Cristin-prosjekt-ID: 497616
Sist endret: 12. januar 2017, 13:49

Cristin-prosjekt-ID: 497616
Sist endret: 12. januar 2017, 13:49
Prosjekt

Hva er viktig i møte mellom ungdommer og helsesøster?

prosjektleder

Astrid Synnøve Litland
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2015 Slutt: 30. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva er viktig i møte mellom ungdommer og helsesøster?

Vitenskapelig sammendrag

I den vestlige verden er skolehelsetjenesten fundamentet i det forebyggende helsearbeidet til barn og unge. Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle og et bredt helsebegrep som omfatter både sosial og fysisk fungering i tillegg til fysisk helse skal legges til grunn for arbeidet.  God kommunikasjon mellom elevene og helsesøster er grunnlaget for at det forebyggende og helsefremmende arbeidet skal lykkes. Forskning viser at det er behov for økt kunnskap om skolehelsetjenesten og samtalen mellom ungdommer og helsesøster.

Hensikt med denne studien er å systematiserer kunnskap om hva som er viktig i møte mellom ungdom og helsesøster. Økt kunnskap om dette vil kunne legge bedre til rette for at samtaler hos helsesøster skjer på kunnskapsbasert grunnlag og at det legges til rette for en helsefremmende dialog. 

Det er planlagt en litteraturstudie der det vil bli søkt i aktuelle databaser etter forskning på området.

 

Metode

Det er planlagt en litteraturstudie der det vil bli søkt i databaser etter forskning på området, det vil også bli gjort søk ut fra referanselister og i «grå» litteratur. (Cowell, 2012; Cowell, 2014; Reinar og Jamtvedt, 2010). Aktuelle databaser er SveMed+, Cochrane Library, Cinahl, Medline, Pubmed og Embase. Det skal søkes etter både kvalitativ og kvantitativ forskning. Søkestrategi og inklusjon og eksklusjonskriterier vil bli gjort grundig rede for, og søketermer og kombinasjon av disse vil bli rapportert (Galvan, J.L. 2013;Polit, D. F., & Beck, C. T. 2012)

Ved kvalitetsvurdering av studiene vil relevante sjekklister bli brukt og ved vurdering av kvantitativ forskning vil GRADE systemet bli benyttet (Forsberg, C. & Wengström, Y. 2013).

Forskningsbibliotekar skal bistå ved litteratursøk.  

prosjektdeltakere

prosjektleder

Astrid Synnøve Litland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Marianne Chyba

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bergen kommune

Esther Hjälmhult

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3