Cristin-prosjekt-ID: 455794
Sist endret: 6. juli 2016, 08:36

Cristin-prosjekt-ID: 455794
Sist endret: 6. juli 2016, 08:36
Prosjekt

Risikofylte foreldrekonflikter i skjæringspunktet mellom familievern og barnevern

prosjektleder

Inger Kristin Heggdalsvik
ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emneord

Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn • Barnevern • Foreldre-barn-relasjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2014 Slutt: 30. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Risikofylte foreldrekonflikter i skjæringspunktet mellom familievern og barnevern

Vitenskapelig sammendrag

Barne- familie og likestillingsdepartementet legger føringer for et tettere samarbeid mellom familievern og barnevern. Bufetat som er administrativt ansvarlig for både familievern og barnevern påpeker som et av sine satsningsområder at tjenestene skal ha en faglig standard som forteller hva innholdet i tjenesten skal være og hvordan en skal jobbe på en faglig riktig og hensiktsmessig måte i møte med det enkelte barn, den enklete ungdom og familie.

Det finnes imidlertid lite forskning som belyser både omfang av saker og hvordan familievern og barnevern vurderer og arbeider med barn som er i høykonfliktfamilier. Dette er to tjenester som får mer ansvar for barn i situasjoner som det oppleves utfordrende for hjelpeapparatet å arbeide med.

Formålet med prosjektet er å bidra til økt kunnskap om hvordan det arbeides med barn som blir utsatt for foreldrekonflikter i en slik grad at barn vurderes til å være i en omsorgssviktsituasjon.

Tittel

Children at risk in highconflict families

Vitenskapelig sammendrag

The Ministry of Children, Equality and Social inclusion give implications for a closer cooperation between family counseling and child welfare. The Office for Children, Youth and Familiy Affairs which is administratively responsible for both family counseling and child welfare points out as one of its priority areas that these services should have standards telling what the content of the services should be and how to work in a professionally correct and appropriate manner in meetings with the individual child, the individual youth and families.

However, there is little research that highlightes both the scope of issues and how family counseling and child welfare assess and work with children involved in high conflict families. These are two services that get more responsibility for children in situations that the support system experience as challening to work with.

The aim of the project is to contribute to increased knowledge about social work with children who are victims of parental conflicts to such an extent that children are considered to be in a neglect situation.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Inger Kristin Heggdalsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Marit Skivenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen
1 - 2 av 2