Cristin-prosjekt-ID: 455197
Sist endret: 23. januar 2017, 13:47

Cristin-prosjekt-ID: 455197
Sist endret: 23. januar 2017, 13:47
Prosjekt

Ikke-kirurgisk behandling av pasienter med hofte-osteoarthritis (OA): En RCT studie for å sammenligne Pasient Undervisning og Bevegelsesterapi (BBAT).

prosjektleder

Liv Inger Strand
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysioterapi

Emneord

Basal Kroppskjennskap • Bevegelseskvalitet • Pasientundervisning • Hofteartrose

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
55586123
Sted
Liv Inger Strand

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. januar 2014 Slutt: 8. februar 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ikke-kirurgisk behandling av pasienter med hofte-osteoarthritis (OA): En RCT studie for å sammenligne Pasient Undervisning og Bevegelsesterapi (BBAT).

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Artrose er en hyppig årsak til funksjonstap og redusert livskvalitet på verdensbasis. Pasienter som lider av hofteartrose kan oppleve smerte og nedsatt evne til å delta i hverdagsaktiviteter på jobb og i fritiden. Livskvaliteten kan bli redusert, og mange opplever situasjonen som vanskelig fordi de ikke er trygge på hvordan de best kan forholde seg til sykdommen og plagene. Forskning har vist at de bør få tilbud om pasientundervisning og målrettet bevegelsestrening for å lindre plagene og styrke funksjonsevnen. Det foreligger god evidens for at styrketrening er en god treningsform ved kneartrose, men vi har mindre evidens og noen motstridende resultater for effekt av trening ved hofteartrose, særlig ved moderat til alvorlig artrose. Det er spesielt utfordrende å oppnå langtidseffekt. Ulike former for øvelsesterapi kan ha ulik effekt og bør prøves ut, slik at fysioterapitiltakene kan bli målrettet og individuelt tilrettelagt.

Hovedmål med studien: Mål for dette prosjektet er å undersøke hvilken nytte pasienter opplever å ha fått fra deltakelse i pasientundervisning fulgt av gruppebehandling basert på Basic Body Awareness Therapy (BBAT), og om behandlingen har kunnet bidra til gode behandlingsresultater på områder som smerte, funksjon, mestring og livskvalitet. Kvantitative og kvalitative data vil bli lagt til grunn.

Hovedstudien er en RCT med 100 deltakere, hvor ca 30 pasienter inkluderes hvert år, tidsramme 4 år. Deler av RCT-studien vil inngå i en PhD-studie som beskrevet under, med en tidsramme på 3,5 år. Den omfatter de første 50 pasientene i hovedstudien.

Problemstillinger

RCT studien: 1. Vil BBAT kombinert med pasientundervisning gi bedre behandlingseffekt på kort og lang sikt enn pasientundervisning alene?

 

PhD studien: 2. Hvordan beskriver pasientene sine erfaringer med BBAT og pasientundervisning, på kort og lang sikt?

3. Hvordan beskriver pasientene sine opplevelser av hverdagsbevegelser, knyttet direkte til undersøkelse med BARS - MQ?

4. Er BARS - MQ sensitiv for endring i observert bevegelseskvalitet før og etter behandling?

Dataene i RCT studien skal inngå i en større database for pasienter med hofte og kneartrose som deltar i artroseskole (AktivA), og dermed gi grunnlag for sammenligning av behandlingseffekter.

 

Vitenskapelig sammendrag

En RCT vil utforske effekten av pasientundervisning alene og i kombinasjon med Basic Body Awareness Therapy (BBAT) ved hofteartrose. Et PhD-prosjekt omfatter følgende delmål: 1) Hvordan beskriver pasientene sine erfaringer fra intervensjonene? Intervjustudie. 2) Hvordan beskriver pasientene sin kroppsopplevelse i forbindelse med undersøkelsen BARS-MQ? Intervjustudie. 3) Er BARS-MQ sensitiv for endring i observert bevegelseskvalitet? Hypotesetesting.

Metode

Det ble høsten 2015 etablert et fast tilbud om pasientundervisning i regi av Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus. Pasientene til studien rekrutteres fra ventelisten for pasientundervisning, og randomiseres umiddelbart etter undervisningen til gruppebehandling med BBAT eller til kontrollgruppe som kan delta i vanlig behandling i kommunehelsetjenesten etter eget valg. Studien er godkjent av Regional Etisk Komite.

Hovedprosjektet omfatter 100 deltakere og vil gå over ca 4 år.

Hovedutfallsmål: Smerte under gange, målt med Numerisk Rating Scale.

Sekundære utfallsmål:

- Hip Osteoarthritis Outcome Score (HOOS)

      Selvrapporteringsskjema (smerte,

       symptomer, ADL, sport, livskvalitet)

 - EuroQol

     Selvrapportering av opplevd helse, spørsmål og VAS

 - Arthritis Self-efficacy Scale (ASES)

     Selvrapportert opplevelse av smerte-/symptommestring

 - Patient Global Impression of Change (PGIC)

       Selvrapportert opplevd endring (4 mnd og 1 år)

  - 6-min gangtest

      Målt i meter

  - Sit-to-stand

      Hvor mange ganger på 30 sek.

  - Trappetest

       Tid brukt på 3 X 18 trinn opp-og-ned

  - Body Awareness Rating Scale – Movement Quality Score (BARS-MQ)

        1) Terapeutens observasjon av  12 bevegelser, angitt på skala fra 1-7

        2) Pasientens beskrivelser av hvordan bevegelsen opplevdes

De første 50 pasientene vil inngå i et doktorgradsarbeid med 3 delprosjekter: 

Tittel

Non-surgical Management of Hip Osteoarthritis (OA): A Randomized Controlled Trial comparing Patient Education and Movement Therapy with Patient Hip School alone.

Populærvitenskapelig sammendrag

Background

Osteoarthritis (OA) is a common cause of disability and reduced quality of life worldwide. Patients with hip OA may suffer from pain and reduced ability to participate in daily life activities at work or in social settings. Many experience the situation with hip OA as challenging because they are uncertain about how to deal with the disease and it’s symptoms. Research has shown that they should be offered patient education and targeted exercise aiming to alleviate symptoms and strenghten their ability to function. There is little evidence and some conflicting evidence that exercise is an effective treatment in hip OA.  To obtain long-term effects is especially a challenge. We therefore need to explore the outcome of various exercise modalities, in order to design targeted and individually adjusted physiotherapy. 

Aim for the total RCT study:

To investigate the effects from participating in PE and BBAT on pain, function, management and quality of life. Qualitative and quantitative data will be collected.

 

The main study includes 100 patients over a period of 4 years. Parts of the RCT study are included in a PhD-project as described below, with a time-frame of 3,5 years. The first 50 patients are included in the PhD –project.

Research question: The RCT study:

1. Does BBAT combined with PE have more effect on short and long-term than PE alone?

 

The PhD study:

2. How do the patients describe their experiences from participating in BBAT and PE on short and long-term?

3. How do the patients describe their movement experiences related to BARS-MQ assessment?

4. Is BARS - MQ sensitive for change in observed movement quality before and after treatment?

Data from the RCT assessments will be included in a national database for patients with hip- and knee OA (AktivA. 

 

Vitenskapelig sammendrag

An RCT will study effects of patient education alone or combined with Basic Body Awareness Therapy (BBAT) in hip osteoarthritis. A connected PhD-project includes 3 aims: 1) How do the patients describe their experiences with the interventions? Interview study. 2) How do the patients describe their movement experiences related to examination with BARS-MQ? Interview study. 3) Is BARS-MQ sensitive for changes in observed movement quality? Testing of hypothesis.

Metode

To investigate the effects from participating in PE and BBAT on pain, function, management and quality of life. Qualitative and quantitative data will be collected

The main study includes 100 patients over a period of 4 years. Parts of the RCT study are included in a PhD-project as described below, with a time-frame of 3,5 years. The first 50 patients are included in the PhD –project. 

Research question:

The RCT study:

1. Does BBAT combined with PE have more effect on short and long-term than PE alone?

The PhD study:

2. How do the patients describe their experiences from participating in BBAT and PE on short and long-term?

3. How do the patients describe their movement experiences related to BARS-MQ assessment?

4. Is BARS - MQ sensitive for change in observed movement quality before and after treatment?

Data from the RCT assessments will be included in a national database for patients with hip- and knee OA (AktivA.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Inger Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Ola Furnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Heid Nygård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Aarid Liland Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Hildegunn Lygren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Patient education and basic body awareness therapy in hip osteoarthritis - a qualitative study of patients' movement learning experiences.

Olsen, Aarid Liland; Strand, Liv Inger; Skjærven, Liv Karin Helvik; Sundal, Mary Anne; Magnussen, Liv Heide. 2016, Disability and Rehabilitation. HAUKELAND, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

Basic body awareness therapy and patient education in hip osteoarthritis: A multiple case study.

Strand, Liv Inger; Olsen, Aarid Liland; Nygard, Heid; Furnes, Ove; Magnussen, Liv Heide; Lygren, Hildegunn; Sundal, Mary Anne; Skjærven, Liv Karin Helvik. 2016, European Journal of Physiotherapy. HAUKELAND, HVL, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2