Cristin-prosjekt-ID: 495290
Sist endret: 10. desember 2015 12:47

Cristin-prosjekt-ID: 495290
Sist endret: 10. desember 2015 12:47
Prosjekt

SKILLS (The Future Industrial Worker in Skilled Practice)

prosjektleder

Dorothy Sutherland Olsen
ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2015 Slutt: 1. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SKILLS (The Future Industrial Worker in Skilled Practice)

Vitenskapelig sammendrag

The factories of the future will not be labour-free, but will require employees with substantial skills, some of which they do not have at present. This anticipated shortage poses a challenge. Higher levels of automation and new technology, as well as a higher innovation rate require competent and interdisciplinary skilled people at the shop floor. Manufacturing industry may become an even more important element in the economy – but this takes SKILLS. The objective of SKILLS is to develop knowledge and models for high-skilled vocational knowledge practices in the factories of the future.

In order to do so, the following must be done:

 • Synthesize state of the art knowledge on vocational work in future manufacturing and extend this through empirical study, enabling articulation of challenges accurately and in detail.
 • Develop systematized model of vocational education value chain as enabler for future manufacturing.
 • Develop framework for an extended competence development interaction between student, school, and industry, embedding mechanisms for coaching in practice.
 • Design an overall system for future vocational work in manufacturing. This will include the interface between school, company, unions, management and apprentice, and how to use technology as enabler, securing an sustainable overall system for skill maintenance and development.

Tittel

SKILLS (The Future Industrial Worker in Skilled Practice) (12820606)

Vitenskapelig sammendrag

Fremtidens fabrikker vil ikke være frie for arbeidskraft, men vil kreve ansatte med betydelige ferdigheter, noe de ikke har i dag. Den forventede mangelen er en utfordring. Høyere nivåer av automatisering og ny teknologi, i tillegg til høyere innovasjonsnivå, krever kompetente og interdisiplinær dyktige folk på gulvet.

SKILLs mål er å utvikle kunnskap og modeller for høyt kvalifiserte yrkesfaglige kunnskapspraksiser i fremtidens fabrikker.

For å få til dette, må følgende gjøres:

 • Syntetisere den fremste kunnskapen om yrkesrettet arbeid i fremtidig produksjon og utvide den gjennom empirisk studie, som gjør det mulig å tydeliggjøre utfordringer nøyaktig og i detalj.
 • Utvikle systematisert modell for verdikjeden i yrkesutdanning, som muliggjør for fremtidig produksjon.
 • Utvikle rammeverk for en utvidet kompetansutviklingsinteraksjon mellom elev, skole og industri.
 • Utforme et helhelitg system for fremtidig yrkesarbeid i industri. Dette 0inkluderer grensesnittet mellom skole, bedrift, fagforeninger, ledelse og lærlinger, og hvordan sikre et bærekraftig helhetlig system for vedlikehold og utvikling av ferdigheter.

Prosjektet ledes av SINTEF v/Johan Ravn. Det er et BIA-prosjekt med tre bedrifter som deltar aktivt.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Dorothy Sutherland Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
1 - 1 av 1