Cristin-prosjekt-ID: 454800
Sist endret: 5. januar 2017 13:21
Cristin-prosjekt-ID: 454800
Sist endret: 5. januar 2017 13:21
Prosjekt

Community Mental Health Professionals’ Perspectives on the Vocational Rehabilitation of People with Severe Mental Illness

prosjektleder

Liv Grethe Kinn
ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • Høgskolen i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
48103480
Sted
Liv grethe Kinn

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. august 2014 Slutt: 12. juli 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Community Mental Health Professionals’ Perspectives on the Vocational Rehabilitation of People with Severe Mental Illness

Populærvitenskapelig sammendrag

Helse- og velferdspolitiske føringer forventer at tjenesteapparatet legger til rette for at personer med alvorlige psykiske lidelser inkluderes i arbeidslivet, men arbeidsintegrering hindres av stigma og av helsearbeideres lave forventninger til tjenestebrukeres arbeidsevne. Det er trengs mer kunnskap om hvordan arbeidsdeltagelse fokuseres innen psykisk helsearbeid. Målet med dette kvalitative forskningsprosjektet var å utforske hvordan psykiske helsearbeidere i en kommunen oppfatter tjenestebrukeres muligheter for å komme seg i arbeid, og deres kjennskap til aktuelle arbeidsrettede tiltak. Metode: Fokusgruppeintervju av 21 ansatte i ulike sektorer innen kommunal psykisk helsetjeneste: a) boenheter, b) aktivitetssentre og c) individuell oppfølging. Resultater: Studien avdekket følgende tre hovedtema og ett subtema: 1) oppfattelse av brukere som sårbare og ikke klare for arbeidslivet, a) manglende tiltro til brukerens arbeidsevne som en latent barriere, 2) å legge "stein på stein" for å fremme en aktiv hverdag og arbeidsinkludering for brukere, og 3) skepsis til NAV-ansattes kompetanse. Konklusjon: Studien avdekket informantenes ambivals i forhold arbeidsintegreing. De opplevde flertallet av sine tjenestebrukere som sjanseløse i arbeidslivet. Implikasjoner: Studien indikerer at psykiske helsearbeidere trenger mer kunnskap om arbeidshelse og virksomme arbeidsrettede tiltak, slik at de kan ivareta tjeneste brukeres jobbmotivasjon og fremme deres muligheter for arbeidsdeltagelse.  

Vitenskapelig sammendrag

There are growing demands for mental health professionals to enable their clients to pursue their vocational goals, though it is also known that attitudinal and structural factors represent significant barriers to work integration. Recent literature recommends examining service users sources of job support. Thus, the aim of this qualitative study was to explore community mental health professionals’ views of their clients’ potential for working and their understanding of local vocational resources. Method: 21 community mental health professionals participated in three focus groups according to the service they covered: a) supported housing; b) activity centers; and c) case-management. Results: Three main themes and one sub-theme emerged from the data analysis: (1) viewing clients as vulnerable and not ready for employment with the subtheme of (a) discovering their own lack of belief in their clients’ vocational potential as a latent barrier; (2) practitioners laying stepping-stones to everyday life activities, from which clients could be launched into the community and meet new role responsibilities; and (3) Skepticism towards the competence of vocational rehabilitation staff. Conclusion: This study indicates that mental health professionals interviewed in these focus groups were at best ambivalent toward supporting their clients’ goals for employment, viewing their clients primarily as having no chance in the labor market. These findings suggest that mental health professionals may need to be educated about the importance of employment in recovery and the effectiveness of new forms of employment support in order to be more supportive of their clients desires to return to work.

Metode

Utvalg: 21 psykiske helsearbeidere (11 sosialarbeidere, 8 psykiatriske sykepleiere, og 2 ergoterapeuter) deltok i 3 ulike fokusgruppeintervju, homogene grupper; utfra hvilket tjeneste tiltak de jobbet innefor.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Liv Grethe Kinn

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Larry Davidson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Yale University

Marit Borg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Helge Holgersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

“Watch your steps” – Community mental health professionals’ perspectives on the vocational rehabilitation of people with severe mental illness.

Kinn, Liv Grethe; Holgersen, Helge; Borg, Marit; Davidson, Larry. 2016, Scandinavian Psychologist. USN, YU, HVL, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1