Cristin-prosjekt-ID: 478494
Sist endret: 22. september 2015, 09:22

Cristin-prosjekt-ID: 478494
Sist endret: 22. september 2015, 09:22
Prosjekt

Familiens omsorgsarbeid for eldre slektninger. Ansvarsdeling og samarbeid med offentlige tjenester.

prosjektleder

Oddrunn Sortland
ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet
 • Universitetet i Bergen

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 222312

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Kvinne- og kjønnsstudier • Sosialantropologi • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Sosiologi

Emneord

Mikrososiologi • Helse- og velferdspolitikk • Helsetjenesteforskning • Eldre og familie

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 4. august 2015 Slutt: 31. januar 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Familiens omsorgsarbeid for eldre slektninger. Ansvarsdeling og samarbeid med offentlige tjenester.

Vitenskapelig sammendrag

Hensikten med studien er å belyse faktorer og mulighetsbetingelser av betydning for hvordan familier innretter seg når eldre familiemedlemmer trenger hjelp for å klare seg i hverdagen. Studien tar også for seg hvordan arbeidsdeling og samarbeid organiseres og praktiseres i spenningsfeltet mellom eldre hjemmeboende, deres familie, og ulike deler av den kommunale eldreomsorgen.

Studiens empiri samles gjennom forskningssamtaler og observasjoner i hjemmet hos et utvalg eldre, og sentrale familiemedlemmer. Empiri samles videre ved kontor for hjemme- og forvaltningstjeneste, på sykehjem hvor eldre eventuelt oppholder seg i datasamlingsperioden, ved kontor for fastlegetjenester, og ved kommunenes fysio- og ergoterapitjeneste. Studiens eldre respondenter mottar hjelp hovedsaklig på grunn av fysisk funksjonssvikt, og har ikke kognitiv svikt. De følges over en periode på 1-1,5 år hvor de har kontakt med ulike kommunale hjelpeinstanser, der det også kan være behov for å øke eller endre oppfølgingen fra familie eller tjenesteapparatet.

Kommunale helse og omsorgstjenester er regulert gjennom eksisterende lovverk, politisk styring og økonomiske insentiver. De daglige praksisene som foregår i ulike deler av eldreomsorgen er i stor grad influert av nasjonale rammebetingelser. De påvirkes imidlertid også av lokale forhold, i form av tildeling av ressurser, prioriteringer, organisering av tjenestene, og de personer som arbeider ved det enkelte arbeidssted. Hver familie innehar sin særegne livshistorie og mulighetsbetingelser som til syvende og sist virker inn på hvordan de innretter seg ved behov for hjelp og oppfølging, og hvordan oppgave- og ansvarsdeling mellom den eldre, familiemedlemmer og ulike deler av det kommunale tjenesteapparatet fordeler seg.

Tittel

Caring, negotiation and cooperation in the field of familybased and municipal eldercare.

Vitenskapelig sammendrag

The aim of this study is to highlight factors, conditions and possibilities of significant when it comes to how families adjust when elderly family members are in need of help in their everyday life. The study also investigates how care work and cooperation is organized and practiced in the field between elderly living at home, their family, and different parts of the municipal eldercare system.

Empirical data is gathered through research conversation and observations in the home of a selected sample of elderly, and significant family members. It is further collected at the office for homecare and administration services, in nursing homes where the elderly might be admitted through the data collection period, at the office of general practitioner, and at the municipal services of physiotherapist and occupational therapist. The selection of elderly receive help due to physical disabilities, and does not have cognitive failure. They are followed over a period of 1-1,5 year where they are in contact with different municipal health and care services, with a possibility for change and increase of help from family or public services.

Municipal health and care services is regulated through existing laws, political management and economic incentives. The daily practical work in different parts of municipal eldercare, is to a large degree influenced by national framework. They are also affected by local conditions, concerning allocation of resources, municipal priorities, organization of services, and the individuals working at each location. The families each possesses their individual life history, with conditions of possibilities and limitations, that in the end influence on how they adjust. This may also affect how care, tasks and responsibilities are divided between the elderly, family and the municipal services.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Oddrunn Sortland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Karin Anna Petersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Frode Fadnes Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger

Karen Erika Kirsten Christensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen

Oddvar Førland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »