Cristin-prosjekt-ID: 446255
Sist endret: 17. juni 2019 15:19

Cristin-prosjekt-ID: 446255
Sist endret: 17. juni 2019 15:19
Prosjekt

Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende personer: en oppfølgings- og effektstudie

prosjektleder

Eva Langeland
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
24163517
Sted
Sigrunn Gjønnes

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2014 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende personer: en oppfølgings- og effektstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedhensikten med denne studien er å få økt kunnskap om deltakerne i hverdagsrehabilitering oppnår styrket aktivitet og deltagelse, mestring, fysisk funksjon, helserelatert livskvalitet og psykisk helse på kort og lang sikt og om hverdagsrehabilitering gir økonomiske gevinster for kommunene.

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Internasjonalt skjer det en økning i antall hjemmeboende med nedsatt funksjon i hverdagslivet. Hverdagsrehabilitering (HR) er en ny rehabiliteringsform som innføres i mange kommuner i Norge i disse dager blant annet for å imøtekomme utfordringen med det økende antall hjemmeboende med helseutfordringer i hverdagen. Vi har imidlertid liten kunnskap om HR. Dette inkluderer effekten av HR for den enkelte bruker og brukergruppe, økonomiske gevinster av HR på brukernivå og for kommunene og om dette varierer med ulike modeller for HR.

Hensikt: Formålet med denne studien er å undersøke effekten av HR for hjemmeboende personer med behov for rehabilitering. I tillegg vil studien undersøke om HR gir noen økonomiske effekter for kommunene. Videre vil en undersøke hvordan HR implementeres for å få mer kunnskap om ulike modeller for HR. Studien vil også evaluere om kravene til faglig forsvarlige tjenester og god praksis ivaretas og i hvilken grad prosjektene sikrer implementering i ordinær drift.

Metode: For å se på effekt for brukerne anvendes et kvasi-eksperimentelt design med fire målinger: ved oppstart og 10 uker, 6 og 12 måneder etter oppstart. Instrumentet Canadian Occupational Performance Measure (COPM) benyttes for å definere mål og evaluere funksjon i hverdagsrehabilitering. Fysisk funksjon måles med Short Physical Performance Battery (SPPB), helserelatert livskvalitet med European Quality of Life Scale (EQOL-5D), mestring med Sense of Coherence (SOC 13) og psykisk helse med «Mental Health Continuum (MHC-SF). For å vurdere økonomiske effekter av HR brukes EQ- 5D (helserelatert livskvalitet), COPM og data som bruk og omfang av hjemmetjenester og evt. institusjonsplass og annen bruk av helsetjenester som fastlege, fysioterapi, spesialisthelsetjenester, rehabilitering og innleggelser. I tillegg vil et utvalg av brukere bli intervjuet for å få mer kunnskap om hvordan de har opplevd å delta i HR.

For å se på økonomiske gevinster for kommunene brukes Individbasert statistikk for Pleie og Omsorgstjenesten i kommunene (IPLOS). For få kunnskap om ulike modeller vil representanter fra hver kommune bevare et spørreskjema som inkluderer type tiltak, varighet, type profesjon og organisering. For å få svar på faglig forsvarlige tjenester og implementering vil det bli anvendt fokusgruppeintervju med fagpersoner i utvalgte kommuner.  

Intervensjonen:   Intervensjonen (HR) går over en periode på 4 til 8 uker. HR har et målrettet og intensivt fokus på hverdagsaktiviteter som personen selv tillegger betydning. Den tar utgangspunkt i personens egen opplevelse av situasjonen og er sensitiv på personens egne behov for styrking av hverdagsaktiviteter. Hva som gir mening for den enkelte person er avgjørende. Det er en tverrfaglig intervensjon med fokus på ressurser og deltagelse.

Utvalg: Deltagerne i studien vil være ca. 500 personer i 46 kommuner i Norge som oppfyller følgende inklusjonskriterier: Nye søkere som (1) henvender seg om, eller er henviste til, hjemmebaserte tjenester, (2) er hjemmeboende, (3) opplever funksjonsfall og har problemer med å mestre minst én hverdagsaktivitet, (4) er 18 år eller eldre, og (5) er klar og orientert.

I tillegg vil utvalg av ansatte i utvalgte kommuner inngå i studien. Disse vil bli intervjuet i fokusgrupper eller individuelle intervju for å få frem deres vurderinger av organisering og implementering av hverdagsrehabilitering. Videre vil representanter fra alle kommuner bli forespurt om å besvare et standardisert spørreskjema relatert til modeller for hverdagsrehabilitering.

Tittel

The Effectiveness of Reablement in Home Dwelling Adults. A Clinical Controlled Trial.

Populærvitenskapelig sammendrag

The main purpose with the present study is to increase the knowledge about the effect of reablement by investigating whether the paticipants strenghten their activity and participaction, coping, physical function, health-related quality of life and mental health in the short and long term and whether reablement gives economic effects for the municipalities. 

Vitenskapelig sammendrag

Background: Health promotion and prevention of functional decline among home dwelling adults and immediate onset of rehabilitation, can improve function, and reduce or delay need for home-based assistance and institution placement. In the coming years there will be a significant increase in number of persons in Norway that need interventions aiming at coping with everyday activities. Therefore there is a call for new models for early intervention and rehabilitation in order to give service to a larger amount of home living people. Reablement is a new and promising rehabilitation model which many Norwegian municipalities are implementing in order to meet current and future needs for municipal home-based services. However, very little research has been performed regarding the effectiveness of this intervention including clinical and economic outcomes.

Purpose: This study aims at assessing the effectiveness of reablement in terms of daily functioning, health-related quality of life, coping, mental health and economic municipal costs. 

Sample: The study will be conducted in 46 municipalities in Norway. The sample consists of home-dwelling adults with an initial functional decline in daily activities.

A total of approximately 500 participants will be recruited, including approximately 100 participants in the control group.

Inclusion Criteria:1. Home-dwelling person 2. Applicant of home-based services. 3. Above 18 years old. 4. Functional decline in at least one activity 5. Able to understand written and oral Norwegian.

In addition a sample of the participants will be interviewed to get knowledge about their experiences with participating in reablement. A sample of employees will also be interviewed to reveal their assessments and organisation of implementation of reablement.

Intervention: Reablement is an intensive, multidisciplinary, client-centered, home-based type of rehabilitation, where ordinary activities of daily living are used for rehabilitative purposes. The intervention lasts between 4 and 8 weeks.  

An occupational therapist and physical therapist, or nurse, constitutes the key personal, while home helpers, assistants and others with lower education, are the ones who work rehabilitative with the person on a daily basis focusing on self-help.

The control intervention is standard home-based treatment and care.

Data analyses will be performed according to intention to treat. Univariate analysis of covariance will be used to investigate differences between the groups from baseline to the end of intervention. The working hour data is panel data and will be analyzed accordingly; a random or a mixed effect regression model will be employed. Also, descriptive statistics and simpler tests will be carried out.

Metode

Method: The study will be conducted in 46 municipalities in Norway. It is a quasi-experimental intervention trial. The participants will be assessed at baseline, and at 10 weeks, 6-, and 12 months follow-up. Primary outcomes will be participation and activity and will be measured by using Canadian Occupational Performance Measure (COPM).  The COPM is a measure of a client`s self-perception of occupational performance in the areas of self-care, productivity and leisure. Outcome measures for the COPM are: the client`s most important problems in occupational performance and a total score of performance and a total score of satisfaction for these problems. Short Physical Performance Battery (SPPB) investigates balance, walking function and muscle strength in the lower limbs. Health-related Quality of Life (EQ-5D) measures health-related quality of life states consisting of five dimensions (mobility, self-care, usual activities, pain/discomfort, anxiety/depression). Sense of coherence (SOC) measures comprehensibility, manageability and meaning.

Mental Health Continuum Short Form (MHC-SF) measures emotional, psychological  and social well-being.

Municipal expenditures will be recorded weekly for six months. Costs will be recorded in accordance with the operating hours of the different health care professions in the private homes of the participants.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eva Langeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Frode Fadnes Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Arvid Karl Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Marit Kirkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Eline Aas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Everyday occupations prioritised by older adults participating in reablement. A cross-sectional study.

Tuntland, Hanne; Kjeken, Ingvild; Folkestad, Bjarte; Førland, Oddvar; Langeland, Eva. 2019, Scandinavian Journal of Occupational Therapy. VID, HVO, DIAKONSYK, OSLOMET, HVLVitenskapelig artikkel

A multicenter investigation of reablement in Norway: A clinical controlled trial.

Langeland, Eva; Tuntland, Hanne; Folkestad, Bjarte; Førland, Oddvar; Jacobsen, Frode F.; Kjeken, Ingvild. 2019, BMC Geriatrics. VID, NORCE, DIAKONSYK, OSLOMET, HVLVitenskapelig artikkel

Hverdagsrehabilitering-spesialisert eller integrert?

Birkeland, Arvid; Langeland, Eva; Tuntland, Hanne; Jacobsen, Frode F.; Førland, Oddvar. 2018, Nordisk tidsskrift for helseforskning. VID, HVLVitenskapelig artikkel

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer.

Tuntland, Hanne. 2017, Regional tverrfaglig forskningskonferanse innen rehabilitering. HVLVitenskapelig foredrag

A multicenter investigation of reablement in Norway:a clinical controlled trial.

Langeland, Eva; Tuntland, Hanne; Folkestad, Bjarte; Førland, Oddvar; Jacobsen, Frode F.; Kjeken, Ingvild. 2017, Innovation and Sustainability. 3rd Transforming Care Conference. OSLOMET, HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 26 | Neste | Siste »