Cristin-prosjekt-ID: 455773
Sist endret: 20. april 2016 13:53
Cristin-prosjekt-ID: 455773
Sist endret: 20. april 2016 13:53
Prosjekt

Fedres opplevelser ved tidlig hjemreise etter fødsel

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

Fedres opplevelser ved tidlig hjemreise etter fødsel

Populærvitenskapelig sammendrag

Sammendrag

Bakgrunn: Den første tiden i barsel-perioden er en viktig og stor omstillingsperiode for foreldrene. De er kvinnen som gjennomgår de største fysiske og psykiske endringene, barnets far er i de fleste tilfeller hennes viktigste støtteperson. Tidlig hjemreise etter fødselen, som før var et tilbud til lavrisiko kvinner som ønsket å reise tidlig hjem, har nå blitt vanlig praksis i de fleste Europeiske land. Tidlig hjemreise defineres ulikt i ulike land, fra 6 til 60 timer etter fødsel. De fleste kvinner i Norge i dag, reiser hjem 2 dager etter fødselen. Kunnskap om fedrenes opplevelse av denne tiden kan derfor være viktig for at alle familiemedlemmene skal oppleve perioden som god. At far får gode erfaringer kan også komme eventuelt neste barn til gode.  Hensikten med studien er å undersøke og beskrive fedres erfaringer med tidlig hjemreise etter fødsel.

Metode: Metasyntese beskrevet av Noblit og Hare benyttes. Inklusjonskriterier: første 7 dager etter hjemreise. Mor og barn utskrives til hjemmet. Vitenskapelige kvalitative artikler, engels eller Skandinavisk språk benyttes. Databaser: CINAL, Medline, PsykInfo, Maternity og Infant Care, SweMed+.

Søke ord: tidlig hjemreise, fars erfaring, foreldres erfaringer. Bibliotekar benyttes ved søkene. Tittel og abstrakt blir gjennomgått, for å identifisere relevante studier. Relevante studier vurderes i forhold til sjekkliste.

 

 

Vitenskapelig sammendrag

 

A meta-synthesis: Father experiences of early discharge after birth.

Abstract

Background: The early post-partum period are demanding for the parents and a distinguished transitional period. The mother experiences the greatest changes and the father are usually her most important person in supporting her. Early discharge after birth were available for low-risk women, who want to go home, has no become a common practice in most European country. The definition of early discharge wary among the country, from six to sixty hours after birth. Today, most women in Norway are discharge 2 hours after the birth. It is important all family members experiences this transitions period as good, this may be an advantage for the childhood. Knowledge about the fathers’ experiences are therefor important. The aim of this study was to explore and describe fathers’ experiences according to early discharge after childbirth.

Method: We used Meta-ethnography according to Noblit and Hare. Inclusion criteria: Seven days after discharge from hospital and both mother and child were discharge, qualitative peer-reviewed studies, and English and Scandinavian language. Databases: CINAL, Medline, PsykInfo, Maternity and Infant Care, SweMed+. The Keywords: early discharge, father experiences, parents’ experiences. Librarian was used. Title and abstract was read of two authors, identifying relevant article according to the aim. Next is reading full text article and using a critical appraisal instrument for validation of the includes articles.  

prosjektdeltakere