Cristin-prosjekt-ID: 474122
Sist endret: 8. juni 2016 15:40
Cristin-prosjekt-ID: 474122
Sist endret: 8. juni 2016 15:40
Prosjekt

Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår

prosjektleder

Christine Øye
ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre filosofiske fag • Helsefag

Emneord

omsorgsforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Sted
Christine Øye

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2010 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet vil et bredt sammensatte forskernettverket fokusere på ulike spørsmål knyttet til omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår.

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn

Omsorg kan betraktes som et grunnvilkår som hører selve livet til. Det er en kjensgjerning at mennesket er avhengige av og utlevert til hverandre. I avhengigheten og utlevertheten berøres menneskets sårbarhet. Det er ikke likegyldig hvordan sårbarheten møtes. Omsorg er responsen på denne kjensgjerning.

Selv om avhengighet, sårbarhet og omsorg er universelle og grunnleggende fenomen, kommer de særlig tydelig til syne i relasjoner mellom pasienter og profesjonelle i pleie og omsorgstjenestene, det vil si i de konkrete pleie og omsorgssituasjonene. Foruten å arbeide med omsorgens ontologiske grunnvilkår vil vi også utforske og studere strukturelle og kulturelle rammevilkår for omsorg i konkrete situasjoner og institusjoner. 

Problemstillinger og spørsmål

Det bredt sammensatte forskernettverket fokuserer på ulike spørsmål knyttet til omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår. Blant annet:

 • Hva springer omsorg ut av?
 • Hvordan trer omsorg fram og erfares?
 • Hvilken grunnlagstenkning kan knyttes til omsorg, generell etikk og profesjonsetikk?
 • Hvilke rammevilkår og spillerom gis omsorg innenfor pleie- og omsorgsinstitusjonene i dag og hvordan blir de påvirket av ulike styringsmekanismer?
 • Hvordan forholder makt seg til omsorg?
 • Hvordan vokser omsorg fram i de profesjonelle fellesskapene og den profesjonelle omsorgen?
 • Hvordan kan behandlings- og pleiekulturene bidra til en god profesjonalitet der pasienters sårbarhet og lidelse blir møtt?
 • Hvilke etiske problemstillinger trer fram i profesjonelle omsorgsrelasjoner.
 • Hva truer omsorgen innenfor pleie- og omsorgstjenestene i dag?  

Publikasjoner

Deltakerne i nettverket publiserer vitenskapelige artikler og monografier.

I 2015 gav forskningsgruppen ut temanummeret «Makt og omsorg» i tidsskriftet Michael Quarterly nr. 2: 2015: http://www.dnms.no/index.php?setPublikasjon=true&seks_id=227609. Temanummeret har bakgrunn i en tverrfaglig seminarrekke 2013–2014 med makt og omsorg som gjennomgående tema.

I 2014 gav forskningsgruppen ut boken "Rom for omsorg?" på Fagbokforlaget. Boken er en vitenskapelig antologi som retter søkelyset på rommene i helsevesenet. Boken tar opp omsorgens vilkår (del 1), omsorgens relasjoner (del 2) og omsorgens omgivelser (del 3). Forfatterne stiller på ulike måter spørsmål om hvilket rom det for omsorg i dagens helsevesen. De bidrar til debatt om helsevesenet og helseprofesjonene, med særlig vekt på omsorgstjenester og omsorgsarbeid.

I 2010 publiserte flere fra nettverket i temanummeret om omsorg i tidsskriftet Michael Quarterly nr. 2: 2010: http://www.dnms.no/index.php?setPublikasjon=true&seks_id=80023

 

Metode

Arbeidsform

Nettverket arbeider i nettverket internt, og med eksterne forskere utenfor regionen, nasjonalt og internasjonalt. Det arrangeres nettverksseminar der aktuelle problemstillinger blir lagt fram og drøftet. Videre arrangeres det faste lesegrupper i Bergen ledet av professor Kari Martinsen. Her leses og drøftes sentrale tekster som berører grunnvilkårene for omsorg.

Seminarer

Foruten semestervise seminarer i forskningsgruppen arrangeres noen åpne seminarer:

 • 8. april 2014: Seminar om makt og omsorg.
 • 7. – 8. april 2011: Åpent forskningsseminar i Bergen i regi av nettverket. Dette var et arbeidsseminar der deltakerne fikk anledning til å legge fram og få tilbakemeldinger på artikkel- og kapittelutkast.

Deltakere

Nettverket består av forskere fra Universitet i Stavanger, Høgskolen Stord/Haugesund, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen i Bergen , Betanien diakonale høgskole, Høgskolen i Sogn og Fjordane. Professor Herdis Alvsvåg fra Haraldsplass diakonale høgskole leder nettverket fram til august 2015. Førsteamanuensis Christine Øye ved Høgskolen Stord/Haugesund/Høgskolen i Bergen er leder fra august 2015.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christine Øye

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Herdis Alvsvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Frode Fadnes Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger

Oddvar Førland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Uni Research Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

The articulation of impressions. An interview with Kari Martinsen.

Øye, Christine; Mekki, Tone Elin. 2016, International Practice Development Journal. HVLIntervju tidsskrift

Frivillighet og tvang i sykehjem – to sider av samme sak?

Øye, Christine. 2015, Michael quarterly : publication series of the Norwegian Medical Society. HVLVitenskapelig artikkel

Frivillighet og tvang to sider av samme sak? En drøftelse av makt og omsorg.

Øye, Christine. 2014, Makt og omsorg. HVLVitenskapelig foredrag

Omsorg for den offentlige sfære - betraktninger om frivillighet og tvang i lys av Hannah Arendts tanker om frihet og handling.

Øye, Christine. 2014, Fagbokforlaget. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Omsorgens vilkår: Om gaver og tjenester som del av relasjonsdannelse i institusjonspsykiatrien når brukermedvirkning skal vektlegges.

Øye, Christine. 2010, Michael Quarterly. HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5