Cristin-prosjekt-ID: 486977
Sist endret: 20. desember 2019 11:49

Cristin-prosjekt-ID: 486977
Sist endret: 20. desember 2019 11:49
Prosjekt

Π

prosjektleder

Finn Iunker
ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2015 Slutt: 1. mars 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Π

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets tittel er Π. Den greske bokstaven pi (minuskel) er et kjent matematisk symbol, men i Iunkers doktorgradsprosjekt i kunstnerisk utviklingsarbeid tjener bokstaven som en illustrasjon av dets generelle komposisjon. Prosjektet består av tre deler; skuespillet Stemmer fra Israel med tilhørende kommentar (Søyle A, venstre ben i Π, to librettoarbeider med tilhørende kommentar (Søyle B, høyre ben i Π) og en overgripende del (Bar C, horisontal del av Π).

 

Figuren Π kan forstås slik at doktorgradsarbeidet er fundamentert i to kunstverker (eller verkkomplekser), nemlig de to søylenes nedre del, at kommentarene til kunstverkene støtter seg på kunstverkene (ikke omvendt), og at innholdet i baren støtter seg på innholdet i søylene (ikke omvendt).

 

Søyle A: Stemmer fra Israel er et politisk stykke om israelske soldaters overgrep på palestinere. Kommentaren diskuterer hva som skiller politisk kunst fra annen estetisk praksis, men også mer spesifikt hvordan tradisjonell stillære kan eller bør være retningsgivende for moderne (postekspresjonistisk) replikkunst.

 

Søyle B: Det ene librettoarbeidet handler om Walter Benjamins død i Portbou; det andre om pariserkommunen i 1871. Kommentaren tar som utgangspunkt en libretto ikke være like irrelevant som alle forventer at den skal være; snarere kan den tilføre moderne musikkdramatikk elementer som tradisjonelt ligger utenfor musikkens domene, eksempelvis narrative strukturer. Librettoen kan også tale klart. Det kan ikke den moderne kunstmusikken.

 

Bar C diskuterer mine dramatiske arbeiders plassering i tradisjonen etter Georg Büchner, Bertolt Brecht og Heiner Müller. Denne delen fremmer også kritikk mot tidligere avhandlinger i kunstnerisk utviklingsarbeid, i den hensikt å formulere forslag (recommendations) til forbedringer.

Tittel

Π

Vitenskapelig sammendrag

 

The project’s title is Π. The Greek letter Pi (lower-case) is known as a mathematical symbol, but in Iunker’s doctoral project in artistic research, the letter serves as an illustration of its general composition. The project consists of three parts; the play Stemmer fra Israel (Voices From Israel) together with accompanying commentary (Column A, the left leg of Π), two libretto works with accompanying commentary (Column B, the right leg of Π), as well as an overreaching part (Bar C, the horizontal part of Π).

 

The figure Π can be seen to show that the doctoral work is based on two works of art (or two art complexes), namely the lower part of the two pillars, respectively, that the commentaries are supported by the art works (not the other way around), and that the content of the bar is supported by the contents of the columns (not the other way around).

 

Column A: Stemmer fra Israel (Voices from Israel) is a political play on assaults on Palestinians committed by Israeli soldiers. The commentary discusses what distinguishes political art from other aesthetic practices, but also, more specifically, how traditional advice on style can or should be guiding for modern for working out lines in modern (post-expressionistic) drama.

 

Column B: One of the libretto works is about Walter Benjamin’s death in Portbou; the other about the Paris commune of 1871. The commentary suggests that a libretto doesn’t need to be as irrelevant as everyone expects it to be; rather, it can supply modern musical drama with elements traditionally found outside the domain of music, such as narrative structures. The libretto can also speak clearly. Unlike the modern art music.

 

Bar C discusses the position of my dramatic works within the tradition from Georg Büchner, Bertolt Brecht and Heiner Müller. This section also promotes criticism previous dissertations in artistic research, for the purpose of making recommendations for future improvements.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Inaktiv cristin-person

Finn Iunker

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Stemmer fra Israel.

Iunker, Finn. 2017, Bok. KHIOAnnen presentasjon

Walter Benjamins død i Portbou. Libretto.

Iunker, Finn. 2017, KHIOUtstillingskatalog
1 - 3 av 3