Cristin-prosjekt-ID: 472408
Sist endret: 4. juni 2019 10:15

Cristin-prosjekt-ID: 472408
Sist endret: 4. juni 2019 10:15
Prosjekt

Kunnskapsbasert forskning

prosjektleder

Hans Lund
ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2014 Slutt: 1. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunnskapsbasert forskning

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskning bør ikke gjennomføres hvis spørsmålet er endelig besvart av tidligere forskning, og ny forskning bør fortolkes innen helheten av kunnskap som allerede finnes.

Vitenskapelig sammendrag

Forskning bør ikke gjennomføres hvis spørsmålet er endelig besvart av tidligere forskning, og ny forskning bør fortolkes innen helheten av kunnskap som allerede finnes. For å fremme dette perspektivet har Senter for kunnskapsbasert praksis introdusert begrepet «kunnskapsbasert forskning». Vi definerer dette på følgende måte: Kunnskapsbasert forskning er å basere forskningsspørsmål på en systematisk oppsummering av tidligere forskning og fortolke nye resultater opp mot helheten av tidligere forskning. Senter for kunnskapsbasert praksis har tatt initiativ til å etablere et internasjonalt nettverk som skal arbeide med problemstillinger knyttet til kunnskapsbasert forskning. Formålet til The Evidence-Based Research Network (EBRNetwork) er å redusere unødvendig forskning.  EBRNetwork  har to hovedmål:

 1. Ingen nye studier uten systematisk gjennomgang av eksisterende forskning

Forskere antar at hvis de refererer til kjente og sentrale kilder når de forbereder et nytt forskningsprosjekt og når de tolker sine egne resultater, så oppfyller de forventningen om at de jobber kunnskapsbasert. En rekke studier viser imidlertid tydelig at det er en stor fare for at forskere  blir selektive og at de ukritisk  bruker enkeltstudier hvis de ikke gjennomfører en systematisk gjennomgang av litteraturen. Den EBRNetwork erkjenner at det både er vanskelig og tidskrevende å bruke en systematisk tilnærming når en skal identifisere tidligere studier. Nettverket har derfor også som mål å fremme:

 1. Effektiv produksjon, oppdatering og formidling av systematiske oversikter

EBRNetwork er etablert for å:

• Øke bevisstheten blant forskere om behovet for kunnskapsbasert forskning

• Undersøke om nåværende forskning er kunnskapsbasert eller ikke

• Utvikle og publisere anbefalinger for forskere, for dem som bevilger forskningsmidler, etiske komiteer, redaktører og beslutningstakere

• Identifisere og utvikle metoder for å kunne avgjøre når det er nok publiserte studier til å kunne ha et entydig svar på et bestemt forskningsspørsmål

• Identifisere og utvikle metoder for å kunne øke produksjonen, oppdateringene og formidlingen av systematiske oversikter. Dette vil spesielt omfatte metoder for å automatisere prosessen med å utarbeide en systematisk oversikt.

EBRNetwork har utarbeidet en liste over fremtidige prosjekter og publikasjoner som det er behov for. Senter for kunnskapsbasert praksis er en viktig partner i flere av disse. I tillegg vil flere phd-studenter bli involvert, sammen med internasjonale samarbeidspartnere og veiledere.

Nettverkets nettside http://ebrnetwork.org/

Tittel

Evidence-Based Research

Populærvitenskapelig sammendrag

To embark on research without systematically reviewing the evidence of what is already known, particularly when the research involves people or animals, is unethical, unscientific, and wasteful.

Vitenskapelig sammendrag

In December 2014 the Centre for Evidence-Based Practice took the initiative to establish an international network that would encourage an evidence-based research approach, particularly in clinical health research.

The Evidence-Based Research Network (EBRNetwork) aims to reduce waste in research by promoting:

No new studies without prior systematic review of existing evidence

Scientists assume that if they refer to well-known and central sources whilst preparing new research or when interpreting new results they fulfil this expectation i.e. they are being evidence-based. However, a number of studies clearly indicate that by not using systematic methodologies e.g. systematic reviews when identifying and using earlier research, scientists are biased. As a result, their arguments for the need of new research and their conclusions based on the new results are also biased.

The EBRNetwork acknowledges that it is both difficult and time consuming to apply a systematic approach to identify earlier studies. Therefore, the network also promotes:

Efficient production, updating and dissemination of systematic reviews

To summarise, the EBRNetwork was established in order to:

 • Raise awareness of the need for scientists to be evidence-based
 • Evaluate whether present research is evidence-based or not
 • Develop and publish recommendations for researchers, funding agencies, ethic committees, editors, publishers and research decision-makers
 • Identify and develop statistical methods to identify when enough studies have been published in order to have an unambiguous answer for a specific question
 • Identify and develop methods to boost the production, updating and dissemination of systematic reviews. This will specifically include methods to automate the process of preparing a systematic review.

At the moment the EBRNetwork has prepared a road map for projects and publications where the Centre for Evidence-Based Practice is a key partner. In addition, one or more PhD students will be involved, always with international collaboration and supervision.

Website http://ebrnetwork.org/

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hans Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskulen på Vestlandet

Jennifer Yost

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Villanova University

Kjetil Gundro Brurberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Gro Jamtvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Birgitte Espehaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Towards evidence based research.

Lund, Hans; Brunnhuber, Klara; Juhl, Carsten; Robinson, Karen; Leenaars, Marlies; Dorch, Bertil F.; Jamtvedt, Gro; Nortvedt, Monica Wammen; Christensen, Robin; Chalmers, Iain. 2016, BMJ. British Medical Journal. FREDHOSP, UMCN, TJHU, SDU, RH, FHI, STORBRITAN, HVLVitenskapelig artikkel

Forskere må jobbe kunnskapsbasert.

Nortvedt, Monica Wammen; Jamtvedt, Gro. 2015, Sykepleien Forskning. HVLShort communication

H. Lund og medarbeidere svarer:.

Lund, Hans; Jamtvedt, Gro; Nortvedt, Monica Wammen. 2014, Tidsskrift for Den norske legeforening. SDU, HVLLeserinnlegg

Kunnskapsbasert forskning?

Jamtvedt, Gro; Lund, Hans; Monica, W. Nortvedt. 2014, Fysioterapeuten. SDU, HVLKronikk
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »