulturspråk, kan konkret bearbeide, uttrykke og forstå demokratiske temaer og spørsmålstillinger. 

Hovedprosjektets overordnede tema «demokrati» tar også utgangspunkt i internasjonale forskningsresultater, for eksempel det EU-finansierte forskningsprosjektet DICE, med deltakelse fra 12 land, deriblant Norge. DICE er basert på ca. 4500 respondenter i aldersgruppen 13-16 år og gjennomført innenfor et kvantitativt forskningsdesign med forskningsgruppe og kontrollgruppe. Det måler effekten av educational drama and theatre på 5 av EUs nøkkelkompetanser for livslang læring, bl.a. «Interpersonal, intercultural and social competences, civic competence». Prosjektets funn viser signifikans for alle 5 kompetanseområdene mht. økt kompetanse hos deltakerne i forskningsgruppen, sammenlignet med kontrollgruppen (http://www.dramanetwork.eu/).

Demokrati er et viktig tema i den norske grunnskolen (NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning) og i følge opplæringsloven har skolen som institusjon et demokratisk samfunnsoppdrag (LOV-2013-06-21-98, § 1-1). Prosjektet vil bidra til økt kunnskap og kompetanse i forhold til dette samfunnsoppdraget. I tillegg undersøker prosjektet fem andre områder: Marginalitet, helse, for og med små barn, stedsspesifikt teater og kunstnerisk forskning.

Metode

Forskningsmetodikk og vitenskapsteoretisk horisont varierer fra Kprosjekt til prosjekt. Aktuelle tilnærmingsmåter er: Practice-led-research/arts-based-research, performativ etnografi, aksjonsforskning, kvalitativt forskningsintervju, case study, autoetnografi, educational design research, retorisk analyse, diskursanalyse, dokumentanalyse, litteraturstudier, visuell etnografi, refleksjonsnotat og spørreundersøkelse.

Tittel

Drama – Theatre – Democracy.

Vitenskapelig sammendrag

Drama – Theatre – Democracy is a national research project (umbrella project) based on the main research question: «How can drama/theatre contribute to educate the democratic person, in the intersection of creation, event and work form?»

The purpose of the project is: to be a coordinated and common professional R&D-effort, to instigate research as a strategy, and to enhance and strengthen the self-understanding of the field of drama/theatre.

The project brings together the various research communities of the Norwegian Association of Higher Education Institutions (the UHR-sector) and is realised through traditional research projects, practice-led research and pedagogical development work. Art, research and pedagogy are balanced knowledge arenas representing different epistemological forms. They are all important parts of a whole when research results are generated and disseminated via practice and theory. The ambition to elucidate drama/theatre across institutional borders is an innovative approach constituting a paradigmatic shift intersecting art and education.  A consolidated drama/theatre field finds this to be a necessary measure in order to illuminate and assess the distinctive character of theatre.

The umbrella project comprises six thematic groups (clusters): education and schooling, marginality, health, for and with young children, site specific, arts-based research. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rikke Gürgens Gjærum

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Hanne Kusk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Professionshøjskolen University College Nordjylland
Inaktiv cristin-person

Lisa Marie Nagel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk barnebokinstitutt

Thor-André Walløe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Anette Sofie Bernsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for lærerutdanning ved NLA Høgskolen
1 - 5 av 59 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Den likeverdige tilskueren i scenekunst for barn.

Nagel, Lisa Marie. 2017, Fagbokforlaget. UIOFaglig kapittel

Fortellinger på arbeidsplassen - en narrativ tilnærming til personlig utvikling i en organisatorisk kontekst.

Wilhelmsen, Linda. 2017, Fagbokforlaget. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Stedsspesifikk dramapedagogikk og demokratisk danning.

Birkeland, Ingvild M; Krosshus, Tone Cronblad. 2017, Fagbokforlaget. USNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Casestudie av fortellerverksted med innvandrerkvinner.

Lyngstad, Mette Bøe. 2017, Fagbokforlaget. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Den ansvarlige medborger - en utfordring av de undertryktes teater.

Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Bjørnstad, Gunhild Brænne. 2017, Fagbokforlaget. HIØ, OSLOMET, UISVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 60 | Neste | Siste »