Cristin-prosjekt-ID: 456212
Sist endret: 13. november 2019, 10:52

Cristin-prosjekt-ID: 456212
Sist endret: 13. november 2019, 10:52
Prosjekt

Arbeid og Privat Vold

prosjektleder

Kjersti Alsaker
ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag • Kvinne- og kjønnsstudier

Emneord

Vold mot kvinner

HRCS-helsekategori

 • Skader og ulykker
 • Generell helserelevans
 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2008 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arbeid og Privat Vold

Populærvitenskapelig sammendrag

«Arbeid og vold»

Kvinner som utsettes for vold fra partner har problem med å være i arbeid. Vi har innhentet data om hvordan vold i nære relasjoner virker inn på voldsutsatte kvinners arbeidssituasjoner.

Metoder: 

1)Kvalitative dybdeintervju og fokusgruppeintervju med kvinner utsatt for vold i nære relasjoner som er bosatt i by og landlige strøk.

2) Spørreskjemaundersøkelse: Kunnskapen som fremkom gjennom kvalitative intervju dannet et viktig grunnlag for utforming av spørreskjema sammen med validerte spørreskjema om arbeidsmiljø, vold, post traumatisk stress og livskvalitet. Deltakerne var rekruttert fra politi, krisesentre, Alternativ til vold i Stavanger, familieverns-kontor og overgrepsmottak i Norge. Spørreskjema ble også sendt til en kontrollgruppe fra den generelle befolkningen fra Statistisk Sentralbyrå.

 

Vitenskapelig sammendrag

Kvinner som har erfart vold fra partner er sjeldnere i lønnsarbeid enn kvinner uten slik erfaring i Norge. Studier fra andre land har vist av partnervold mot kvinner også rammer kvinners lønnede arbeidssituasjon på ulike måter. I denne studien ønsker vi å undersøke om dette også gjelder kvinner i Norge.

Kvalitative dybdeintervju og fokusgruppeintervju ble gjennomført med 18 kvinner utsatt for vold i nære relasjoner som var bosatt i by og landlige strøk.

Deretter ble en tverrsnittstudie  gjennomført. Spørsmål om lønnsarbeid, fysisk og psykisk partnervold og handlinger som gjorde arbeid vanskelig ble sendt til et utvalg av kvinner som hadde søkt hjelp på grunn av vold fra partner og til et tilfeldig befolkningsutvalg av kvinner. 551 kvinner deltok (svarprosent 44- 36%).

 

 

 

Metode

3. Metoder

Kvalitative dybdeintervju og fokusgruppeintervju og spørreundersøkelse

Prosjektet har to deler der ulike forskningsmetoder anvendes for å få økt forståelse og kunnskap.

1) Kvalitative dybdeintervju og fokusgruppeintervju med kvinner utsatt for vold i nære relasjoner som er bosatt i by og landlige strøk der det er lav arbeidsledighet. Ved hjelp av dybdeintervju ønsker vi å oppnå en økt forståelse av hvordan vold i nære relasjoner påvirker deltakernes arbeidssituasjon. Intervjuene kan også foregå på engelsk.

2) Spørreskjemaundersøkelse: Kunnskapen som fremkommer gjennom kvalitative dybdeintervju og fokusgruppeintervju vil danne hovedgrunnlaget for utforming av spørreskjema til et større utvalg voldsutsatte kvinner. Deltakerne vil bli rekruttert fra politi, krisesentre, Alternativ til vold i Stavanger, familieverns-kontor og overgrepsmottak i Norge. I tillegg vil vi ta inn spørsmål om demografiske data, samt anvende validerte spørreskjema på spørsmål om grader av voldserfaringer og helserelatert livskvalitet. Alle kvinner som kan forstå norsk og engelsk og som har en vil kunne delta og vil derfor tilby spørreskjema både på engelsk og norsk. Spørreskjema  ble også sendt til et tilfeldig utvlag av 1500 kvinner mellom 18 og 74 år fra den generelle befolkningen. Utvelgelse av deltakere og utsendelse av spørreskjema samt purring ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå

Utstyr

Spørreskjema

Tittel

Work and Intimate partner violence

Vitenskapelig sammendrag

Methods:  Qualitative in-depth interview and focus group interviews with women exposed to IPV and a questionnaire survey. A qualitative study was conducted among 18 abused women from different parts of Norway to explore what paid work means for women exposed to partner violence and how living with an abusive partner affected their working life. A questionnaire about work participation, experiences of psychological and physical IPV, and problems with partners related to paid work was sent to a sample of women who had sought help due to IPV and a random sample of the population and.  In total, 551 women participated (response rate 44-36%). The qualitative interviews gave important input for the design of the questionnaire. In addition we used instruments about work environment, intimate partner violence, post- traumatic stress disorder and quality of life.

The participants came from Police, women’s shelters, Alterative to Violence in Stavanger, Assault Centre and Family Office. The questionnaire was sent to women who had experienced IPV and a general population picked by Statistics Norway.

Metode

Methods:  Qualitative in-depth interview and focus group interviews with women exposed to IPV and a questionnaire survey. A qualitative study was conducted among 18 abused women from different parts of Norway to explore what paid work means for women exposed to partner violence and how living with an abusive partner affected their working life. A questionnaire about work participation, experiences of psychological and physical IPV, and problems with partners related to paid work was sent to a sample of women who had sought help due to IPV and a random sample of the population and.  In total, 551 women participated (response rate 44-36%). The qualitative interviews gave important input for the design of the questionnaire. In addition we used instruments about work environment, intimate partner violence, post- traumatic stress disorder and quality of life.

The participants came from Police, women’s shelters, Alterative to Violence in Stavanger, Assault Centre and Family Office. The questionnaire was sent to women who had experienced IPV and a general population picked by Statistics Norway.

Tittel

Arbeid og privat vold

Populærvitenskapelig sammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

«Arbeid og vold»

Kvinner som utsettes for vold fra partner har problem med å være i arbeid. Vi har innhentet data om hvordan vold i nære relasjoner virker inn på voldsutsatte kvinners arbeidssituasjoner.

Metoder: 

1) Kvalitative dybdeintervju og fokusgruppeintervju med kvinner utsatt for vold i nære relasjoner som er bosatt i by og landlige strøk.

2) Spørreskjemaundersøkelse: Kunnskapen som fremkom gjennom kvalitative intervju dannet et viktig grunnlag for utforming av spørreskjema sammen med validerte spørreskjema om arbeidsmiljø, vold, post traumatisk stress og livskvalitet. Deltakerne var rekruttert fra politi, krisesentre, Alternativ til vold i Stavanger, familieverns-kontor og overgrepsmottak i Norge. Spørreskjema ble også sendt til et tilfeldig befolkningsutvalg på 1500. Utvelgelse av utvalget og utsendelse av spørreskjema ble gjennomført fra Statistisk Sentralbyrå.

Resultat:

To vitenskapelige artikler er publisert og en tredje er akseptert for publikasjon i 2015.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Alsaker

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Tone Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Valborg Baste

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Bente Elisabeth Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Yrkesmedisinsk avdeling ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Intimate partner violence associated with low quality of life - a cross-sectional study.

Alsaker, Kjersti; Moen, Bente Elisabeth; Morken, Tone; Baste, Valborg. 2018, BMC Women's Health. NORCE, UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Associations between quality of life and intimate partner violence.

Alsaker, Kjersti; Moen, Bente Elisabeth; Morken, Tone; Baste, Valborg. 2017, European Conference on Domestic Violence. NORCE, UIB, HVLVitenskapelig foredrag

Vold i nære relasjoner.

Alsaker, Kjersti. 2016, Cappelen Damm Akademisk. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Vold i nære relasjoner; et helhetsperspektiv.

Alsaker, Kjersti. 2016, Grunnkurs for ansatte i overgrepsmottak. HVLFaglig foredrag

«Voldelige partnere hindrer kvinner i å jobbe».

Alsaker, Kjersti. 2016, Temadag; Aktuell forskning RVTS. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »