Cristin-prosjekt-ID: 445068
Sist endret: 27. juni 2014, 10:32

Cristin-prosjekt-ID: 445068
Sist endret: 27. juni 2014, 10:32
Prosjekt

Forekomst av og kjennetegn ved av-og-til-røyking

prosjektleder

Elisabeth Kvaavik
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomst av og kjennetegn ved av-og-til-røyking

Populærvitenskapelig sammendrag

Mens andelen dagligrøykere i Norge er mer enn halvert fra 1973 (42 %) til 2011 (17 %), har andelen av-og-til-røykere holdt seg mer stabil på mellom åtte og 13 % i samme periode. De laveste andelene fant man på 70- og 80-tallet, og de høyeste andelene midt på 90-tallet, med en nedgang igjen på begynnelsen av 2000-tallet. I løpet av de siste to-tre årene er andel av-og-til-røykere økt noe og lå på 11 % i 2011 (ssb.no). Det er imidlertid små variasjoner og andelen som ikke røyker daglig kan sies å være rimelig stabil.

Av-og-til-røykerne skiller seg fra dagligrøykerne, blant annet ved at de ofte ikke ser på seg selv som røykere og ved at de har lengre utdanning enn dagligrøykerne. Det er imidlertid mulig at av-og-til-røyking kan føre til nikotinavhengighet og overgang til dagligrøyking, men det er lite kunnskap om hvilke faktorer som er av betydning for å bli en av-og-til-røyker, om av-og-til-røyking er an stabil atferd eller om av-og-til-røykerne i stor grad slutter å røyke eller blir dagligrøykere.

Ved bruk av ferdig innsamlede data om røykeatferd over tid, foreldres og egen utdanning samt egne skoleprestasjoner i barndommen fra den longitudinelle undersøkelsen Ung i Norge (NOVA) er det blant annet mulig å undersøke i hvilken grad av-og-til-røyking er en stabil atferd (tracking), om av-og-til-røyking er en risikofaktor for nikotinavhengighet samt den relative betydningen av forhold i oppveksten, som foreldrenes utdanning og egne skoleprestasjoner, for å bli en av-og-til-røyker.

Tittel

Prevalence and characteristics of occasional smokers

Populærvitenskapelig sammendrag

While the proportion of daily smokers in Norway more than halved between 1973 (42 per cent) and 2011 (17 per cent), the proportion of occasional smokers remained more or less constant within an 8 to 13 per cent band in the same period. The lowest percentages were recorded in the '70s and '80s, the highest in the mid '90s, though figures declined again in the early 2000s. Over the last two to three years, however, the percentage of occasional smokers increased slightly, recording 11 per cent in 2011 (ssb.no). Since variations in the proportion of non-daily smokers are small, however, it can be said to be a reasonably stable figure.


Occasional smokers differ from daily smokers partly because they tend not to see themselves as smokers and partly because they are more likely to have higher educational achievements than daily smokers. Having said that, intermittent smoking may cause nicotine addiction and encourage a habit of daily smoking. We know very little about the factors that dispose a person to become an intermittent smoker, that effect whether intermittent smoking is a stable behaviour and whether intermittent smokers are more likely to stop smoking or turn into daily smokers.


Using pre-collected data on smoking behaviour over time, on the educational achievements of parents and the smokers themselves, as well as smokers' school achievements (these data come from the longitudinal study Young in Norway conducted by Norwegian Social Research - NOVA), it should be possible, for example, to establish whether intermittent smoking is a stable behaviour (tracking), whether intermittent smoking is a risk factor for nicotine dependence, and determine the relative importance of factors in childhood, such as parents' educational level and smokers' own achievements at school, for pre-disposing individuals to become occasional smokers.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elisabeth Kvaavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Willy Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Av-og-til-røyking i Norge.

Kvaavik, Elisabeth; Scheffels, Janne; Lund, Marianne. 2014, Tidsskrift for Den norske legeforening. FHIVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1