Cristin-prosjekt-ID: 451348
Sist endret: 15. februar 2019 11:04

Cristin-prosjekt-ID: 451348
Sist endret: 15. februar 2019 11:04
Prosjekt

A Printing Press of One´s Own

prosjektleder

Ane Thon Knutsen
ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2014 Slutt: 15. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

A Printing Press of One´s Own

Vitenskapelig sammendrag

This project emerged from an interest in the printed media in a digital era. Under the working title, tactility in printed matter, I immersed myself in the Norwegian priniting industry. I did in-depth studies to acquire the extinct craftsmanship through what remains of original environments with expertise in letterpress printing. After studying and getting my journeyman certificate, I reached a turning point. I acknowledged that my story as a female, self taught printer from the other side of the digital revolution in fact was another.

Artistic research eventually evolved into finding and defining rooms of my own, physically, intellectually and historically. Reflections that surfaced through Virginia Woolf's essay A Room of One´s Own. It became clear how crucial the material conditions for an artistic practice were. I needed a room of my own to think, and more definite; a printing press of my own.

The title refers to A Room of One´s Own, as well as Three Guineas (in which Woolf encourages women to acquire a printing press of one´s own). A Printing Press of One´s Own is also the name of an essay I wrote that marks the project's turning point. Encouraged by Woolf, I recognized and established my own printing press and found a way to research typesetting on my own terms. The essay is the first work set, printed and bound in my own print shop.

I´ve done extensive research on and through Virginia Woolf´s short story, The Mark on The Wall, written while she taught herself to typeset. It is the first published experiment in the style known as stream of consciousness, that would later make her canonized. My interest in Woolf's came from our common backgrounds as self-taught typesetters and bookbinders. She aknowledged the printing press as her road to artistic freedom. The Mark on The Wall is a product of an author deeply involved in the book's physical production, but not considered particularly important in the larger portrait of Virginia Woolf. From my perspective, Woolf's «design works», where book production is part of an authorship, became as relevant as the traditional industrial history. Throughout the project, I have moved along the outer lines of my profession to discuss and challenge the definitions of both the profession and the craft's place and role, historically as well as today. From the woman perspective, I would say that Woolf is relevant in the design discourse, and represents a feminist norm-critical approach to the printing industry.

The project has resulted in a number of works that can be placed in between tests, technical & methodological experiments, results and reflection. These works, and the entire process I've been through, have develloped me intellectually and technically. When I put typesetting  and book binding in relation to literature, there was a room opening up behind book crafts. Tactility in printed matter, surfaces and technical development, became equal to words. My intention has always been to find my own methods for understanding typography physically as well as visually, and develop proximity zones to words to generate new ideas and reflections.

Tittel

En egen trykkpresse

Vitenskapelig sammendrag

Dette stipendiatprosjektet sprang ut ifra en interesse for det trykte mediet i en digital tid. Under arbeidstittelen taktilitet i trykksaker fordypet jeg  meg i den norske grafiske håndverksindustrien. Jeg gjorde inngående studier for å tilegne meg det utdøende håndverket gjennom det som er igjen av opprinnelige miljøer med kompetanse på setting av løse typer og tradisjonelt boktrykk. Etter å ha gått i lære og avlagt «svenneprøve» gjorde prosjektet en omdreining. Jeg erkjente at min historie som kvinnelig, ufaglært boktrykker fra den andre siden av den digitale revolusjonen er en annen.

Artistic research dreide seg etterhvert om å finne og definere egne rom, både fysisk, intellektuelt og historisk. Refleksjoner brakt på banen gjennom Virginia Woolfs essay Et eget rom. Det ble klart hvor sentrale de materielle forutsetningene for en kunstnerisk praksis var. Jeg trengte et eget rom å tenke i, og helt konkret; en egen trykkpresse.

Tittelen henviser til Et eget rom, samt Tre Guineas (hvor Woolf oppfordrer kvinner til å skaffe sin egen trykkpresse). En egen trykkpresse er også navnet på et essay jeg skrev som markerer prosjektets vendepunkt. På Woolfs oppfordring anerkjente og etablerte jeg mitt eget boktrykkeri og fant inngangen til å forske på boktrykk på mine egne premisser. Essayet er håndsatt, trykket og bundet som det første arbeidet produsert i eget trykkeri.

I prosjektet forsker jeg på og gjennom Virginia Woolfs novelle, The Mark on The Wall, skrevet mens hun lærte seg selv å sette bly. Den er det første publiserte eksperimentet med bevissthetsstrøm, stilen som skulle gjøre henne kanonisert. Min interesse for Woolf grunner i at hun, som meg, var selvlært setter og bokbinder. Hun så trykkpressen som veien til kunstnerisk frihet. Novellen er et produkt av en forfatter dypt involvert i bokens fysiske produksjon, men er ikke ansett som spesielt viktig i det store bildet av forfatteren Virginia Woolf. I mitt tilfelle ble Woolfs «designarbeider», der bokproduksjon er en del av et forfatterskap, langt mer relevant å se til enn den tradisjonelle industrihistorien. Jeg har gjennom prosjektet beveget meg langs yttergrensene av boktrykkerfaget og diskuterer og utfordrer definisjonene av både profesjonen og håndverkets plass og rolle, historisk så vel som i dag. Fra kvinne-perspektivet vil jeg påstå at Woolf er relevant innen designdiskursen, og representerer en feministisk normkritisk innfallsvinkel til boktrykk.

Prosjektet har resultert i en rekke eksperiementer som kan plasseres i mellomrommet mellom utprøvninger, tekniske & metodiske undersøkelser, resultat og refleksjon. Disse arbeidene, og hele prosessen jeg har vært igjennom, har utviklet meg håndverksmessig og intellektuellt. Når jeg satt setting av bly og bokbinding i relasjon med litteraturen åpnet det seg et enormt rom bak trykksaken. Taktilitet i trykksaker, overflater og teknisk utvikling, ble likestillt ordene. Min intensjon har hele veien vært å finne metoder for bruk av bokhåndverk på min måte. Med mål om å forstå typografi like mye fysisk som visuelt, og utvikle nærhetssoner til ordene for å generere nye ideer og tanker.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Inaktiv cristin-person

Ane Thon Knutsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Movable Type in Research and Education.

Knutsen, Ane Thon; Raein, Maziar; O'Rourke, Vibeke Luther; Ellmer, Stefan; Pickstone, Edwin. 2019, Artistic research week / Kunstnerisk forskningsuke 2019. KHIOFaglig foredrag

Posted/Unposted. A Nordic Letterpress Collaboration.

Knutsen, Ane Thon; Jonsbu, Tina. 2019, Posted/Unposted. A Nordic Letterpress Collaboration. KHIOKunstutstilling

Ane Thon Knutsen in dialogue with Theodor Barth.

Knutsen, Ane Thon; Barth, Theodor. 2018, Artistic research week / Kunstnerisk forskningsuke 2018. KHIOAnnen presentasjon

Klassikerklubben: Virginia Woolfs Merket på veggen.

Knutsen, Ane Thon. 2018, Klassikerklubben: Virginia Woolfs Merket på veggen. KHIOFaglig foredrag

Avskygninger.

Knutsen, Ane Thon. 2018, Avskygninger. KHIOKunstutstilling
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »