Cristin-prosjekt-ID: 451595
Sist endret: 13. januar 2015 10:48

Cristin-prosjekt-ID: 451595
Sist endret: 13. januar 2015 10:48
Prosjekt

Livskvalitet, smerte, mestring, fysisk, psykisk og sosial funksjon hos mennesker som har fått norsk psykomotorisk fysioterapi

prosjektleder

Astrid Bergland
ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysioterapi

Emneord

Brukerperspektiv • Klinisk forskning

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Generell helserelevans
 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
22452509
Sted
Kirsten Ekerholt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2013 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Livskvalitet, smerte, mestring, fysisk, psykisk og sosial funksjon hos mennesker som har fått norsk psykomotorisk fysioterapi

Vitenskapelig sammendrag

 Det finnes ikke forskning som basert på klinisk randomiserte studier for å vise om NPMF har effekt eller hvilke mekanismer som ligger bak forbedringen i fysisk, psykisk og sosialt funksjonsnivå. Flere intervensjonsstudier basert på kvalitativ metodologi knyttet til NPMF finnes, f.eks. Dragesund & Råheim ( 2008),  Øien et al., ( 2009),  Ekerholt og Bergland (2004; 2006; 2008), Ekerholt (2011) og Kolnes (2012).  Det er kun to studier med kvantitativt design der ulike forhold rundt NPMF blir undersøkt(Aabakken et al. (1991) og Breitve, Hynninen & Kvåle, (2010).

Målsetting: Å vurdere hvilken effekt har NPMF for personer som blir behandlet med NPMF med hensyn til helserelatert livskvalitet, smerte, psykisk, fysisk og sosial funksjon.» Vår hypotese basert på tidligere kvalitative studier (Ekerholt og Bergland, 2004; 2006; 2008; Ekerholt 2011; Ekerholt et al., 2013,) og kvantitative studier (Breitve et al., 2008; 2010 ) er at NPMF vil ha positiv effekt på helserelatert livskvalitet, smerte, psykisk, fysisk og sosial funksjon.

3) Metode: Klinisk randomisert kontrollerte studie med 170 deltakerne som rekrutteres blant pasienter som står på venteliste for NPMF. Intervensjonsgruppen får NPMF i 6 måneder. Kontrollgruppen blir stående på ventelisten i 6 måneder.

Prosjektet kan bidra til å gi svar på om NPMF har effekt på aktuelle pri-og skundærresultat mål. Prosjektet vil  være basert på kunnskapsutvikling mellom HiOA og praksisfeltet innen NPMF. Å vurdere om denne behandlingsformen virker, vil derfor ha stor betydning for både fysioterapeuter, pasienter/brukere og for samfunnsøkonomiske forhold.

Tre artikler er planlagt (1) “A clinical randomised trial to evaluate the effect of NPMF on Health –related quality of life after 6 month; (2)  “A clinical randomised trial to evaluate the effect of NPMF on Health–related quality of life after 12 month: (3) The association between  Health–related quality, self-esteem and social participation among adult receiving NPMF. Informasjon om prosjektet vil også bli formidlet på HioA’nettsider

 Prosjektet er godkjent av REK. Rekruttering og selvrapportert evaluering foregår i 2014. Intervensjonen foregår i 2014 og sluttføres i løpet av 2015. Selvrapportering avsluttes våren 2015. Dataanalyse og artikkelskriving sluttføres desember 2016.

 

Metode

Studiens design er en klinisk randomisert kontrollert studie, basert på retningslinjene som fremkommer i  CONSORT statement (Moher et al 2012).

170 deltakerne rekrutteres blant pasienter som står på venteliste for NPMF ved at medlemmer i Norske Fysioterapeuter Forbunds (NFFs) Faggruppe for psykomotorisk fysioterapi, via NFFs-epost kanal blir bedt om å rekruttere to pasienter som står på venteliste for NPMF og som ennå ikke har startet med behandling i NPMF. Pasientene skal ikke ha fått NPMF tidligere.Dersom pasientene ønsker å delta i studien, vil de etter første gangs undersøkelse, der det blir vurdert om NPMF er egnet som behandlingsform for pasientene, bli fortløpende inkludert i prosjektet. Etter inklusjon vil deltakerne bli randomisert til en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. Randomiseringen vil bli gjort ved loddtrekning. Forseglede konvolutter med nummer vil bli oppbevart i en låst skuff/skap og gruppetilhørigheten i enten intervensjonsgruppe eller kontrollgruppe vil bli avslørt etter baseline første evaluering og testing (test 1) (Benestad og Laake 2004). 

 

Intervensjonsgruppen får NPMF i 6 måneder. Kontrollgruppen blir stående på ventelisten i 6 måneder, uten å få annen behandling. PMFfysioterapeuter har lange ventelister (1-2 år), så ventetiden for kontrollgruppen vil sannsynligvis ikke overstige vanlig ventetid for behandling.

Deltakerne i begge grupper vil bli bedt om å fylle ut nedenfor nevnte selv-rapporteringsskjemaer ved prosjektets oppstart og etter 6 måneder. Deltakerne i intervensjonsgruppen vil motta samme skjema etter 12 måneder, for å undersøke om det er skjedd eventuelle senere endring etter gjennomført NPMF.      

Inklusjonskriterier vil være 1) Henvist til NPMF; 2) Har ikke fått NPMF tidligere. 3) Være over 18 år og i stand til å gi informert samtykkeerklæring; 4) Behandlende fysioterapeut har funnet at NPMF er egnet behandling for denne pasienten; og 5) Må forstå norsk språk.

Intervensjonsgruppen vil få NPMF tilpasset den enkeltes lidelser og problemstillinger. Kontrollgruppens deltakere blir stående på ventelisten i 6 måneder, og ikke få noen annen behandling i denne tiden.

Måleinstrumenter er sosiodemografiske variabler, Helserelatert livskvalitet  Short-form Health Survey (SF-36)(primær-outcome), Subjective Health Complaints Inventory, Hopkins ‘s Symptom Check List, Örebro Screeningsskjema for muskelskjelett smerter, Numerisk Pain Rating Scale (NPRS), Oslo Social Support Scale, Pearlin & Schooler’s mestringsskala, Rosenberg’s self-esteem scale».  Statistisk styrkeberegning  er beregnet SF-36 .

Statistiske analyser vil bli utført i SPSS versjon 20. Nødvendig antall inkluderte i prosjektet vil bli estimert ut i fra primærmålet, «Helserelatert livskvalitet».  Statistisk styrkeberegning er beregnet ut fra hoved effektmålet helserelatert livskvalitet SF-36 .

Dataene vil bli analysert i forhold til ”intention-to-treat” prinsipper. Alle randomiserte pasienter vil bli inkludert (Benestad og Laake 2004). Prospektive forskjeller i primær- og sekundær effektmål mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen vil bli testet med T-test for kontinuerlige og normaldistribuerte variabler. Ordinale variabler vil testes med non-parametric test, kategoriske variabler med Chi-square test. Hvis det foreligger signifikante forskjeller mellom gruppene ved pre-baseline undersøkelsene til tross for randomisering av gruppene vil resultatene testes med multivariate regresjonsanalyser for å kontrollere for konfunderende faktorer (Altman, 1991).

 

 

Utstyr

Personell, utstyr og ressurser

Prosjektet er et samarbeid mellom Høyskolen i Oslo og Akershus, Fysioterapeututdanningen og involverte fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.  Prosjektgruppen består av to veiledere samt aktive samarbeidspartnere (Spesialist i klinisk psykologi og psykoterapi Jon Sletvold, Norsk Karakteranalytisk Institutt, Oslo, førsteamanuensis Gabriele Biguet, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap og samhälla, Stockholm og universitetsadjunktslektor Eva-Britt Malmberg-Olsson, Umeå universitet, Institut for samhällsmedicin og rehabilitering, Umeå), (vedlegg 4).  Hovedveileder er professor og faglig leder for doktorgradsprogrammet «helsevitenskap» ved HiOA, http://www.hioa.no/Studier/HF/Phd/node_29007/,Helsevitenskap psykomotorisk fysioterapeut Astrid Bergland.  Bergland har tidligere gjennomført 6 kliniske randomiserte studier med tilhørende publikasjoner. Biveileder er faglig ansvarlig for videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi ved HiOA, førstelektor Kirsten Ekerholt. Ekerholt og Bergland har publisert flere vitenskapelige artikler knyttet til NPMF (Ekerholt og Bergland, 2004, 2006,  2008, 2013). 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Astrid Bergland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kirsten Ekerholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2