Cristin-prosjekt-ID: 455430
Sist endret: 14. februar 2017, 09:07

Cristin-prosjekt-ID: 455430
Sist endret: 14. februar 2017, 09:07
Prosjekt

Barnehage som tillitsarena. Hvordan lages den flerkulturelle samfunnskontrakten?

prosjektleder

Alicja Renata Sadownik
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Sosiologi

Emneord

Det flerkulturelle samfunn • Tillit

Kontaktinformasjon

Sted
Alicja R. Sadownik

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2014 Slutt: 30. juni 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnehage som tillitsarena. Hvordan lages den flerkulturelle samfunnskontrakten?

Vitenskapelig sammendrag

Integrering i barnehagene handler om å legge til rette for at alle innbyggere i Norge skal lære seg å beherske norsk, lære seg å forstå og delta i det norske samfunnet. Norske verdier i barnehager skal og er ofte verdier som er relatert til generelle menneskerettigheter. I flerkulturelle barnehager går det barn som har foreldre som kommer fra flere nasjoner. Barnehagen er den viktigste arenaen for språkstimulering for barn i førskolealderen. Det språklige grunnlaget som legges i småbarnsalderen er av fundamental betydning for barns sosiale mestring, og for deres senere læring. Barnehagen representer også et viktig velferdstilbud som bidrar til sosial utjevning ved å gi foreldre mulighet til å ta lønnet arbeid. Særlig henger mødrenes yrkesaktivitet sammen med tilgangen til barnehageplass. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon skal barnehagen være en læringsarena og et inkluderende sosialt og kulturelt fellesskap for alle barn» (KD 2011:14:s.174).

Barnehager har ansvar for å respektere og ta vare på kulturelt mangfold (KD, 2011; Gjervan, Andersen & Bleka 2006) og for å bygge inkluderende felleskap (KD 2008-2009). Foreldresamarbeid er en viktig del av dette felleskapet (NOU 2010:8; Nafo og KD 2010).

I flere øst-europeiske land er institusjonell omsorg for barn assosiert med kommunisme og en form for statlig barneomsorg som er lite populær. I Polen er bruk av barnehager for barn under 3 år assosiert med dårlig «kommune-omsorg» som ytes til dysfunksjonelle familier. Innvandrerne fra Polen er imidlertid den største gruppen av innvandrere i Norge.

Polske småbarnsforeldre søker begge lønnet arbeid og trenger barnehageplass. I en av de sentrale bydelene i Bergen (Årstad) er det nå 21.2. % innvandrere og den største gruppen kommer fra Polen (BT: 11.05.2014: s.4). Hvordan overvinner de sin skepsis til offentlig barneomsorg og etablerer tillit til norske barnehager?

Hensikten med dette prosjektet er derfor å undersøke hvordan innvandrer-foreldre (her: polske mødre) lager tillit til norske barnehager, hvordan de samarbeider med ansatte i barnehagen og hvordan ulike barnehager jobber med å skape tillit hos innvandrerforeldre.

Vår problemstilling inkluderer tre forskningsspørsmål: 1) hvordan utvikler polske mødre tillit til norske barnehager?, 2) hvordan opplever de sitt samarbeid med ansatte?, 3) hvordan jobber barnehager med å bygge opp tillit hos innvandrerfamilier? Samtidig er vi interessert i 4) hvordan barnehageansatte som kommer fra Polen (dvs. fra en kontekst preget av mistillit til offentlige omsorgsinstitusjoner) utvikler tillit til norsk offentlig barneomsorg?

Metode

Kvalitativ metodisk tilnærming:

Life-history intervjuer med polske mødre (som har barn i norske barnheager)

Individuelle eller grupper semi-strukturerte intervjuer med styrere og pedagoger i barneahger i Bergen, Sogne og Fjordane og Volda.

Tittel

Kidnergarten as arena for trust: how is the multicultural social contract done?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Alicja Renata Sadownik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Sigrid Bøyum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Anne Grethe Sønsthagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Lise Widding Isaksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Kristin Rostad Gangstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Språk kommer ikke av seg selv.

Sadownik, Alicja R.. 2017, Bergens Tidende. HVLLeserinnlegg

Polish migrant mothers in Norway on theri children's relationships with grandparents in Poland.

Sadownik, Alicja R.. 2016, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Reflecting on the social situation of Polish children’s development in Norway – how to create better conditions?

Sadownik, Alicja R.. 2016, Fears and Pleasures in Nordic Childhoods. HVLVitenskapelig foredrag

Hvordan utvikles tillit mellom Polske mødre og Norske barnehager?

Sadownik, Alicja Renata. 2016, OMEP årsmøtet. HVLVitenskapelig foredrag

Polish mothers on Norwegian kindergartens – where to start trust building processes between international parents and the childcare institution?

Sadownik, Alicja Renata. 2016, Care in migration processes: ideas and realizations / Opieka w procesach migracji: konepcje i realizacja. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 5