Cristin-prosjekt-ID: 478719
Sist endret: 6. august 2015 13:59

Cristin-prosjekt-ID: 478719
Sist endret: 6. august 2015 13:59
Prosjekt

OFFRI - Modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor

prosjektleder

Eugene Guribye
ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

OFFRI - Modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor

Vitenskapelig sammendrag

Den overordnete ideen med dette prosjektet er å utvikle modeller for

samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor for å sikre bærekraftige

velferdsløsninger i et langsiktig perspektiv.Det er en økende erkjennelse

av at dagens kommunale velferdsproduksjon ikke vil være bærekraftig

i relativt nær framtid. I Norge har man i liten grad benyttet innovasjon

for å løse sosiale velferdsutfordringer.Samhandlingsreformen og

Folkehelsemeldingen retter et særskilt fokus på mulige samarbeidsområder

mellom det offentlige og organisasjonene. Prosjektet vil innhente empiri fra

samarbeidsprosjekter i Arendal og Steinkjer, samt Danmark og internasjonalt

for å styrke innovasjonen gjennom et bredt tilfang av erfaringsbasert

kunnskap. Det primære verdiskapingspotensialet i prosjektet er knyttet

til utviklingen av bærekraftige velferdstjenester i et langsiktig perspektiv.

Forskningsutfordringer er relatert til utfordringer ved selve partnerskapene,

inkludert kompleksitet i forhold til ledelse, kultur, rollefordelinger og

mål. En annen utfordringer er relatert til hvordan samarbeidene er

forankret i kommunenes forvaltning. Som et redskap til utviklingen av

samarbeidsmodeller bygges det på profesjonalisert kunnskap fra erfaring fra

regionale næringsklynger. Forskningsutfordringer relatert til dette inkluderer

i hvilken grad ulike former for samarbeid i ulike kontekster fordrer ulike

samarbeidsmodeller.Modellene vil være en innovasjon som skal fungere som

en bærebjelke i den videre utviklingen av bærekraftige velferdstjenester i

kommunene i de påfølgende årene, og vil ha stor overføringsverdi til andre kommuner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eugene Guribye

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Agder

Hanne Merete Hestvik Kleiven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Trøndelag Forskning og Utvikling

Roald Lysø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Trøndelag Forskning og Utvikling

Lisa Ekmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Trøndelag Forskning og Utvikling
Aktiv cristin-person

Håkon Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Trøndelag Forskning og Utvikling
1 - 5 av 5