Cristin-prosjekt-ID: 483784
Sist endret: 4. mars 2019 09:32

Cristin-prosjekt-ID: 483784
Sist endret: 4. mars 2019 09:32
Prosjekt

Evaluering av PBL (2008),fungerer plandelen etter intensjonene? (Forskerprosjekt - DEMOSREG)

prosjektleder

Hanssen Gro Sandkjær
ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 237680/H20

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Plan- og bygningsrett • Folkehelse • Naturforvaltning • Samferdsel • By og regionsplanlegging • Byutvikling • Brukermedvirkning • Arealplanlegging

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2014 Slutt: 1. august 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av PBL (2008),fungerer plandelen etter intensjonene? (Forskerprosjekt - DEMOSREG)

Vitenskapelig sammendrag

EVAPLAN2008 evaluerer hvorvidt plandelen i PBL fungerer etter
intensjonene ved å sammenholde lovens intensjoner med regional og lokal
planleggingspraksis. Mer spesifikt setter prosjektet fokus på følgende fem
hovedområder:
- Helhetlig samfunns- og arealutvikling med vekt på formålet bærekraftig
utvikling
- Samordning mellom sektorer og forvaltningsnivåer
- Medvirkning, aktivisering av lokalsamfunnet
- Gjennomføring, fra plan til tiltak
- Forbedringspunkter
Disse hovedområdene fungerer som moduler i prosjektet og setter fokus på
sentrale virkemidler og målsettinger for planleggingen. I hver av modulene vil
lovens intensjoner kartlegges samt eventuelle konflikter og dilemmaer hver
av dem reiser. Resultatet av denne kartleggingen vil danne grunnlaget for
undersøkelser av konkret planpraksis på fire temaområder; A) byutvikling,
B) vekst- vern- problematikk knyttet til jordvern, strandsone og reindrift, C)
veiutbygging og D) folkehelse. Studier av disse områdene vil på en god
måte belyse bruken og vurderingen av de nye planvirkemidlene, hvordan
planinstrumentene fungerer i avveiningen mellom ulike hensyn støttet av
sektorlover, og sentrale utfordringer for planlegging generelt. Resultatene fra
forskningen på temaområdene vil igjen knyttes til modulene ved at det gjøres
en sammenlignende analyse av sammenhengen mellom lovens intensjoner
og lokal praksis. Den siste modulen -forbedringspunkter- vil sammenfatte
funnene i de andre modulene og deretter sammenlikne disse med funn fra
studier av liknende lover i Danmark, Sverige og Tyskland. Ut fra funnene og
de komparative studiene vil eventuelle forslag til forbedringspunkter for den
norske PBL 2008 gis.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hanssen Gro Sandkjær

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Karoline Jacobsen Kvalvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet
Inaktiv cristin-person

Arvid Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Transportøkonomisk institutt
Aktiv cristin-person

Hege Hofstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Ulla Higdem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?

Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege; Anker, Helle Tegner; Kalbro, Thomas; Buanes, Arild; Børrud, Elin; Grønning, Marius; Holth, Fredrik; Higdem, Ulla mfl.. 2018, Universitetsforlaget. HINN, UIT, NORCE, TØI, NMBU, OSLOMET, UIO, KU, SVERIGEVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Virker pbl etter hensikten?

Børrud, Elin. 2018, Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. NMBUPopulærvitenskapelig artikkel

Kulturminnevern i lov og praksis.

Børrud, Elin; Nyseth, Torill; Winge, Nikolai K. 2018, Universitetsforlaget. UIT, NMBU, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Om å styre kompleksitet - behov for områdestrategier?

Børrud, Elin; Hanssen, Gro Sandkjær; Fausa, Hans Erlend. 2018, Universitetsforlaget. NMBU, OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Detaljregulering - planlegging i spagaten .

Børrud, Elin. 2018, Universitetsforlaget. NMBUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 69 | Neste | Siste »