Cristin-prosjekt-ID: 499297
Sist endret: 12. august 2016, 13:15

Cristin-prosjekt-ID: 499297
Sist endret: 12. august 2016, 13:15
Prosjekt

Utvikling og evaluering av bildebaserte biomarkørar

prosjektleder

Cecilie Brekke Rygh
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Radiologi og bildediagnostikk

Emneord

Bildebehandling • Radiografi • Medisinsk avbildning • Bildeanalyse

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Kreft

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1 Underbyggende Forskning
 • 4.2 Evaluering av markører og teknologier

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Sted
Cecilie Brekke Rygh

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2015 Slutt: 30. april 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling og evaluering av bildebaserte biomarkørar

Populærvitenskapelig sammendrag

Kan eit bilde seie meir enn 1000 ord? Medisinske bilder, som CT-bilder eller MR-bilder, dannar ofte grunnlaget for at legen kan stille ein diagnose. Ein kan hente mykje informasjon ut av eit medisinsk bilde, og grad av informasjon er avhengig av korleis ein vurderer eit bilde. Ved å måle (kvantifisere) eigenskapar er karakteristiske for t.d kreftsvulsten, kan ein få eit betre beslutningsgrunnlag. Det er viktig for å planlegge behandling, velge riktig behandling og evaluere effekten av behandlinga, og er eit steg mot persontilpassa behandling. Bildebaserte biomarkørar kan vere eit viktig bidrag i dette.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som formål å utvikle og evaluere bildebaserte biomarkørar (imaging biomarkers) for å kartlegge kreftsvulstar fenotypisk. Ein biomarkør som er definert som “a characteristic that is objectively measured and evaluated as an indicator of normal biological processes, pathogenic processes, or pharmacologic responses to a therapeutic intervention" (Lesko et al., 2001).  Bildebaserte biomarkørar er biomarkørar som er generert frå bildedata og har den unike eigenskapen at dei er ofte er meir spesifikke enn biologiske biomarkørar, dei er ikkje-invasive, og ein kan følgje patologiske prosessar over tid. Konseptet med bildebaserte biomarkørar er relativt nytt, og evaluering og validering av bildebaserte biomarkørar er eit viktig forskningsfelt innan både MRI, PET/CT og CT. Det er ulike typar bildebaserte biomarkørar: i) diagnostiske/prognostiske markørar, ii) monitorerings/følgemarkørar, iii) indikatormarkørar og  iv) responsmarkørar. Mange bildebaserte biomarkørar fell inn under alle dei nemde kategoriane. Prosjektet tar sikte på å utvikle biomarkørar som gir kvantitative mål på patofysiologiske prosessar som kan målast ut frå radiologiske bilder. Endringar i underliggande patofysiologi oppstår tidlegare i tidsforløpet enn endringar i morfologiske eigenskapar ved svulsten, og kan difor gi tidleg informasjon om tumorprogresjon og behandlingsrespons.

Metode

Eksperimentelt oppsett, kvantitativ metode

Utstyr

Bildedannande utstyr

Bildebehandlingsprogram

Tittel

Development and evaluation of imaging biomarkers

Populærvitenskapelig sammendrag

An image may tell you more than 1,000 words. Medical images, such as CT images or MR images, forms the basis of setting a diagnosis. A lot of information may be obtained from medical images, and the extent of information depends on how we use the images. By measuring (quantifying) the different characteristic of a tumor, one can improve the decision making. It is important to plan the treatment, choosing the right treatment and evaluate the effectiveness of the treatment, which are important steps towards personalized treatment. Imaging biomarkers can be an important contribution to this.

Vitenskapelig sammendrag

The project aims to develop and evaluate image-based biomarkers (imaging biomarkers) for mapping the tumor phenotype. A biomarker is defined as "a characteristic that is objectively measured and evaluated as an indicator of normal biological process pathogenic processes, or pharmacologic responses to a therapeutic intervention" (Lesko et al., 2001). Image-based biomarkers are biomarkers generated from image data and have the unique characteristics that they are often more specific than biological biomarkers, they are non-invasive and one can follow pathological processes over time. The concept of imaging biomarkers are relatively new, and the evaluation and validation of imaging biomarkers is an important research field within both MRI, PET / CT and CT. There are different types of imaging biomarkers: i) diagnostic/prognostic markers, ii) monitoring markers, iii) indication markers and iv) treatment response markers. Many imaging biomarkers belong to more than one of the above mentions categories. The project aims to develop biomarkers that provide quantitative measures of pathophysiological processes that can be measured from radiological images. Changes in the underlying pathophysiology precede changes in the morphological characteristics by the tumor, and measuring changes in pathophysiology can therefore provide early information on tumor progression and treatment response.

Metode

Experimetal design
 

Utstyr

Imaging equipment, software for image data analysis
 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Cecilie Brekke Rygh

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Alexander Selvikvåg Lundervold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Eli Nina Eikefjord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Multimodal imaging of orthotopic mouse model of endometrial carcinoma.

Haldorsen, Ingfrid S.; Popa, Mihaela Lucia; Fonnes, Tina; Brekke, Njål; Kopperud, Reidun Kristin; Visser, Nicole C.; Rygh, Cecilie; Pavlin, Tina; Salvesen, Helga; McCormack, Emmet mfl.. 2015, PLOS ONE. UMCN, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel

Radiation treatment monitoring using multimodal functional imaging: PET/CT (18F-Fluoromisonidazole & 18F-Fluorocholine) and DCE-US.

Arteaga-Marrero, Natalia; Rygh, Cecilie Brekke; Mainou-Gomez, Jose Francisco ; Adamsen, Tom Christian; Lutay, Nataliya; Reed, Rolf K.; Olsen, Dag Rune. 2015, Journal of Translational Medicine. HAUKELAND, Lu, UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Multimodal approach to assess tumour vasculature and potential treatment effect with DCE-US and DCE-MRI quantification in CWR22 prostate tumour xenografts.

Arteaga-Marrero, Natalia; Brekke, Cecilie; Mainou-Gomez, Jose Francisco ; Nylund, Kim; Røhrich, Dieter; Heggdal, Jan Ingemann; matulaniec, paulina; Gilja, Odd Helge; Reed, Rolf K.; Svensson, Lena mfl.. 2015, Contrast Media & Molecular Imaging. HAUKELAND, Lu, UIBVitenskapelig artikkel

Bevacizumab treatment induces metabolic adaptation toward anaerobic metabolism in glioblastomas.

Fack, Fred; Espedal, Heidi; Keunen, Olivier; Golebiewska, Anna; Obad, Nina; Harter, Patrick N.; Mittelbronn, Michel; Bähr, Oliver; Weyerbrock, Astrid; Stuhr, Linda Elin Birkhaug mfl.. 2015, Acta Neuropathologica. CRPSANTE, CRU, JWGFaM, HAUKELAND, FREIBURG, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4