Cristin-prosjekt-ID: 444767
Sist endret: 28. oktober 2015 13:42
Cristin-prosjekt-ID: 444767
Sist endret: 28. oktober 2015 13:42
Prosjekt

Evaluering av prosesser, implementering, effekter og politikkutforming av tiltaket "Helhetlig, prinsippstyrt, metodisk tilnærming" (HPMT).

prosjektleder

Simon Innvær
ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Sosialt arbeid • Statsvitenskap og organisasjonsteori • Sosiologi

Emneord

Prosessevaluering • Effektevaluering • Policyprocesser • Implementering • Kunnskapstranslasjon

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
99038241
Sted
Simon Innvær

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av prosesser, implementering, effekter og politikkutforming av tiltaket "Helhetlig, prinsippstyrt, metodisk tilnærming" (HPMT).

Vitenskapelig sammendrag

Der en effektevaluering undersøker om et tiltak har effekter, undersøker en evaluering av prosesser, implementering og politikkutforming spørsmål om hva, hvordan, hvorfor, for hvem og når tiltaket fungerer eller ikke fungerer. Hovedfokuset er på hva som fremmer og hemmer målsetningene i programmet. Gjennom evaluering av prosess og implementering styrkes den eksterne validiteten ved å undersøke om tiltaket er implementert som forutsatt, om noen deler virker mer effektive enn andre og om tiltaksstedene skiller seg fra det vi kan forvente andre steder. Praksisfeltet trenger informasjon om tiltakets innhold og kontekst for å fremme bruken av resultatene i praksis. Evaluering av prosess, implementering og politikkutforming er også viktige med tanke på å studere behov for justeringer, sammenligne intensjoner og målsetninger med faktisk praksis, skaffe informasjon om hva som gis av tiltak i sammenligningskontorene, og for å identifisere de mest virksomme faktorene (Campbell et al., 2000:695).

Prosessdataene gir innsikt i kontekst og prosesser med kvalitative data, der formålet er å få fyldige beskrivelser av programmet, der nyanser og kompleksitet kommer frem slik det oppfattes av de som mottar programmet. 

Det er flere styrker med kvalitative prosessdata. En styrke er at vi får vite hva aktørene selv tenker, hvordan de formulerer seg og forstår tema og problemstillinger. En annen fordel er fleksibiliteten i intervju; at informantene kan be forskeren utdype og forklare sine spørsmål, spesifisere hvordan de tolker spørsmålene, komme med nye innfallsvinkler og problemstillinger og man kan gjensidig prøve å avklare uklarheter og mulige misforståelser. Via observasjoner og gruppeintervjuer får man også tilgang til hvordan deltakerne tenker når de inngår i grupper, der deltakerne kan gi innspill til å lære av hverandres argumenter og måter å jobbe på. En utfordring med kvalitative data er at det vanskelig lar seg gjøre å få et representativt utvalg av informanter, og fleksibiliteten kan bidra til at spørsmålene utvikler seg ulikt for hver informant. Da kan det bli vanskelig å sammenligne funn i materialet.

Metode

Dataene er samlet inn via kvalitative teknikker som intervju (individuelt og gruppe) og observasjon. Det er produsert data som dokumenterer ulike stadier i HPMT-prosjektet; før opplæringen, under opplæringen, veiledningen og implementeringen. Også erfaringene fra ulike posisjoner er viktig å få grep om, fordi KVP-veileder, HPMT-veileder, FM-veileder, ressursgruppe/kursutviklere har ulike roller og derfor ulik innsikt i hva som er fordeler og utfordringer med HPMT-programmet. I tillegg er et utvalg KVP-deltakere intervjuet. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Simon Innvær

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Per Arne Tufte

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2