Cristin-prosjekt-ID: 495005
Sist endret: 14. oktober 2016 21:35

Cristin-prosjekt-ID: 495005
Sist endret: 14. oktober 2016 21:35
Prosjekt

Anterior Cruciate Ligament - Return to Sport after Injury Scale (ACL-RSI): Oversettelse til norsk og vurdering av psykometriske egenskaper

prosjektleder

Liv Heide Magnussen
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Haraldsplass Diakonale sykehus​ ved Private ideelle i Helse Vest

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 700.000
 • Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter 
  Prosjektkode: 68946

Kontaktinformasjon

Telefon
55585631
Sted
Liv Heide Magnussen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2015 Slutt: 31. august 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Anterior Cruciate Ligament - Return to Sport after Injury Scale (ACL-RSI): Oversettelse til norsk og vurdering av psykometriske egenskaper

Vitenskapelig sammendrag

Ruptur av fremre korsbånd (ACL) er en alvorlig skade som krever lang rehabilitering. Majoriteten av de som pådrar seg ACL-skade er ungdom og unge voksne som har en aktiv livsstil. Mange  gjennomgår ACL-rekonstruksjon og rehabilitering  fordi de har et mål om å vende tilbake til aktivitet og idrett som setter store krav til stabilitet i kneet. Mellom 40 - 50 prosent av personer som har gjennomgått ACL-rekonstruksjon vender likevel ikke tilbake til idrett på samme nivå som før skaden, til tross for at  de er fysisk rehabilitert. Det er behov for å finne ut hvilke faktorer som kan predikere retur til idrett og aktivitet. Skjemaet ACL-RSI har til hensikt å måle prognose for å lykkes med å komme tilbake til pasientens ønskede idrett og aktivitet. Slik håper man å kunne fange opp pasienter som har behov for et annet fokus i trening og behandling.

Formålet med denne studien er å oversette ACL-RSI fra engelsk til norsk, å undersøke de psykometriske egenskapene til den norske versjonen av ACL-RSI, samt å gjøre en faktoranalyse for å finne hvilke dimensjoner skjemaet inneholder.

Delprosjekter:

 • Undersøke test-retest reliabilitet
 • Undersøke om det finnes sammenhenger mellom pasientens prestasjon på funksjonelle tester og pasientens score på ACL-RSI 9 måneder etter operasjon
 • Undersøke om ACL-RSI kan predikere funksjon og eventuelt ny skade 1-2 år etter operasjon
 • Beskrivelse av hvor lite eller mye utbredt negative/lite gunstige psykologiske responser er hos pasientene i det de skal vende tilbake til idrett og aktivitet samt hvilke responser som er mest fremtredende

 

Metode

Spørreskjemaet ble først oversatt etter en seks-trinns modell beskrevet av Beaton er al. 2000. Undersøkelse av de psykometriske egenskapene gjennomføres ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. 120 pasienter (> 16 år) som er operert med primær ACL-rekonstruksjon, er idrettsaktive og ønsker å vende tilbake til idretten sin er aktuelle for studien og vil bli forespurt om deltakelse. Pasientene inkluderes når de kommer til poliklinisk kontroll hos fysioterapeut på sykehuset 9 måneder etter operasjon. Pasienter som ønsker å vende tilbake til idrett som setter store krav til stabilitet i kne vil bli testet med funksjonelle tester som hinketest og isokinetisk styrketest før man diskuterer om de er klare til å vende tilbake til idrett. I tillegg fyller de ut IKDC 2000, KOOS, den norske versjon av The Tampa Scale of Kinesiophobia og ACL-RSI norsk versjon. Ekslusjonskriterier er pasienter som har både ACL- og PCL-ruptur og pasienter som har en samsidig ACL-skade i motsatt kne. Pasienter som ikke behersker norsk tilstrekkelig til å kunne fylle ut de norske spørreskjemaene uten hjelp til oversettelse ekskluderes.

 

Strukturell validitet vil bli undersøkt med eksplorerende faktoranalyse. Konstruktvaliditet vil videre bli undersøkt ved å formulere og teste predefinerte hypoteser om sammenheng mellom ACL-RSI norsk versjon og relaterte skårer (IKDC 2000, KOOS og den norske versjonen av The Tampa Scale of Kinesiophobia.

 

Reproduserbarhet vil blir undersøkt ved at de første 50 pasientene får tilsendt skjemaet to uker etter de har fylt det ut første gang. Relativ reliabilitet og absolutt reliabilitet beregnes ved ICC-statistikk og SEM-analyse.

 

Tak og gulveffekter vil også bli undersøkt.

Tittel

Anterior Cruciate Ligament - Return to Sport after Injury Scale: Translation, cross cultural adaptation and validation of the Norwegian version.

Vitenskapelig sammendrag

Rupture of the anterior cruciate ligament (ACL) is a serious injury that require a long period of rehabilitation. The majority of people sustaining an ACL-injury are adolescents with an active lifestyle. Many undergo ACL reconstructive surgery and rehabilitation with the goal of returning to sports or activities placing high demands on knee stability. Between 40 - 50 % of the persons who have undergone surgery and rehabilitation do not return to their pre-injury level of sports. This despite the fact that they are physically rehabilitated. There is a need for examining which factors may predict return to sports. Clinical screening for inexpedient psychological responses in patients who have undergone an ACL-reconstruction before and after surgery may guide clinicians in identifying those at risk of not returning to their pre-injury level of sports. These patients may be in need of a different focus in their exercises and treatment.

 

The aim of this study is to translate the ACL-RSI Scale into Norwegian, examine the psychometric properties of the Norwegian version and perform a factor analysis.

 

Related/connected projects

 • Test-retest analysis
 • Examination of potential connections between the patients physical performance and scores on the ACL-RSI 9 months after surgery
 • Examination of whether the ACL-RSI may predict physical functioning and re-injury 1-2 years after surgery
 • Description of the patients psychological responses as they are contemplating return to sports or not

 

Metode

ACL-RSI was first translated according to a six-stage model described by Beaton et al. 2000. Examination of the psychometric properties will be conducted through a prospective study at Harald Deaconess Hospital. 120 patients (> 16 years) who have undergone primary ACL reconstruction, is active in sports and wants to return to sport is eligible for the study and will be requested to participate. Patients will be recruited when they come to an outpatient control with a physiotherapist at the hospital 9 months after surgery. Patients who wish to return to activity that puts high demands on the stability of the knee will be tested with functional tests before discussing whether they are ready to return to sports. In addition, they fill out IKDC 2000 KOOS, the Norwegian version of The Tampa Scale of Kinesiophobia and ACL RSI Norwegian version. Patients who have both .acl and PCL rupture and patients having an ipsilateral ACL injury in the opposite knee. Patients who do not speak Norwegian sufficient to fill the Norwegian questionnaires without assistance to translate excluded.

 

Structural validity will be examined by exploratory factor analysis. Construct validity will be further investigated by testing predefined hypotheses about the relationship between ACL RSI Norwegian version and related scores (IKDC 2000, KOOS and the Norwegian version of The Tampa Scale of Kinesiophobia.

 

Reproducibility will be examined by sending the ACL-RSI two weeks after the 9 months examination, to the 50 first included patients. Relative reliability and absolute reliability calculated by ICC statistics and SEM analysis.

 

Ceiling and floor effects will also be explored.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Heide Magnussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Kyrre Breivik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Eivind Inderhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen

Bård Erik Bogen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Haraldsplass Diakonale sykehus​ ved Private ideelle i Helse Vest

Willemijn Vervaat

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Haraldsplass Diakonale sykehus​ ved Private ideelle i Helse Vest
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »