Cristin-prosjekt-ID: 472301
Sist endret: 5. mai 2017 11:01

Cristin-prosjekt-ID: 472301
Sist endret: 5. mai 2017 11:01
Prosjekt

Praktikk ved sykehjemmet: sykehusinnleggelser fra sykehjem

prosjektleder

Gudmund Ågotnes
ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Sosialantropologi

Emneord

Sykepleie • Praksisforskning • Antropologi • Eldre • Sykehjem • Sykdomspersepsjon

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. mai 2011 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Praktikk ved sykehjemmet: sykehusinnleggelser fra sykehjem

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne studien undersøker hvordan og hvorfor sykehjem praktiserer ulikt, generelt og gjennom konkrete praktikker knyttet til sykehusinnleggelser. Det konkrete studiet av variasjoner i praktikker knyttet til sykehusinnleggelser anvendes for å diskutere hvordan vi kan forstå (varierende) praktikk generelt.

Sykehjemmet som institusjon er sentralt i Norge i dag, på flere måter. Omsorg for eldre i Norge er i høyere grad enn andre sammenlignbare land knyttet til omsorg i sykehjem. Antall sengeposter i norske sykehjem dekker opp mot 1 prosent av befolkningen, noe som er mer enn dobbelt så mye som noe annet OECD-land. Over 40 prosent av nordmenn dør på sykehjem. Også innleggelse fra sykehjem til sykehus forekommer hyppig i Norge, hvor det også er stor variasjon sykehjemmene i mellom.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets primære mål er å undersøke hvordan praktikker blir dannet, delt og implementert ved sykehjem. Dette temaet blir analysert gjennom konkrete praktikker knyttet til innleggelser til sykehus. Prosjektets primære teoretiske tilfang er Pierre Bourdieu's praktikkteori, og dens primære metodiske tilnærmingsmåte er deltagende observasjon.

Forskning viser til at graden av sykehusinnleggelse varierer stort mellom sykehjem også innenfor mindre geografiske områder. Dette prosjektet søker å undersøke hva som forårsaker slike forskjeller med særlig fokus på organisatoriske kjennetegn ved aktuelle sykehjem og ansattes praktikk i vid forstand.

Forklaringer, årsaker og sammenhenger rundt sykehusinnleggelse ønsker altså å bli forstått i lys av faktorer som er mer eller mindre organisasjonsspesifikke og eller nedfelt i (mer eller mindre taus) praktikk, heller enn utelukkende pasientspesifikke faktorer. En slik vektlegging synes viktig og riktig, kontemporær forskning tatt i betraktning.

Nasjonal og internasjonal forskning viser at organisatoriske forhold har en betydelig påvirkning på avgjørelser rundt sykehusinnleggelse. Samtidig er forskning på feltet klart begrenset hva gjelder ulike tilnærmingsmåter og fokus. Særlig fraværende synes å være studier av sykehusinnleggelser som inkorporer sammenhenger mellom forskjellige potensielle betingelser og faktorer, fra strukturelle til institusjonelle, samt hvordan slike kan influere praktikker forstått som prosesser heller enn spesifikke avgjørelser løsrevet fra kontekst.

 

Oppsummert er premissene for doktorgradsprosjektet at innleggelse fra sykehjem til sykehus forekommer hyppig og at det er stor variasjon i praksis fra sykehjem til sykehjem.

 

Basert på disse premissene søker prosjektet kunnskap om de prosessene som er knyttet til avgjørelser om sykehusinnleggelser. Studiet vil i særlig grad belyse hvordan avgjørelser er knyttet opp mot ”den institusjonelle praktikk”; taus, implisitt, men likevel nedfelt, delt og effektiv. Det vil argumenteres for at ”den institusjonelle praktikk” dannes og implementeres lokalt, i mange tilfeller tettere knyttet opp mot ”avdelingen” heller enn ”sykehjemmet” som helhet, basert på en grunnleggende usikkerhet iboende i det daglige virket ved sykehjemmet. Videre vil det argumenteres for at en grunnleggende usikkerhet, også knyttet til konkrete avgjørelser om sykehusinnleggelser, relateres til ”kontinuitet” (av mange fasetter), i høyere grad enn andre faktorer og betingelser.

 

Metode

Det vil utføres feltarbeid, ved bruk av metoden deltagende observasjon, ved 6 sykehjem i bergensregionen. Tilnærmingen vil suppleres med andre sekundære metodiske tilnærminger, først og fremst ustrukturerte intervjuer, observasjon/møtedeltagelse, og dokumentanalyse.

Tittel

The Institutional Practice: A study on variations of hospitalizations from nursing homes

Populærvitenskapelig sammendrag

The study analyzes how and why nursing homes exhibit varying practices, in general and for specific practices relating to hospitalizations of elderly residents.

Vitenskapelig sammendrag

The project seek to analyze and understand how practice is generated, shared and implemented at nursing homes. Discussions on practice in general are founded on the analysis of specific practices of hospitalizations. The primary theoretical fundament for the project is Pierre Bourdieu’s' theory of practice, while the primary methodological approach is participant observation.

Research literature state that rates of hospitalizations vary considerably between nursing home institutions, also within smaller geographical areas. An objective of this project is to analyze and explain how such differences are generated, with particular emphasis on organizational/institutional characteristics and regimes of nursing home staffs' practice (understood widely).

Explanations, causes and connections are sought after through the analysis of factors on an institutional level and that are connected to practice, rather than exclusively being related to patient characteristics. Such an emphasis seems poignant and relevant, taking current research on the topic into consideration. 

National and international research state that organizational conditions are significantly influential for decisions concerning hospitalizations from nursing homes. Research have not, however, extensively covered such aspects. The research literature on hospitalizations from nursing homes is particularly lacking regarding analysis on the potential interrelatedness of conditions and factors, both on a structural and institutional level, and how such factors can relate to practice, understood as a continuous process, rather than decisions removed from its context.

Both national and international literature point to (unwarranted) high general rates of hospitalization from nursing homes, and to varying rates between institutions.

Based on these premises, this project seeks to analyze and explain the (potentially varying) processes connected to decisions on hospitalization. The study aim to demonstrate how decisions are derived from an "Institutional Practice": implicit, informal, but still shared, effective and adequate. We will argue that "the institutional practice" is developed and implemented locally, in many cases related to the unit rather than the institution, based on a fundamental and encompassing uncertainty to which nursing home staff must relate. We will further argue that the fundamental uncertainty, relevant also for specific decisions on hospitalizations, relates to "continuity" (in many facets), to a larger degree than other conditions analyzed.

Metode

Fieldwork, in the form of participant observation, has been conducted at six nursing homes in Norway, and two nursing homes respectively in Canada, The United States, and United Kingdom. The primary methodological approach is supplemented with interviews and statistical data.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gudmund Ågotnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Karin Anna Petersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Frode Fadnes Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

«An introduction to "The Weight of the World" – reflections on methodology.

Ågotnes, Gudmund. 2015, «Life-history research and qualitative interviews». HVLVitenskapelig foredrag

“What characterizes nursing homes with a high hospitalization frequency, as opposed to those with a low hospitalization frequency”.

Ågotnes, Gudmund. 2015, “Social and Professional Practices in a Praxeological Perspective”. HVLVitenskapelig foredrag

“Twinning Population Health and Primary Care”.

Ågotnes, Gudmund. 2014, European Forum for Primary Care, Annual conference. HVLVitenskapelig foredrag

“Re-imagining hospitalization from nursing homes in Norway: a shift from a quantitative to a qualitative approach”.

Ågotnes, Gudmund. 2013, “Extending the Limits of Neo-Liberal capitalism”. Critical Management Studies, Bi-annual conference,. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4