Cristin-prosjekt-ID: 499465
Sist endret: 5. januar 2022, 10:57

Cristin-prosjekt-ID: 499465
Sist endret: 5. januar 2022, 10:57
Prosjekt

Effects and costs of a day care centre program designed for people with dementia – a 24 month controlled study

prosjektleder

Anne Marie Mork Rokstad
ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Helsetjenester • Demensomsorg • Pårørende • Livskvaliet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Anne Marie Mork Rokstad

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effects and costs of a day care centre program designed for people with dementia – a 24 month controlled study

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens forventes å utsette behovet for sykehjemsplass og medvirke til økt livskvalitet så vel for personer med demens som deres pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor bevilget øremerkede midler til etablering av denne typen dagaktivitetstilbud i kommunene. Det er begrenset kunnskap om effekten av slike dagaktivitetstilbud for personer med demens.

Målsetting: Målsetningen med prosjektet er å innhente kunnskap om effekten av dagaktivitetstilbud i forhold til utsettelse av behovet for sykehjemsplass, brukernes grad av livskvalitet og pårørendes opplevelse av omsorgsbelastning.

Metode

Prosjektet består av en kvantitativ studie der data om brukere av dagtilbud og deres pårørende sammenlignes med en kontrollgruppe av hjemmeboende personer med demens/pårørende uten slikt tilbud. Det inngår også en kvalitativ intervjustudie i prosjektet. Til sammen 261 pasienter og deres pårørende er inkludert (183 i intervensjonsgruppen samt 78 i kontrollgruppen).

Datasamling er blitt foretatt ved baseline og oppfølgingsmålinger blir gjennomført etter 12 og 24 måneder. Det samles data på tre nivåer:(1)på pasientnivå innhentes data om kognisjon, depresjon, mestring, livskvalitet, praktisk funksjonsnivå, nevropsykiatriske symptomer og død, (2) fra pårørende innhentes data om depresjon, mestring og belastning og (3) på samfunnsnivå innhentes data om tidspunkt for innleggelse i sykehjem, sykehusinnleggelse og øvrig bruk av helseressurser.

Det innhentes data om organisering og innhold i dagtilbudene samt informasjon om brukere og pårørendes opplevelse av samarbeid med dagtilbudet.
I den kvalitative studien inngår 17 pasienter som mottar dagaktivitetstilbud og deres pårørende. Hovedfokus for den kvalitative intervjustudien er å utforske hvordan dagaktivitetstilbudet påvirker bruker og pårørendes dagligliv.

Samarbeidspartnere
Anders Wimo, Karolinska Institutet, Stockholm

Solfrid Vatne, Høgskolen i Molde

Corinna Vossius, Senter for eldremedisin og samhandling, Stavanger universitetssykehus

Louise McCabe, Universitetet i Stirling, Skottland

Øyvind Kirkevold, Høgskolen i Gjøvik og Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet

Anne Lund, Høgskolen i Oslo og Akershus

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Marie Mork Rokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Maria Lage Barca

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Liv Bjerknes Taranrød

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Margit Gausdal Strandenæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Ingeborg Halse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Self-reported quality of life in people with dementia attending a day-care programme in Norway: A 24-month quasi-experimental study.

Strandenæs, Margit Gausdal; Lund, Anne; Engedal, Knut; Kirkevold, Øyvind; Selbæk, Geir; Saltyte Benth, Jurate; Rokstad, Anne Marie Mork. 2021, Health and Social Care in the community. OSLOMET, VESTFOLD, NTNU, UIO, AHUS, OUS, HIM, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Facilitation of activities for people with dementia in day care: A qualitative study exploring the experiences of staff.

Strandenæs, Margit Gausdal; Lund, Anne; Rokstad, Anne Marie Mork. 2019, Alzheimer Europe 2019. VESTFOLD, OSLOMET, HIMPoster

Pårørendes erfaringer av kvalitet i helse- og omsorgstjenester til personer med demens og pårørende. En longitudinell narrativ studie.

Tretteteig, Signe; Rokstad, Anne Marie Mork; Thorsen, Kirsten. 2019, Tidsskriftet aldring og helse. VESTFOLD, OSLOMET, HIMVitenskapelig artikkel

Applicability of the locus of control of behaviour scale for people with dementia.

Halse, Ingeborg; Björklöf, Guro Hanevold; Engedal, Knut; Rokstad, Anne Marie Mork; Persson, Karin Ester Torun; Eldholm, Rannveig Sakshaug; Selbæk, Geir; Barca, Maria Lage. 2019, Aging & Mental Health. STOLAV, VESTFOLD, NTNU, UIO, OUS, HIMVitenskapelig artikkel

Cost analysis of day care centres in Norway.

Vossius, Corinna Elisabeth; Selbæk, Geir; Saltyte Benth, Jurate; Wimo, A.; Engedal, Knut; Kirkevold, Øyvind; Rokstad, Anne Marie Mork. 2019, PLOS ONE. Uu, SUS, VESTFOLD, NTNU, UIO, AHUS, OUS, HIM, INNLANDET, KIVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 27 | Neste | Siste »