Cristin-prosjekt-ID: 451871
Sist endret: 9. mars 2018 11:33

Cristin-prosjekt-ID: 451871
Sist endret: 9. mars 2018 11:33
Prosjekt

Prioritizing Health Care - Tensions and Interplay between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives

prosjektleder

Anne-Mette Magnussen
ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 96084

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Filosofi • Sosialantropologi • Statsvitenskap og organisasjonsteori • Rettsvitenskap • Sosiologi

Emneord

Forskning på Helsetjenester • Prioritering • Regulering • Helsetjenesteprioriteringer

Kontaktinformasjon

Telefon
55 58 72 39
Sted
Anne-Mette Magnussen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 30. november 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prioritizing Health Care - Tensions and Interplay between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives

Populærvitenskapelig sammendrag

The prioritizing of health services is a challenge that faces all welfare societies. What should the national health services provide? How will they be financed and which patient groups should get priority when capacity and resources are limited? In this interdisciplinary project, we analyze how the prioritization and allocation of health services are regulated.More specifically we explore the regulation of prioritization of healthcare services by means of legal, political, economic, administrative and professional instruments. What is the specific content and purpose of the different instruments regulating distribution and prioritization of healthcare services? Do they produce similar interpretations of relevant concerns, clinical outcomes and coherent concepts of fairness? To make comparisons possible, the researchers focus on cardiovascular medicine with a particular attention on the distributive impact on elderly and socioeconomic disadvantaged patients. The consortium partners and the international board represent a broad range of expertise and disciplines (law and human rights, philosophy, political science, sosiology, anthropology and medicine). Methodology from law, social sciences, health economics and philosophy will be utilized.

Metode

The project is divided into three modules In module 1, we conduct a legal analysis of the legal sources and framework regulating access to and distribution of specialist health care services and empirical analyzes of how different actors interpret and apply the legal regulation. In module 2, we conduct both empirical and normative analysis of political, bureaucratic and professional instruments in general and especially in the cardiovascular medical field. In Module 3, we make a comparison and overall analysis of the interplay between the different instruments and how they function as a whole, and how they facilitate fairness in healthcare prioritization and distribution.

Tittel

Prioritering av helsetjenester - Spenninger og samspill mellom juridiske, politiske, økonomiske og faglige perspektiver

Populærvitenskapelig sammendrag

Prioritering og fordeling av helsetjenester representerer flere og ulike utfordringer for velferdssystemer. I dette prosjektet foretar vi en tverrfaglig og empirisk forankret analyse av hvordan prioritering og fordeling av helsetjenester er regulert. Mer konkret utforsker vi hvordan prioritering av helsetjenester er regulert gjennom rettslige, politiske, økonomiske, administrative og faglige virkemidler. Hva er det konkrete innholdet og hensikten med de forskjellige instrumentene som regulerer fordeling og prioritering av helsetjenester? Produsere de tilsvarende tolkninger av relevante hensyn, kliniske utfall og sammenhengende begreper om rettferdighet? For å gjøre sammenligninger mulig konsentrerer vi oss om det hjertemedisinske feltet og retter særlig søkelyset mot fordelingsvirkninger for eldre og sosioøkonomisk vanskeligstilte pasienter.

Metode

Prosjektet er delt inn i tre moduler: I modul 1 gjør vi juridiske analyser av de rettskilder og rammeverk som regulerer tilgang til og fordeling av spesialisthelsetjenester og empiriske analyser av hvordan ulike aktører tolker og anvender den rettslige reguleringen. I modul 2 gjør vi både empiriske og normative analyser av politiske, byråkratiske og profesjonelle virkemidler generelt og særlig innenfor det hjertemedisinske feltet . I modul 3 foretar vi en sammenligning og samlet analyse av samspillet mellom de ulike instrumentene og hvordan de fungerer i sin helhet. Vi vil fokusere på hvilken betydning de har for rettferdig prioritering og fordeling av helsetjenester. Et bredt spekter av kompetanse og fagområder (juss og menneskerettigheter, filosofi, statsvitenskap, sosiologi, antropologi, medisin) er representert i prosjektet. Det vil bli anvendt metodikk fra juss, samfunnsvitenskap, helseøkonomi og filosofi, og prosjektet vil dra nytte av så vel empiriske som normative tilnærminger og analytiske rammeverk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne-Mette Magnussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Afsaneh Bjorvatn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Samfunns- og næringslivsforskning AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Gry Wester

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Maren Beate Holck Ekenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Inger Lise Teig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

De juridiske rammene.

Riska, Solveig Hodne; Aasen, Henriette Sinding. 2018, Cappelen Damm Akademisk. UIS, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Styring, prioritering og likebehandling – om bokens innhold.

Aasen, Henriette Sinding; Bringedal, Berit; Bærøe, Kristine; Magnussen, Anne-Mette. 2018, Cappelen Damm Akademisk. LEFO, HVL, UIBInnledning
1 - 2 av 2