Cristin-prosjekt-ID: 454728
Sist endret: 12. mars 2018 10:05

Cristin-prosjekt-ID: 454728
Sist endret: 12. mars 2018 10:05
Prosjekt

INNSTRUK. Innhold og struktur i yrkesopplæringen.

prosjektleder

Kari Hansen
ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Fag og yrkesopplæring

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. januar 2015 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

INNSTRUK. Innhold og struktur i yrkesopplæringen.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet kalt INNSTRUK (innhold og struktur i yrkesopplæring) er et nasjonalt forskningsprosjekt, og en videreutvikling av tidligere funn og tendenser fra aksjonsforskningssamarbeidet Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner i Kunnskapsløftet (KIP (2006 – 2010). Dette var et fireårig aksjonsforskningsprosjekt under Forskningsrådets program Praksis-FoU med forkere fra NTNU/HiOA. Videreutviklingen tar utgangspunkt i eksisterende forskning om norsk yrkesutdanning og skal i størst mulig grad bruke og sammenfatte eksisterende forskning på området, for å belyse dagens utfordringer.

Målet med forskningsprosjektet er å bidra med forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan få til en best mulig samfunnstjenlig og yrkesrelevant opplæring i alle skolefag. Prosjektet har et overordna fokus på utvikling av det yrkespedagogiske kunnskapsfeltet som igjen bidrar til kompetanseheving innen yrkesutdanning, praktisk- pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere og yrkesfaglærerutdanningen. Prosjektet vil vektlegge forhold som har betydning for elevers motivasjon for læringsarbeidet og deres valg og bortvalg i yrkesopplæringen. Det legges vekt på opplæringens relevans og betydning av kjønn, yrkesfagenes status, fagtradisjon og yrkesidentitet. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i disse bransjene kan være barrierer for valg og frafall for unge mennesker i ei tid hvor yrkesidentitet er en del av identitetsbyggingen for ungdommen. Ivaretakelse av elevene/lærlingene som en minoritet i et opplæringsmiljø hvor majoriteten tilhører et annet kjønn kan være aktuell å se på i denne analysen.

Prosjektet innbefatter analyse av kvalitet og struktur i yrkesutdanningen i et framtidig perspektiv. Trepartssamarbeidet i norsk yrkesopplæring har sterke tradisjoner og prosjektet skal undersøke partenes roller og innflytelse på innhold og struktur i yrkesopplæringen. Funnene fra undersøkelsen skal også brukes i videreutvikling av yrkesfaglærerutdanningen, slik at nye lærere kan utvikle nødvendig kompetanse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Daniel Bødtker-Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Nina Amble

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger

Inger Vagle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Grete Haaland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5