Cristin-prosjekt-ID: 455450
Sist endret: 3. februar 2015, 14:21

Cristin-prosjekt-ID: 455450
Sist endret: 3. februar 2015, 14:21
Prosjekt

Towards clinical application of MR Renography. Optimization of technical performance and evaluation of clinical feasibility.

prosjektleder

Jarle Rørvik
ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Finansiering

 • Helseforetak
  Prosjektkode: 461040

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2012 Slutt: 31. juli 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Towards clinical application of MR Renography. Optimization of technical performance and evaluation of clinical feasibility.

Populærvitenskapelig sammendrag

MR renografi muliggjør avbildning og kvantifisering av nyrens anatomi og funksjon ved hjelp av hurtig opptaksteknikk og avansert bildeanalyse. Målet med forskningsstudien er å utvikle denne MR-opptaksmetoden for klinisk bruk på pasienter. For å kunne lykkes må undersøkelsene være av høy teknisk kvalitet og gi nøyaktige og pålitelige mål av klinisk relevante parametere for nyrefunksjon. I studien undersøkes personer med normal nyrefunksjon med MR. For å vurdere stabiliteten og hvor nøyaktig MR-metoden er, måles nyrefunksjon også med blodprøver som brukes som referansestandard. Alle analysene fra studien er ikke sluttført enda. Endelige resultater vil kunne gi oss gode holdepunkter for å kunne vurdere hvor nærme vi er for å kunne ta MR-metoden i klinisk bruk på en definert pasientgruppe.

Vitenskapelig sammendrag

Introduksjon: Dynamisk kontrastforsterket MRI (DCE-MRI) av nyrene muliggjør avbildning og kvantifisering av nyrens anatomi og funksjon ved hjelp av hurtig opptaksteknikk og avansert bildeanalyse. Den unike tilgangen til kombinert informasjon om anatomi og funksjon vil kunne gi en større forståelse for sykdomsutbredele i nyren.I klinisk praksis bestemmes total nyrefunksjon med god nøyaktighet ved hjelp av blodprøver (gullstandard), men i motsetning til MR gir blodprøver ingen mål på den enkelte nyres funksjon eller fremstilling av anatomi.

Målet med denne forskningsstudien er å utvikle og forberede DCE-MRI for klinisk bruk på pasienter. Dette innebærer å kunne sikre at undersøkelsen gir pålitelige og reproduserbare mål på nyrefunksjon og at målene er i overenstemmelse (enighet) med tilgjengelig gullstandard.

Metode: Fra 2013-2014 ble 50 personer, fordelt på tre delprosjekter, undersøkt med DCE-MRI samt to blodprøver som referanse på nyrefunksjon. I første delprosjekt (DP1) ble 10 friske frivillige personer undersøkt med to teknisk ulike MR-metoder og analysert med tanke på robusthet i mål på nyrefunksjon. Teknisk skilte de to metodene seg på i måten MR-signal ble generert på. I andre delprosjekt (DP2) ble videre optimalisert MR-metode (fra DP1) gjentatt to ganger på 20 friske frivillige og analysert for reproduserbarhet. I tredje og siste delprosjekt (DP3) ble en gruppe nyredonorer (n=20) undersøkt og analysert med tanke på diagnostisk nøyaktighet mot gullstandard for en enkelt nyre.

Resultat. Første delstudie viste en tydelig sammenheng mellom MR-metodens tekniske egenskaper og evnen til å gi nøyaktige mål på nyrefunksjon når disse ble sammenlignet mot blodprøvesvar. Andre delprosjekt viste at mål for nyrefunksjon kan reproduseres med god presisjon ved gjentatte MR-undersøkeser og er i god overenstemmelse med blodprøvesvar. Variasjonsbredden var imidlertid større for gjentatte MR-mål sammenlignet med gjentatte blodprøvesvar fra de to ulike blodprøvene. Utførte sensitivitetsanalyser viste videre at både presisjon og enighet mellom MR-mål og blodprøver påvirkes av bildeanalysemetode.Data fra DP3 er ikke ferdigbehandlet og resultater etterrapporteres.

Foreløpig konklusjon. DCE-MRI viser stort potensiale til å kunne kvantifisere nyrefunksjon med god presisjon og nøyaktighet ved anvendelse av teknisk optimalisert MR-opptaksmetode og metode for bildeanalyse. Metoden må imidlertid kvalitetssikres med tanke på den større variasjonsbredden som ble funnet i gjentatte MR-mål sammenlignet med blodprøver for nyrefunksjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jarle Rørvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Radiologisk avdeling ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Einar Svarstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Erik Andreas Hanson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen

Erlend Hodneland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen

Arvid Lundervold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »