Cristin-prosjekt-ID: 446235
Sist endret: 5. juni 2017 10:52

Cristin-prosjekt-ID: 446235
Sist endret: 5. juni 2017 10:52
Prosjekt

Vossamodellen - hverdagsrehabilitering

prosjektleder

Frode Fadnes Jacobsen
ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 2.858.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 229757

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Geriatri • Helsefag

Emneord

Tverrfaglig samarbeid • Hverdagsrehabilitering • Eldre mennesker

HRCS-helsekategori

 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
55587839
Sted
Hanne Tuntland

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. august 2014 Slutt: 30. juni 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vossamodellen - hverdagsrehabilitering

Populærvitenskapelig sammendrag

Hverdagsrehabilitering er en ny rehabiliteringsmodell som sprer seg fra kommune til kommune i Norge. Det handler om tidsavgrenset, tverrfaglig rehabilitering hjemme hos brukeren.

Det er fortrinnsvis eldre personer med begynnende redusert funksjon i daglige aktiviteter som er målgruppen for rehabiliteringen. Ergoterapeut, fysioterapeut og hjemmetjenestene samarbeider med brukeren i å trene og tilrettelegge i hjem og nærmiljø slik at vedkommende kan bli selvhjulpen eller klare seg med mindre hjelp. Det er brukeren selv som bestemmer hvilke aktiviteter som skal være mål for rehabiliteringen.

Implementering av hverdagsrehabilitering på Voss utføres med Voss kommune, Høgskolen i Bergen, Senter for omsorgsforskning Vest, Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hordaland, Helse Bergen Voss sjukehus og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon som samarbeidspartnere.
 

 

Vitenskapelig sammendrag

Formålet er å evaluere ulike aspekt ved rehabiliteringsmodellen hverdagsrehabilitering. Forskningen består av fem delprosjekter med følgende problemstillinger:

 • Er hverdagsrehabilitering mer effektivt enn tradisjonell hjemmerehabilitering og hjemmetjenester når det gjelder endring av aktivitet og deltagelse for hjemmeboende eldre?
 • Har hverdagsrehabilitering effekt når det gjelder kommunal ressursbruk?
 • Hvilke erfaringer har brukere ved deltagelse i hverdagsrehabilitering?
 • Hvilken betydning har den nye hverdagslivsrehabiliteringsmodellen for de ansatte som er involvert, med hovedvekt på jobbtrivsel?
 • Hvordan beskriver pårørende sin rolle i hverdagsrehabilitering?

Tittel

The Voss model - reablement

Populærvitenskapelig sammendrag

Reablement is a new model of rehabilitation with a rapid growth in Norwegian municipalities.  It is a time-limited and multidisciplinary home-based rehabilitation.

It is primarily older adults with functional decline who are the target group for the intervention. An occupational therapist, physiotherapist and the home-care services collaborate with the older person in training and adaptation in order to improve the person`s independence in daily activities.  It is the older adult who defines the rehabilitation goals.

Implementation of reablement in Voss is a collaboration between Voss municipality, Bergen University College, Center for Care Research Western Norway, The Centre for Development of Institutional and Home Care Services in Hordaland, Voss Hospital (Helse Bergen), and the Norwegian Federation of Organisations of Disabled People.

Vitenskapelig sammendrag

The objective is to assess various aspects of home-care reablement service. The research contains five sub-studies with the following research questions:

 • Is reablement more effective than usual care when it comes to activity performance and satisfaction?

 • Is reablement cost-effective for the municipality?

 • What kind of experiences have participants of reablement?

 • What kind of experiences have home-care professionals, in particular concerning job satisfaction?

 • How do the relatives decribe their role in reablement?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frode Fadnes Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Hanne Kristin Tuntland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Kari Margrete Hjelle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Ingvild Kjeken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus
Aktiv cristin-person

Herdis Alvsvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Reablement in home-dwelling older adults.

Tuntland, Hanne. 2017, OSLOMET, UIB, HVLDoktorgradsavhandling

Hverdagsrehabilitering - et mer selvstendig og aktivt liv? Resultater fra to forskningsstudier.

Tuntland, Hanne Kristin. 2017, Helsekonferansen 2017. HVLVitenskapelig foredrag

Eldre må få bestemme måla for rehabilitering sjølv. Intervju med Hanne Tuntland.

Tuntland, Hanne; Haanæs, Øystein R. 2017, UIBIntervju

The relatives`voice: How do relatives experience participation in reablement? A qualitative study.

Hjelle, Kari Margrete; Alvsvåg, Herdis; Førland, Oddvar. 2016, Journal of Multidisciplinary Healthcare. VID, HVLVitenskapelig artikkel

The reablement team`s voice:a qualitative study of how an integrated multidisciplinary team experiences participation in reablement.

Hjelle, Kari Margrete; Skutle, Olbjørg; Førland, Oddvar; Alvsvåg, Herdis. 2016, Journal of Multidisciplinary Healthcare. VID, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 63 | Neste | Siste »