Cristin-prosjekt-ID: 499442
Sist endret: 8. februar 2016, 11:22

Cristin-prosjekt-ID: 499442
Sist endret: 8. februar 2016, 11:22
Prosjekt

Preschool teachers' approaches to science in Norwegian and Chinese kindergarten.

prosjektleder

Anne Synnøve Ekrene Hammer
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2009 Slutt: 31. juli 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Preschool teachers' approaches to science in Norwegian and Chinese kindergarten.

Tittel

Førskolelæreres tilnærming til naturfag i norsk og kinesisk barnehage.

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet hadde som mål å utvikle kunnskap om hvordan norske og kinesiske førskolelærere legger til rette for barns naturfaglige læring i barnehagen og om hvordan pedagogisk praksis preges og formes av kulturelle verdier og tradisjoner.

Pedagogisk praksis i barnehagen utøves i et felt hvor en rekke faktorer spiller inn: førskolelærernes kunnskaper og personlige verdier, barnehagens tradisjoner, samfunnsmessige og institusjonelle ideologier, institusjonelle rammefaktorer og lovverk er blant faktorer som påvirker førskolelærernes valg og prioriteringer. Målet vårt var å få innsikt i hvordan førskolelærerne i dette feltet konstruerer sin mening om pedagogisk praksis relatert til naturfag. Spørsmål vi ønsker å finne svar på er: Hva mener førskolelærerne er viktige læringsmål i arbeid med naturfag i barnehagen? Hvordan mener førskolelærerne at barn lærer innenfor dette fagområdet? Hvordan tilrettelegger førskolelærerne for barns læring? Hvilke diskurser styrer og generer undervisningspraksisen?

Utdanningssystemet, medregnet barnehagene, har vært og er fremdeles svært forskjellig i Kina og Norge både med hensyn til hva som er viktig å lære, hvordan man tror barn lærer og hvordan man legger til rette for at læring finner sted. Det komparative perspektivet kan bidra til å gjøre det ”kjente ukjent” – at man stiller spørsmål ved og reflekterer over sider ved egen praksis som man ellers kan ta for gitt. Dette kan bidra til at underliggende antagelser og epistemologiske tradisjoner kommer til uttrykk. Dessuten kan en komparativ studie kunne tilføre begge land nye ideer og verdier i forhold til innhold og arbeidsmåter i barnehagen.

Metode

Forskningsprosjektet som hadde en etnografisk tilnærming bestod av to case studier: en fra en barnehage i Bergen og en fra en barnehage i Shanghai. Datamaterialet bestod av videoobservasjoner og intervjuer med førskolelærerne i de to barnehagene. Fra hver av barnehagene ble det produsert to videofilmer som viste aktiviteter med naturfaglige fokus; en film som var produsert av førskolelærerne og en som var produsert av oss som var ansvarlige for prosjektet. Filmene var viktige som datagrunnlag i seg selv, men også som utgangspunkt for intervju med førskolelærerne. Vi ønsket med det å få førskolelærerne til å uttale seg om det som faktisk utspant seg i barnehagene og ikke om pedagogisk praksis på et teoretisk grunnlag. Forskningsdesignet var inspirert av Preschool in three cultures method beskrevet av Tobin, Wu & Davidson (1989) og Tobin, Hsueh & Karasawa (2009).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Synnøve Ekrene Hammer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Min He

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved East China Normal University Shanghai
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

"Do they have to take care of every child?" .

Hammer, Anne S Ekrene. 2015, FoU konferanse. HVLVitenskapelig foredrag

Preschool teachers' approaches to science: a comparison of a Chinese and a Norwegian kindergarten.

Hammer, Anne S Ekrene; He, Min. 2016, European Early Childhood Education Research Journal. ECNUS, HVLVitenskapelig artikkel

Pedagogisk praksis i lys av verdier og tradisjoner.

Hammer, Anne S Ekrene. 2014, Barnehagen som danningsarena. Avslutningskonferanse. HVLVitenskapelig foredrag

Undervisning i barnehagen?

Hammer, Anne S Ekrene. 2014, Forskerfrø 2014. HVLVitenskapelig foredrag

Undervisning i barnehagen?

Hammer, Anne S Ekrene. 2013, Forskerfrø på Hamar. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »