Cristin-prosjekt-ID: 472771
Sist endret: 24. januar 2019, 15:00

Cristin-prosjekt-ID: 472771
Sist endret: 24. januar 2019, 15:00
Prosjekt

Hva er viktig for deg? Hvordan styrke brukermedvirkning for ungdom I primærhelsetjenesten med et idiografisk verktøy.

prosjektleder

Turid Suzanne Berg Nielsen
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Utviklingspsykologi • Samfunnsvitenskap • Psykologi • Klinisk psykologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
92253279
Sted
Thomas Kristian Tollefsen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva er viktig for deg? Hvordan styrke brukermedvirkning for ungdom I primærhelsetjenesten med et idiografisk verktøy.

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet skal vi studere en metode for å fremme systematisk, individuell brukermedvirkning. Brukermedvirkning settes høyt av de som jobber med psykisk helse, men mange tjenesteytere opplever at brukermedvirkning er et «honnørord» som det er vanskelig å konkretisere i arbeidshverdagen. Rapporter viser også at ungdommer ofte er misfornøyde med sine muligheter til medvirkning.

I dette prosjektet ønsker vi å implementere et hjelpemiddel for å sikre brukermedvirkning for ungdom i kommunale psykiske helsetjenester. Verktøyet heter «Hva er viktig for deg?» (HEVD), og er som et spørreskjema, men alle «spørsmålene» er blanke, slik at ungdommen selv får bestemme hvilke temaer som skal være viktige i behandlingen. Disse temaene vil bli skåret fra 1 til 10 i hver time slik at man kan observere endring over tid.

HEVD er et enkelt verktøy å bruke, og gir ungdommene muligheten til å bli hørt klart og tydelig gjennom hele behandlingen. Med gjentatte målinger vil brukeren også kunne se at det hun/han setter høyest, blir prioritert gjennom hele behandlingen. I tillegg vil disse målingene kunne brukes av tjenesteyter til å evaluere tjenesten – synes brukerne at de får hjelp med det som er viktig for dem? Det er også en veldig enkel måte og dokumentere brukermedvirkning i praksis.

Vitenskapelig sammendrag

Det mangler fremgangsmåter for systematisk brukermedvirkning i kommunale psykiske helsetjenester, og mange ungdommer er ikke fornøyde med deres muligheter til brukermedvirkning. Lite forskning er gjort på effekten av brukermedvirkning, spesielt innenfor temaet barn og unges psykiske helse.

Vi vil innføre en fremgangsmåte kalt «Hva er viktig for deg?» (HEVD) i kommunale psykiske helsetjenester for ungdom. Det er et enkelt verktøy der ungdommen selv angir hvilke temaer som skal prioriteres i samarbeidet med tjenesteyter. Da HEVD brukes i hver time, får ungdom en konkret mulighet til å kontinuerlig påvirke behandlingen sin, samtidig som tjenesteyter får et verktøy til systematisk kartlegging av brukerens forventinger.

Fremgangsmåter for å få til brukermedvirkning i praksis er etterspurt. Vi mener at HEVD vil kunne være en metode for å sikre at ungdommens stemme blir hørt i behandling, samtidig som det kan gi kunnskap om effekt av systematisk, individuell brukermedvirkning på ungdommers psykiske helse. HEVD vil også gi en oversikt over hva som er viktig for ungdommer oppsøker disse tjenestene, noe som på sikt kan bidra til bedre tilrettelegging for ungdommers behov.

Metode

Det er planlagt å gjennomføre en klynge-randomisert studie med ventelistekontrollgruppe. Utvalget består av N=670 ungdommer fra 12 til 18 år, som oppsøker kommunale psykiske helsetjenester. I forkant av evalueringen vil utvalgte tjenesteytere og ungdommer delta i fokusgrupper for å bidra til å teste og pilotere HEVD verktøyet. I tillegg til HEVD, vil vi også samle inn data om psykisk helse og brukermedvirkning. Datainnsamlingen vil være elektronisk da dette er mindre ressurskrevende, gir mer komplette datasett og en bedre brukeropplevelse for unge deltagere. Dybdeintervjuer med ungdommer og tjenesteytere, samt etablering av en referansegruppe som følger prosjektet er også planlagt. Det vil brukes både kvalitative og kvantitative metoder for å analysere innsamlede data. Prosjektgruppen ved RBUP består av erfarne forskere og spesialister som sikrer gjennomføringen av forskningsprosjektet.

Tittel

What Matters to You? How to strengthen adolescent user involvement in primary mental health services with systematic idiographic assessment.

Vitenskapelig sammendrag

This research project entails a method to facilitate systematic, individual user involvement for adolescents in primary mental health services in Norway. We suggest introducing an ideographic assessment tool in a selection of Norwegian primary mental health services. Ideographic assessment is a way of measuring psychological constructs, by using tools specifically adapted for each individual respondent. We suggest that the approach described here could help to meet the needs of both adolescents and the authorities for a more systematic approach to individual user involvement. In this proposal, we present a cluster randomised waitlist control study to investigate the effects of idiographic assessment on user involvement and mental health in adolescents.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Turid Suzanne Berg Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Tine Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Thomas Kristian Tollefsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Simon-Peter Neumer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forebyggingsenheten ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
Aktiv cristin-person

Arild Bjørndal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »